Cele zrównoważonego rozwoju

Z Encyklopedia Zarządzania

Cele zrównoważonego rozwoju stanowią element Agendy 2030 wraz z[1]:

 • podstawowymi zasadami oraz wizjami określonymi w Deklaracji
 • środkami wdrażania
 • Globalnym Partnerstwem
 • monitoringiem i generowaniem raportów o procesie wdrażania Agendy 2030

TL;DR

Artykuł omawia cele zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy 2030, które mają na celu eliminację ubóstwa, ochronę planety, zapewnienie dobrobytu, zachowanie pokoju i wzajemną współpracę. Wyróżniono 17 najważniejszych celów, takich jak wyeliminowanie ubóstwa, głodu, zapewnienie edukacji, równości płci, dostępu do wody i energii, czy ochrony środowiska. Agenda 2030 została zaakceptowana podczas szczytu ONZ w 2015 roku.

Agenda 2030

Agenda 2030 określa 17 celów i 169 zadań ściśle powiązanych z wyznaczonymi celami. Stanowi ona kontynuację Agendy 21, w której wyznaczono 21 milenijnych celów rozwoju podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (Rio de Janeiro, 1992)[2]. W dniu 25 września 2015r. (USA, Nowy Jork) zorganizowano szczyt państw będących członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas, którego zaakceptowano Agendę 2030, której głównym celem jest eliminacja ubóstwa oraz budowa zrównoważonej przyszłości do 2030roku[3].

Wyznaczone cele oraz zadania ukierunkowane są na aktywną działalność w obszarach[4]:

 1. Ludzkości - celem jest eliminacja ubóstwa oraz głodu oraz zapewnienie ludziom możliwości rozwoju własnego potencjału w zdrowym środowisku.
 2. Planety - działalność w ramach tego obszaru skupia się na ochronie planety przed procesem degradacji poprzez odpowiednie zarządzanie produkcją i konsumpcją oraz pilnym planowaniem i wdrażaniem działań w kwestii zmian klimatycznych.
 3. Dobrobytu - cel w obszarze dobrobytu skupia się na zapewnieniu satysfakcjonującego życia każdemu człowiekowi oraz zachowaniu równowagi z naturą w dobie rozwoju gospodarczego, technologicznego oraz społecznego.
 4. Pokoju - celem jest zachowanie pokoju między narodami oraz minimalizacja przemocy oraz zastraszania.
 5. Partnerstwa - celem w ramach tego obszaru jest wzajemna współpraca poprzez globalne partnerstwo skupiające się na potrzebach najsłabszych oraz najuboższych.

17 najważniejszych celów Agendy 2030

Zgodnie z informacjami zawartymi w Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (ONZ, 2015) Organizacja Narodów Zjednoczonych wyróżniła poniższe cele jako Cele Zrównoważonego Rozwoju[5]:

 • ''Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
 • Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
 • Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 • Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 • Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
 • Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 • Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 • Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
 • Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
 • Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
 • Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju "


Cele zrównoważonego rozwojuartykuły polecane
Konsumpcja zrównoważonaTurystyka zrównoważonaAgenda 21Polityka spójnościPolityka regionalnaRóżnorodność biologicznaMiastoStrategia Europa 2020Światowa Organizacja Turystyki

Przypisy

 1. Prażmo A., Wójcik J., Żero M., (2016), s. 59-60
 2. Gruchlewski M., Niemczyk J., (2016), s. 122-123
 3. Latoszek E., Proczek M., Krukowska M., (2016), s. 35
 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych, (2015), s. 2
 5. Organizacja Narodów Zjednoczonych, (2015), s. 16-17

Bibliografia


Autor: Dominika Klima