Światowa Organizacja Turystyki

Z Encyklopedia Zarządzania
Światowa Organizacja Turystyki
Polecane artykuły


Światowa Organizacja Turystyki jest to agencja ONZ odpowiedzialna za promocję odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystyki. Jako wiodąca organizacja międzynarodowa w dziedzinie turystyki. UNWTO(ang. United Nations World Tourism Organization) oferuje przywództwo i wsparcie dla sektora w zakresie rozwoju polityki wiedzy i turystyki na całym świecie, a także promuje turystykę jako siłę napędową wzrostu gospodarczego, rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważenia środowiskowego. Organizacja zachęca do wdrożenia Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce aby zmaksymalizować społeczno-ekonomiczny wkład turystyki przy jednoczesnym minimalizowaniu jego ewentualnych negatywnych skutków i zobowiązuje się do promowania turystyki jako instrumentu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju (SDG) , ukierunkowanych na ograniczanie ubóstwa oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Członkiem UNWTO jest 158 krajów, 6 członków stowarzyszonych i ponad 500 członków stowarzyszonych reprezentujących sektor prywatny, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia turystyczne i lokalne władze turystyczne.[1]

Według J.Maciąg "UNWTO definiuje jakość usług turystycznych jako spełnienie za ustaloną i przyjętą cenę wszystkich zgodnych z prawem żądań i oczekiwań klienta-turysty, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań jakościowych w odniesieniu do bezpieczeństwa, higieny i dostępności usług turystycznych oraz harmonii środowiska ludzkiego i przyrodniczego."[2]

Zadania

 • Generowanie wiedzy o rynku
 • Promowanie konkurencyjnych i zrównoważonych polityk i instrumentów turystycznych
 • Wsparcie edukacji i szkoleń turystycznych
 • Działania na rzecz uczynienia turystyki skutecznym narzędziem rozwoju poprzez projekty pomocy technicznej w ponad 100 krajach na całym świecie.[3]

Rodzaje turystyki według UNWTO

 • Turystyka krajowa – podróże mieszkańców w obrębie własnego kraju
 • Turystyka wyjazdowa – podróże mieszkańców poza granice własnego kraju
 • Turystykę przyjazdową – przyjazdy turystów zagranicznych do kraju, w którym nie przebywają na stałe.

W etapie dalszej klasyfikacji wymienia się:

 • Turystykę wewnątrzkrajową – obejmującą turystykę krajową i turystykę przyjazdową
 • Turystykę międzynarodową – obejmującą turystykę przyjazdową i turystykę wyjazdową
 • Turystykę narodową – na którą składają się turystyka krajowa i turystyka wyjazdowa[4]

Priorytety i cele Organizacji

 • Uwzględnienie turystyki w agendzie światowej: propagowanie wartości turystyki jako czynnika wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, włączenie jej jako priorytetu w politykę krajową i międzynarodową oraz potrzeba stworzenia równych szans dla sektora, aby mógł się rozwijać i prosperować.
 • Poprawa konkurencyjności turystyki: poprawa konkurencyjności członków UNWTO poprzez tworzenie i wymianę wiedzy, rozwój zasobów ludzkich i promowanie doskonałości w obszarach takich jak planowanie polityki, statystyki i trendy rynkowe, rozwój zrównoważonej turystyki, marketing i promocja, opracowywanie produktów oraz zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi .
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki : Wspieranie polityki i praktyk zrównoważonej turystyki, które optymalnie wykorzystują zasoby środowiska, szanują społeczno-kulturową autentyczność społeczności przyjmujących i zapewniają korzyści społeczno-ekonomiczne dla wszystkich.
 • Wspieranie udziału turystyki w ograniczaniu ubóstwa i rozwoju: maksymalizacja wkładu turystyki w ograniczanie ubóstwa i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju poprzez uczynienie z turystyki pracy jako narzędzia rozwoju i promowania włączenia turystyki w program rozwoju.
 • Wspieranie wiedzy, edukacji i budowania potencjału: kraje wspierające w celu oceny i zaspokajania ich potrzeb w zakresie edukacji i szkoleń, a także tworzenia sieci służących do tworzenia i wymiany wiedzy.[5]
 • Promocja i rozwój turystyki jako dziedziny stymulującej przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy
 • Sprzyjanie wzajemnemu poznawaniu się narodów: Współpraca z sektorem prywatnym, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, środowiskiem akademickim i instytucjami badawczymi, społeczeństwem obywatelskim i systemem ONZ w celu stworzenia bardziej zrównoważonego, odpowiedzialnego i konkurencyjnego sektora turystyki.
 • Inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.[6]

Bibliografia

Przypisy

 1. UNWTO-Who we are
 2. J.Maciąg 2015, s.8
 3. UNWTO-Who we are
 4. A.P. Lubowiecki-Vikuk, M.Paczyńska-Jędrycka 2010, s.23
 5. UNWTO-Who we are
 6. Zbigniew Zontek, Ewa Lipianin-Zontek 2010, s.674

Autor: Aleksandra Kotapka