Centrum doskonałości

Z Encyklopedia Zarządzania

Centra Doskonałości (CD) to pojedyncze komórki lub rozbudowane struktury organizacyjne, których podstawową działalnością są badania naukowe oraz procesy rozwoju nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie. Głównym celem tych przedsięwzięć są mierzalne efekty naukowe. Centra Doskonałości skupiają wokół siebie naukowców o znaczących dokonaniach badawczych. Tak skonstruowane grupy współpracują ze sobą w obrębie wspólnych tematów o dużym znaczeniu dla gospodarki kraju, prowadzą wspólne projekty badawcze i technologiczne, podejmują bliską współpracę z przemysłem oraz prowadzą działalność szkoleniową i edukacyjną. CD powszechnie nazywane są "laboratoriami bez ścian". Ich elastyczna struktura oraz bogate zaplecze umożliwiają skuteczne wykorzystanie zasobów wiedzy zgromadzonych w różnorodnych instytucjach, efektywną kontrolę działań oraz sprawne wdrożenie wyników badań. Rezultaty innowacyjnej działalności CD zwiększają promocję badań naukowych, technologii i wyrobów w kraju oraz za granicą. W efekcie wszystkie te działania prowadzą do podniesienia konkurencyjności gospodarki krajowej na arenie międzynarodowej.

Według teorii CD powinny być organizacyjnie autonomiczne, przy czym ich trzon powinna stanowić poważana organizacja badawczo-naukowa (może to być np. placówka PAN, uczelnia wyższa lub jednostka badawczo-rozwojowa). Pracownicy naukowi funkcjonujący w Centrach Doskonałości podejmują działania w zakresie kluczowych zagadnień. Wykorzystują oni dobytek naukowy wielu niepowiązanych ze sobą organizacji łącząc go we wspólnym projekcie posiadającym kierownictwo nie ograniczające autonomii żadnej z jednostek.

Program oraz działalność naukowa

Program Centrów Doskonałości nie przewiduje tworzenia nowych organizacji badawczych. jest raczej swego rodzaju "laboratorium" aktywnie współpracujące z przemysłem lub innymi użytkownikami rezultatów badań. W planie działalności CD znajdują się zarówno projekty z sektora nauk fundamentalnych jak i praktycznych funkcji innowacji. Zarówno liczebność grup jak i zaplecze badawcze dostosowane są do konkretnych projektów. Program naukowy CD poprzez nasiloną kooperację z sektorem biznesu i przemysłu posiada znaczący wpływ na gospodarkę oraz jakość życia każdego z nas. Głównym źródłem finansowania Centrów są zazwyczaj instytucje kontrolujące politykę naukową danego kraju.

Oczywiście w zależności od charakteru i przedmiotu badań Centrum Doskonałości powinno wykazywać wzmożoną działalność naukową dającą się ocenić i ująć w pewnych regułach. Miarą jakości badań i rozwoju Centrów Doskonałości są zatem:

 • publikacje naukowe,
 • patenty,
 • oferowane możliwości zatrudnienia naukowców,
 • liczba własnego personelu naukowego i wizytujących naukowców,
 • liczba i wartość kontraktów handlowych,
 • liczba firm spin-off,
 • uczestnictwo w europejskim systemie edukacji.

Finansowanie centrów doskonałości

Centra doskonałości mogą korzystać z różnych źródeł finansowania, które umożliwiają im rozwój i prowadzenie wysokiej jakości badań. Należą do nich:

 • Dotacje rządowe i granty badawcze.
 • Fundusze strukturalne i programy unijne.
 • Inwestycje prywatne i współpraca z przemysłem.
 • Wpływy ze sprzedaży usług i produktów badawczych.
 • Fundusze pozyskiwane z innych instytucji naukowych.

Dostęp do odpowiednich źródeł finansowania ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania centrów doskonałości. Dzięki temu możliwe jest:

 • Zatrudnienie wybitnych naukowców i ekspertów.
 • Zakup nowoczesnej infrastruktury badawczej i sprzętu.
 • Realizacja ambitnych projektów badawczych i rozwojowych.
 • Rozbudowa zespołu badawczego i zwiększenie liczby publikacji naukowych.
 • Współpraca z innymi ośrodkami badawczymi i instytucjami zagranicznymi.

Utrzymanie stabilności finansowej jest kluczowe dla długoterminowego funkcjonowania centrów doskonałości. Należy stawić czoła takim wyzwaniom jak:

 • Konieczność dywersyfikacji źródeł finansowania.
 • Znalezienie długoterminowych partnerów finansowych.
 • Skuteczne zarządzanie budżetem i kosztami.
 • Monitorowanie wyników i efektywności wykorzystania środków.
 • Zapewnienie ciągłości finansowania dla istniejących i nowych projektów badawczych.

Wyzwania związane z pozyskiwaniem środków finansowych

Pozyskiwanie środków finansowych stanowi wyzwanie dla centrów doskonałości. Należy się zmierzyć z takimi trudnościami jak:

 • Konkurencja o ograniczone środki finansowe.
 • Konieczność przedstawienia mierzalnych efektów naukowych i biznesowych.
 • Skomplikowane procedury aplikacyjne i oceny projektów.
 • Zmienne priorytety polityki naukowej i brak stabilności finansowania.
 • Wysokie koszty utrzymania infrastruktury badawczej.

Rola współpracy międzynarodowej w rozwoju centrów doskonałości

Współpraca międzynarodowa odgrywa istotną rolę w rozwoju centrów doskonałości. Przynosi ona takie korzyści jak:

 • Dostęp do międzynarodowych zasobów wiedzy i ekspertyzy.
 • Możliwość prowadzenia badań na międzynarodowym poziomie.
 • Wymiana naukowców i studentów oraz wspólne projekty badawcze.
 • Budowanie prestiżu i reputacji na arenie międzynarodowej.
 • Współkreowanie innowacji i rozwoju technologicznego.

Centra doskonałości mogą odnosić sukcesy dzięki udanym partnerstwom międzynarodowym. Przykłady takich partnerstw to:

 • Współpraca z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie.
 • Udział w międzynarodowych programach badawczych i projektach.
 • Wymiana naukowców i studentów w ramach programów stypendialnych.
 • Wspólne publikacje naukowe i patenty.
 • Współorganizacja konferencji i warsztatów naukowych.

Współpraca międzynarodowa przynosi wiele korzyści, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Do korzyści należą:

 • Transfer wiedzy i technologii na międzynarodową skalę.
 • Rozbudowa sieci kontaktów naukowych i biznesowych.
 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności centrów doskonałości.
 • Dostęp do dodatkowych źródeł finansowania i infrastruktury badawczej.
 • Wyzwania związane z różnicami kulturowymi, językowymi i administracyjnymi.

Wpływ centrów doskonałości na innowacje i rozwój społeczno-gospodarczy

Centra doskonałości mają kluczową rolę w generowaniu innowacji. Poprzez swoje działania przyczyniają się do:

 • Prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych.
 • Tworzenia nowych technologii i rozwiązań.
 • Komercjalizacji wyników badań i tworzenia startupów.
 • Współpracy z przemysłem w celu wdrożenia innowacji.
 • Wpływu na rozwój sektorów strategicznych gospodarki.

Centra doskonałości mogą odnieść sukcesy w przyspieszaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Przykłady takich sukcesów to:

 • Wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionu.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 • Rozwój lokalnych klastrów i ekosystemów innowacyjnych.
 • Wzrost eksportu i promocja polskich produktów i usług na rynkach zagranicznych.
 • Poprawa jakości życia poprzez innowacje w dziedzinie zdrowia, energii czy transportu.

Wyzwania związane z transferem technologii i komercjalizacją wyników badań realizowanych w centrach doskonałości

Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań stanowią wyzwanie dla centrów doskonałości. Należy się zmierzyć z takimi trudnościami jak:

 • Ochrona własności intelektualnej i patentowanie wynalazków.
 • Nawiązywanie partnerstw z przemysłem i inwestorami.
 • Opracowanie strategii komercjalizacji i planów biznesowych.
 • Finansowanie procesu komercjalizacji i rozwoju spin-offów.
 • Skalowanie innowacji i wprowadzanie ich na rynek.

Centra doskonałości mają istotną rolę w transferze wiedzy do sektora biznesu. Przykładowe działania, jakie mogą podjąć, to:

 • Współpraca badawczo-rozwojowa z przedsiębiorstwami.
 • Dostarczanie rozwiązań technologicznych i eksperckiej wiedzy.
 • Udostępnianie infrastruktury badawczej i laboratoriów.
 • Tworzenie platformy do wymiany informacji i współpracy.
 • Wspieranie innowacyjności i adaptacji technologicznej w przedsiębiorstwach.


Centrum doskonałościartykuły polecane
Polityka innowacyjnaAbsorpcjaPark technologicznyStruktura sieciowaOrganizacja sieciowaStosunki międzynarodoweCentrum usług wspólnychAction learningOrientacja na projekty, programy, portfele

Bibliografia

 • Ciesielski M. (1994), Konkurencyjność w gospodarce światowej. Przegląd problemów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Hyduke S. (2006), Polskie Centra Doskonałości szansą w globalnej konkurencji, Biała Księga
 • Matusiak K. (1999), Dylematy strategii technologicznej i poprawy innowacyjności gospodarki polskiej, Studia Prawno-Ekonomiczne


Autor: Agnieszka Litewka