Światowa Organizacja Opakowań

Z Encyklopedia Zarządzania
Światowa Organizacja Opakowań
Polecane artykuły


Światowa Organizacja Opakowań (World Packaging Organisation – WPO) to pozarządowa międzynarodowa federacja krajowych instytutów oraz stowarzyszeń opakowań, regionalnych federacji opakowań i innych zainteresowanych stron, włączając stowarzyszenia przemysłu i handlu. WPO jest organizacją non-profit, założoną 6 września 1968 r. w Tokio. Głównymi celami WPO są:

 • promocja na skalę globalną rozwoju technologii, nauki oraz inżynierii opakowaniowej
 • wspomaganie handlu międzynarodowego
 • działania edukacyjne w zakresie opakowań
 • umożliwienie komunikacji między stronami zainteresowanymi opakowalnictwem poprzez udostępnienie im forum, jakim jest WPO
 • prowadzenie dialogu z członkami WPO odnośnie kwestii związanych z opakowaniami takimi jak: bezpieczeństwo konsumentów, przechowalnictwo żywności czy wpływ opakowań na środowisko
 • wspomaganie tworzenia takich warunków prawnych, technologicznych i ekonomicznych, które zoptymalizują przechowywanie oraz dystrybucję żywności oraz innych produktów paczkowanych w taki sposób, aby były one dostarczane wszystkim potrzebującym
 • doradztwo w zakresie tworzenia i działania krajowych organizacji i instytucji opakowaniowych
 • dostarczanie informacji o źródłach wiedzy o opakowaniach oraz
 • angażowanie się w inne zaakceptowane przez zarząd WPO formy aktywności.

WPO dąży do spełnienia tych celów, działając poprzez narodowe organizacje opakowaniowe oraz innych członków i strony zainteresowane.

Bibliografia

 • Grabowska B., Sołatan A., Zjazd Światowej Organizacji Opakowań WPO, "Opakowanie”, nr 1, 2007
 • Lisińska-Kuśnierz M., Społeczne aspekty w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010
 • Position Paper. Education and Training, World Packaging Organization, Formato Design, Brazil 2008

Autor: Joanna Zaczkiewicz