Centrum usług wspólnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Centrum usług wspólnych
Polecane artykuły


Centrum usług wspólnych (ang. shared services center, SSC) – wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz innych jednostek wieloodziałowego przedsiębiorstwa.

Definicja

Centrum Usług Wspólnych (CUW) (ang. shared services center) jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna. Jej głównym zadaniem jest świadczenie usług na rzecz danej grupy kapitałowej przedsiębiorstwa wielozakładowego czy też administracji publicznej samorządowej lub rządowej. Działają na zasadzie wsparcia czyli pomagają określonemu przedsiębiorstwu np. usługi księgowe, rozliczanie wynagrodzeń, zarządzenie zasobami ludzkimi, organizację szkoleń i konferencji, prowadzenie archiwum, gospodarowanie nieruchomościami nieprodukcyjnymi, usługi motoryzacyjne, usługi poligraficzne, usługi informatyczne, oraz obsługę zamówień i zakupów (Z. Łukaszczyk 2017, s. 300). Za główny cel tworzenia Centrum Usług Wspólnych uznaje się ograniczenie kosztów przez eliminacje powielanych czynności przez pracowników, pracujących w różnych filiach do jednego miejsca oraz poprawę funkcjonowania poprzez standaryzację procesów i procedur (S. Szukalski 2010, s. 55). W Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80. XX wieku narodziła się koncepcja działania przy wsparciu Centrum Usług Wspólnych (CUW). Została ona zapoczątkowana przez: Ford, General Electric i Baxter Healthcare. Kolejno w latach 90. XX wieku została wykorzystana przez europejskie firmy m.in. Intel, Whirlpool, Allergen (Z. Łukaszczyk 2017, s. 300).

Cechy Centrów Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych odznacza się następującymi cechami (Z. Łukaszczyk 2017, s. 300):

  • Niezależne organizacyjnie jednostki, dysponujące własnymi zasobami, działają jako osobno powołane do tego celu spółki bądź wyodrębnione zakłady,
  • Pełna odpowiedzialność za zarządzanie własnymi kosztami, jakością, terminowością,
  • Prowadzą działalność gospodarczą,
  • Określone usługi oparte na wiedzy lub procesach dla jednej bądź wielu jednostek w ramach grupy,
  • Działanie na podstawie umów o świadczenie usług, zawierane z firmami wewnętrznymi w celu określenia typu, zakresu, ceny oraz jakości świadczonych usług.

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w HR - SSC Shared Service Center

W organizacjach Centrum Usług Wspólnych struktura organizacyjna jest dosyć płaska. Funkcjonują w nich określone zespoły pod kierownictwem team-leaderów i menadżerów. Kultura organizacyjna HR SSC jest podobna do standardów firm macierzystych. Przeważnie stanowiska pracy są budowane w stylu oper space, czyli przestrzeń biurowa jest otwarta. Kandydaci na pracowników tych centrów muszą posiadać umiejętności językowe. Te organizacje mają specjalne szkolenia i metody wdrażania nowych pracowników. Natomiast pracownicy są zazwyczaj oceniani za ilość oraz jakość wykonanej pracy. Wysoki stopień motywacji jest też ważnym elementem dla tego typu organizacji, ponieważ praca jest monotonna i rutynowa. Rotacja stanowisk bądź tworzenie wielofunkcyjnych stanowsik oraz możliwość udziału w nowych zadaniach jest bardzo ważnym aspektem. Pobudza to pracowników do efektywnej pracy oraz daje poczucie rozwoju. Mają oni przede wszystkim możliwość na awans poziomy, nastawiony na wysoko rozwiniętą wiedzę w danym zakresie, niż awans pionowy. (Klich A., Winnicka-Wejs A. 2011, s. 47-48).

Bibliografia

Autor: Paulina Góra