Agenda

Z Encyklopedia Zarządzania
Agenda
Polecane artykuły

Agenda jest to wieloznaczne pojęcie odnoszące się do kompleksowego dokumentu opisującego jakiś złożony program działań wymagający współpracy między wieloma instytucjami lub podmiotami (najczęściej współpracy międzynarodowej) np. Agenda 21, Agenda 2000, Europejska Agenda Cyfrowa, oddziału, przedstawicielstwa jakiejś instytucji np. na terenie innego państwa (np. agendy ONZ w różnych państwach).

Termin agenda jest też często używany do opisania międzynarodowych instytucji, organizacji i inicjatyw związanych z kwestiami globalnymi. Na przykład "agenda na rzecz globalnego i zrównoważonego rozwoju", która koncentruje się na znalezieniu rozwiązań dla globalnych wyzwań środowiskowych i gospodarczych. Obejmuje to takie tematy, jak zmiana klimatu, walka z ubóstwem, równouprawnienie płci, prawa człowieka, opieka zdrowotna, rozwój gospodarczy i inne kwestie globalne. Agenda Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, określa zestaw 17 celów, które mają zostać osiągnięte do roku 2030.

Agenda w pracy zespołowej

W pracy zespołowej odnosi się do terminarza lub zestawu zagadnień omawianego w trakcie jakiegoś spotkania, czy zebrania. Agenda to lista działań lub tematów do omówienia lub podjęcia działań na spotkaniu. Zwykle jest przygotowywana z wyprzedzeniem i rozdawana uczestnikom, aby pomóc im przygotować się do spotkania. Punkty porządku obrad mogą obejmować określone działania do podjęcia, decyzje do podjęcia lub informacje do udostępnienia.

Agenda badawcza

Agenda badawcza programu (projektu) badań naukowych lub prac rozwojowych (ang. research agenda). Agendę badawczą można określić jako plan prowadzenia badań. Jest to dokument, który określa cele i cele badań, metody zastosowane do osiągnięcia tych celów oraz harmonogram realizacji. Skuteczny program badań powinien być kompleksowy, elastyczny i realistyczny. Powinien również odzwierciedlać priorytety zespołu badawczego oraz organizacji lub instytucji sponsorującej badania. Program badań powinien być regularnie aktualizowany, aby mieć pewność, że badania postępują we właściwym kierunku.


Bibliografia