Strategia Europa 2020

Z Encyklopedia Zarządzania

Strategia Europa 2020 - jest to zmodyfikowana strategia strategii lizbońskiej obowiązującej w latach 2000-2010. Została przyjęta i zatwierdzona przez Radę Europejska dnia 17 czerwca 2010 roku. Jej głównym celem jest zapewnienie krajom Unii Europejskiej jak najlepszych warunków w celu zrównoważonego rozwoju oraz długotrwałego wzrostu gospodarczego. Ma się ona przejawiać w budowie gospodarki opartej na wiedzy, gospodarowaniu zasobami oraz promowaniu technologii przyjaznych dla środowiska (M. Gasz, 2014; GUS, 2018).

TL;DR

Strategia Europa 2020 jest planem rozwoju Unii Europejskiej, który zakłada zrównoważony rozwój, wzrost oparty na wiedzy i innowacjach oraz sprzyjający włączeniu społecznemu. Cele strategii obejmują zwiększenie zatrudnienia, inwestycje w badania i rozwój, ochronę środowiska, walkę z ubóstwem oraz poprawę edukacji. Polska ma swoje własne cele, takie jak wzrost zatrudnienia i inwestycje w badania. Flagowe inicjatywy obejmują m.in. poprawę mobilności studenckiej, promowanie innowacji, rozwój rynku cyfrowego i walkę z ubóstwem.

Założenia Strategii Europa 2020

Strategii Europa 2020 opiera się na:

 • "inteligentnym wzroście (smart growth) - oznaczającym rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, zwiększenie potencjału gospodarki cyfrowej w drodze większych nakładów na badania i rozwój (wprowadzenie w życie mechanizmów, wspierających szybką transmisję wiedzy teoretycznej do praktyki gospodarczej) oraz rozwój i podnoszenie jakości edukacji,
 • wzroście zrównoważonym (sustainable growth) - działania zorientowane na wzrost konkurencyjności oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów w procesach produkcji, przejście na nowoczesne technologie eksploatacji zasobów środowiska naturalnego oraz tworzenie nowych miejsc pracy; celem UE jest osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie technologii środowiskowych i ochrony środowiska naturalnego,
 • wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu (inclusive growth) - w drodze zwiększania aktywności zawodowej, podnoszenia kwalifikacji oraz walki z ubóstwem, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną" (M.Gasz, 2014).

Cele Strategii Europa 2020

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, przy wytyczaniu celów Strategii Europa 2020, postawiono na cele realistyczne, tożsame z wartościami europejskimi oraz priorytetami rozwoju Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do strategii lizbońskiej owa strategia nie ma ściśle określonego celu nadrzędnego, który w przypadku tej pierwszej strategii, ostatecznie nie został osiągnięty (M. Sulmicka, 2018).

Komisja Europejska, w celu określenia priorytetów strategii, wyznaczyła w 2010 roku następujące cele:

 • "wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%,
 • na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii,
 • należy osiągnąć cele "20/20/20" w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki),
 • liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie,
 • liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln" (Komisja Europejska, 2010).

Cele krajowe Strategii Europa 2020

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku spodziewane jest osiągnięcie następujących założeń:

 • "wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat na poziomie 71%,
 • poziom nakładów na badania i rozwój (B+R) w wysokości 1,7% PKB,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu 96 Mtoe,
 • zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie porzucających naukę oraz zwiększenie do 45% odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat,
 • obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" (Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, 2011).

Flagowe inicjatywy przewodnie Strategii Europa 2020

W ich skład wchodzi siedem projektów przewodnich wyznaczonych przez Komisję Europejską:

 • "Mobilna młodzież - poprawa jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie mobilności studentów i młodych specjalistów,
 • Unia innowacji - wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacji do rozwiązywania największych problemów (związanych m.in. ze zmianami klimatu, energią, ale także starzeniem się społeczeństwa) oraz likwidacja przepaści między światem nauki a rynkiem,
 • Europejska agenda cyfrowa - osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego opartego na bardzo szybkim Internecie,
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów - działania na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w większym stopniu wykorzystującej potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii,
 • Polityka przemysłowa w erze globalizacji - zwiększanie konkurencyjności unijnego sektora przemysłu w warunkach pokryzysowych, wsparcie przedsiębiorczości i rozwój nowych umiejętności,
 • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia - stworzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia,
 • Europejski program walki z ubóstwem - zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym" (M.Gasz, 2014; GUS, 2018).


Strategia Europa 2020artykuły polecane
Polityka spójnościMiasto przyszłościStrategia LizbońskaInterregEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Operacyjny Kapitał LudzkiFundusze unijneEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoDotacje na rozwój firmy

Bibliografia


Autor: Dawid Rapacz