Dziedzictwo kulturowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Dziedzictwo kulturowe to część dawnych dóbr kultury, która uznana została za wartościową przez kolejne, następne pokolenia i dzięki temu dotrwała do chwili obecnej[1]

Dziedzictwo kulturowe jest pojęciem złożonym, wieloaspektowym i, jak sama kultura, niemierzalnym oraz trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Jest to przede wszystkim świadectwo tego, jak żyły kolejne pokolenia. Dziedzictwo to także krajobraz przekształcony przez człowieka. Zatem można uznać, że dziedzictwo stanowi historię miejsc i ludzi, którzy w tych miejscach żyją [2].

"Taki "spadek" po przodkach jest o tyle ważny, że decyduje o tożsamości, która z kolei jest odpowiedzialna za integrację społeczności lokalnej i stanowi mobilizację do wspólnej aktywności. W ramach dziedzictwa kulturowego wymienić można dwie główne, wzajemnie powiązane grupy:

 • dorobek kultury materialnej
 • dorobek w ramach kultury duchowej
 • kulturę gospodarowania przestrzenią". [3]

Dziedzictwo kulturowe w ujęciu współczesnym

"Termin ‘’’"dziedzictwo kulturowe"’’’ pojawia się obecnie coraz częściej w języku nie tylko nauki, ale także publicystyki i polityki. Nie oznacza to jednak, że zakres pojęciowy tego terminu jest powszechnie uzgodniony i jednoznacznie rozumiany; brak jest bowiem jakiejś jednej przyjętej przez wszystkich jego definicji. Co więcej, w piśmiennictwie z zakresu prawa ochrony zabytków [4], jak też i w teorii, i w praktyce konserwacji zabytków pojawiają się - niekiedy stosowane wymiennie - inne terminy, takie jak "zabytek", "dobro kultury" czy "zasoby kulturowe"". [5]

"Nie ulega wątpliwości, że dziedzictwo kulturowe jest terminem wielopłaszczyznowym i niezwykle złożonym. Jeśli przyjąć za Hewisonem [6], że "dziedzictwo może oznaczać cokolwiek" (anything you want), sprawa wydaje się całkowicie przegrana, podobnie jak przy próbie zdefiniowania terminu "kultura". Wychodząc jednak z założenia, że - jak każde pojęcie - również i "dziedzictwo" jest konstruowane społecznie i kulturowo, możemy starać się pokazać, że zakres rozumienia terminu zmienia się, a jego definiowanie odzwierciedla niekończący się proces negocjowania znaczenia.

Ewolucję samej definicji dziedzictwa dostrzec można najprecyzyjniej na podstawie dokumentów, które w szerszym lub węższym zakresie stają się fundamentem normatywnym dla praktyki określania tego, co dziedzictwem jest lub nie jest. Mamy tu na myśli przede wszystkim akty zapoczątkowujące i nadal w największym stopniu stymulujące światową debatę nad dziedzictwem, a więc dokumenty UNESCO, której powierzono misję promowania pokoju poprzez edukację i działalność na rzecz różnorodności kulturowej [7]"." [8]

UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

 • UNESCO została utworzona 16 listopada 1945 w Londynie, na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego. Organizacja miała wdrażać "solidarność intelektualną i moralną ludzkości", aby zapobiec trzeciej wojnie światowej.
 • Podstawowym celem UNESCO jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także promowanie poszanowania dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:

 • działania na rzecz rozwoju nauki i kultury
 • udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty.

Formy i zagrożenia dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo kulturowe obejmuje wiele różnorodnych form, które stanowią niezwykle istotną część historii i kultury społeczeństwa. Zabytki architektury, dzieła sztuki, tradycje, obrzędy, język, muzyka i tańce są tylko niektórymi z nich.

Zabytki architektury są materialnym świadectwem przeszłości i odzwierciedlają rozmaite style i epoki. Mogą to być pałace, kościoły, zamki, czy też budynki użyteczności publicznej. Są nie tylko wyrazem estetyki, ale także świadectwem technologii i umiejętności budowniczych tamtych czasów.

Dzieła sztuki, takie jak obrazy, rzeźby czy też rękodzieło, są niezwykle ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Przekazują one nie tylko estetyczne doznania, ale również przekazują historię, wartości i tradycje danego społeczeństwa. Sztuka jest nośnikiem emocji i refleksji, a jej zachowanie ma ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń.

Tradycje i obrzędy są nieodłączną częścią dziedzictwa kulturowego. Obejmują one różnego rodzaju praktyki religijne, świąteczne, rodzinne czy też ludowe. Są one wyrazem tożsamości kulturowej i społecznej, a także sposobem przekazywania wartości i wiedzy z pokolenia na pokolenie.

Język jest fundamentem każdej kultury. Przez język przekazujemy informacje, komunikujemy się i budujemy więzi społeczne. Każdy język jest niepowtarzalny i niezastąpiony, dlatego konieczne jest zachowanie różnorodności językowej jako formy dziedzictwa kulturowego.

Muzyka i tańce są uniwersalnym środkiem wyrażania emocji i celebracji. Obejmują wiele różnych stylów i gatunków muzycznych, które są charakterystyczne dla danego regionu czy też społeczności. Są one nośnikiem tradycji i historii, a także sposobem integracji i zabawy.

Niestety, dziedzictwo kulturowe nie jest pozbawione zagrożeń. Urbanizacja, dewastacja, zanieczyszczenie i wojny są jednymi z głównych czynników niszczących te cenne formy dziedzictwa. Rozwój miast i nacisk na nowoczesność często prowadzą do zniszczenia historycznych budowli i miejsc o wartości kulturowej. Dewastacja może wynikać również z braku świadomości społecznej i braku odpowiednich działań ochronnych.

Dodatkowo, zanieczyszczenie środowiska naturalnego może negatywnie wpływać na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Czynniki atmosferyczne, takie jak erozja, powodzie czy trzęsienia ziemi, również stanowią zagrożenie dla tych unikalnych form dziedzictwa. W przypadku wystąpienia takich zjawisk, konieczne jest podjęcie działań ratunkowych i odbudowa zniszczonych obiektów.

Wobec tych zagrożeń, konieczne jest podjęcie działań mających na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Włączenie dziedzictwa do planowania urbanistycznego, edukacja społeczna, tworzenie programów ochrony i restauracji zabytków, to tylko niektóre sposoby na zapobieganie zniszczeniu dziedzictwa. Ważne jest również promowanie świadomości społecznej i odpowiedzialności wobec dziedzictwa kulturowego, aby zapewnić jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

Reinterpretacja i adaptacja dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo kulturowe jest zmiennym i dynamicznym fenomenem, który podlega procesowi reinterpretacji i adaptacji. Proces ten polega na negocjowaniu znaczenia dziedzictwa, uwzględniając zmienne konteksty społeczne, polityczne i kulturowe. Jest to ważne, aby zapewnić, że dziedzictwo kulturowe jest nadal żywe i aktualne, a jednocześnie chronione i szanowane.

Współczesne podejście do zarządzania dziedzictwem kulturowym wymaga zachowania równowagi między ochroną tradycji a otwartością na nowe formy interpretacji i twórczość. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że dziedzictwo kulturowe nie jest statyczne, ale ewoluuje wraz z czasem i zmieniającymi się społeczeństwami. Reinterpretacja dziedzictwa może być sposobem na uwspółcześnienie jego znaczenia i przekazu, a adaptacja może pozwolić na tworzenie nowych form artystycznych i kulturowych, które są inspirowane tradycją.

Jednak równocześnie należy zachować ostrożność w procesie reinterpretacji i adaptacji dziedzictwa kulturowego. Konieczne jest szanowanie i zachowanie autentycznego charakteru dziedzictwa oraz uwzględnienie jego wartości historycznych i kulturowych. Wielu ekspertów ds. zarządzania dziedzictwem kulturowym podkreśla konieczność dokładnej analizy kontekstu oraz konsultacji z lokalnymi społecznościami i ekspertami przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w interpretacji lub adaptacji dziedzictwa.

Edukacja kulturalna i świadomość dziedzictwa kulturowego

Edukacja kulturalna odgrywa kluczową rolę w ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Poprzez edukację można zwiększyć świadomość społeczną na temat dziedzictwa kulturowego, jego wartości i znaczenia dla społeczeństwa. Edukacja kulturalna może pomóc w kształtowaniu poczucia tożsamości i przynależności do danej społeczności, a także promować szacunek dla różnorodności kulturowej.

Ważne jest, aby edukacja kulturalna była dostępna dla wszystkich grup społecznych i obejmowała różnorodne formy, takie jak lekcje w szkołach, warsztaty, wystawy i wydarzenia kulturalne. Dobrze zaplanowane programy edukacyjne mogą przyczynić się do zainteresowania młodych ludzi dziedzictwem kulturowym i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w jego ochronie i promocji.

Wzrost świadomości społecznej na temat dziedzictwa kulturowego jest kluczowy dla jego zachowania i ochrony. Społeczności lokalne, władze lokalne, organizacje pozarządowe i jednostki zarządzające dziedzictwem kulturowym powinny podejmować działania mające na celu promowanie dziedzictwa i jego wartości w społeczeństwie. Może to obejmować organizację festiwali, wystaw, konferencji i innych wydarzeń, które pozwolą społecznościom zbliżyć się do dziedzictwa i dostrzec jego znaczenie dla ich tożsamości i rozwoju.

Rola inwentaryzacji i katalogowania w lepszym zrozumieniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego

Inwentaryzacja i katalogowanie odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Poprzez systematyczne gromadzenie danych i dokumentowanie różnych elementów dziedzictwa, można lepiej zrozumieć i chronić te obiekty. Inwentaryzacja pozwala na identyfikację, opisanie i klasyfikację różnych elementów dziedzictwa kulturowego, takich jak zabytki architektoniczne, dzieła sztuki czy tradycje kulturowe.

Dzięki inwentaryzacji i katalogowaniu można również lepiej monitorować stan zachowania dziedzictwa oraz identyfikować ewentualne zagrożenia. Umożliwia to skuteczne podejmowanie działań konserwatorskich i ochronnych. Dodatkowo, inwentaryzacja pozwala na lepsze wykorzystanie dziedzictwa w celach edukacyjnych, badawczych czy turystycznych.

Znaczenie restauracji i konserwacji w przywracaniu zniszczonych lub uszkodzonych elementów dziedzictwa

Restauracja i konserwacja mają ogromne znaczenie dla zachowania i przywracania zniszczonych lub uszkodzonych elementów dziedzictwa kulturowego. Przez odpowiednie działania restauratorskie można przywrócić dawny blask i funkcjonalność zabytków, dzieł sztuki czy innych elementów dziedzictwa.

Restauracja polega na odtworzeniu pierwotnego stanu obiektu, uwzględniając jego historyczne i artystyczne wartości. Konserwacja natomiast ma na celu zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa przed dalszymi uszkodzeniami oraz starzenie się. Dzięki odpowiednim technikom i materiałom można przedłużyć trwałość i stabilność zabytków.

Restauracja i konserwacja nie tylko przywracają zabytkom ich pierwotną formę, ale także przyczyniają się do ożywienia dziedzictwa kulturowego. Odrestaurowane obiekty mogą stać się ważnymi punktami w przestrzeni publicznej, atrakcjami turystycznymi czy miejscami organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Rola programów edukacyjnych w zwiększaniu świadomości społecznej na temat dziedzictwa kulturowego

Programy edukacyjne odgrywają istotną rolę w zwiększaniu świadomości społecznej na temat dziedzictwa kulturowego. Poprzez edukację można przekazywać wiedzę i wartości związane z dziedzictwem, promować jego ochronę i budować więź społeczną wokół tych wartości.

Programy edukacyjne mogą być skierowane do różnych grup społecznych, takich jak dzieci, młodzież, dorośli czy lokalna społeczność. Mogą obejmować różnorodne formy, takie jak warsztaty, lekcje, wykłady czy interaktywne wystawy. Dzięki nim można uczyć o historii, kulturze, sztuce i tradycjach związanych z dziedzictwem kulturowym.

Poprzez edukację społeczeństwo może lepiej zrozumieć znaczenie dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływ na tożsamość i rozwój społeczności. Programy edukacyjne mogą również zachęcać do aktywnego uczestnictwa w ochronie dziedzictwa, mobilizować do działań społecznych i angażować w procesy decyzyjne dotyczące dziedzictwa.

Znaczenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako atrakcji turystycznej i generowania dochodów dla lokalnej gospodarki

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako atrakcji turystycznej ma duże znaczenie zarówno dla promocji dziedzictwa, jak i dla lokalnej gospodarki. Zabytki, muzea, festiwale czy tradycje kulturowe mogą przyciągać turystów, generując przychody związane z turystyką.

Turystyka kulturowa może mieć pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności, tworząc nowe miejsca pracy, przynosząc dochody związane z usługami turystycznymi czy sprzedażą produktów lokalnych. Ponadto, turystyka kulturowa może przyczyniać się do ożywienia dziedzictwa kulturowego, inwestycji w jego ochronę i konserwację.

Jednak wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w celach turystycznych musi być odpowiednio zarządzane. Ważne jest, aby dbać o zrównoważony rozwój turystyki, aby unikać nadmiernego nacisku na zabytki i tradycje oraz chronić je przed nadmiernym zużyciem i degradacją. Zarządzanie turystyką kulturową powinno uwzględniać równowagę między ochroną dziedzictwa a generowaniem dochodów.

Rola partycypacji społecznej w procesie decyzyjnym dotyczącym dziedzictwa kulturowego

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w procesie decyzyjnym dotyczącym dziedzictwa kulturowego. Społeczność lokalna, eksperci, organizacje pozarządowe czy inne zainteresowane strony powinny mieć możliwość udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących dziedzictwa.

Partycypacja społeczna pozwala na uwzględnienie różnych perspektyw, doświadczeń i wartości związanych z dziedzictwem kulturowym. Umożliwia również budowanie więzi społecznych i zaangażowanie lokalnej społeczności w procesy ochrony i zarządzania dziedzictwem.

Ważne jest, aby partycypacja społeczna była prowadzona w sposób transparentny, otwarty i oparty na dialogu. Powinna być uwzględniana na różnych etapach procesu decyzyjnego, począwszy od identyfikacji i planowania działań związanych z dziedzictwem, aż po monitorowanie i ocenę efektów podejmowanych działań.

Digitalizacja i technologie cyfrowe

Technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, a także w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. Digitalizacja, czyli przekształcanie tradycyjnych materiałów kulturowych na format cyfrowy, umożliwia ich zachowanie na długie lata i łatwiejszy dostęp do nich.

Jednym z najbardziej widocznych efektów digitalizacji jest tworzenie wirtualnych muzeów. Dzięki technologii cyfrowej, wiele muzeów i galerii sztuki może udostępnić swoje zbiory online. Osoby, które nie mają możliwości fizycznego odwiedzenia muzeum, mogą teraz cieszyć się sztuką i eksponatami za pomocą jednego kliknięcia. To nie tylko zwiększa dostępność dziedzictwa kulturowego, ale również przyciąga nową publiczność i promuje kulturę na globalną skalę.

Digitalizacja pozwala również na zachowanie i ochronę delikatnych i nietrwałych materiałów kulturowych, takich jak stare dokumenty, rękopisy czy fotografie. Te cenne artefakty mogą być narażone na zniszczenie w wyniku starzenia się, uszkodzeń lub katastrof naturalnych. Przechowywanie ich w formie cyfrowej zapewnia ich trwałość i umożliwia dalsze badania i analizy.

Technologie cyfrowe oferują również nowe możliwości w dziedzinie edukacji i badań naukowych. Dzięki nim, studenci, naukowcy i badacze mogą w łatwy sposób uzyskać dostęp do różnych materiałów kulturowych, jak również przeprowadzać analizy, porównania i badania. Digitalizacja umożliwia także tworzenie interaktywnych narzędzi edukacyjnych, które pozwalają na lepsze zrozumienie i odkrywanie dziedzictwa kulturowego.

Nie można zapominać o roli technologii cyfrowych w promocji dziedzictwa kulturowego. Social media, strony internetowe, aplikacje mobilne - to tylko niektóre z narzędzi, które pozwalają na dotarcie do szerokiej publiczności i promowanie różnych aspektów kultury. Dzięki nim, dziedzictwo kulturowe może być prezentowane w innowacyjny i atrakcyjny sposób, przyciągając uwagę zarówno miejscowej społeczności, jak i turystów.

Mimo wielu korzyści, digitalizacja i technologie cyfrowe stawiają również przed nami wyzwania. Jednym z głównych problemów jest konieczność utrzymania bezpieczeństwa danych cyfrowych. Zabezpieczenie wrażliwych informacji, takich jak dane osobowe czy chronione prawa autorskie, jest kluczowe, aby uniknąć nadużyć. Dodatkowo, technologia cyfrowa może nie zawsze oddawać pełnię doświadczenia, jakie towarzyszy fizycznemu kontaktowi z dziedzictwem kulturowym.


Dziedzictwo kulturoweartykuły polecane
TechnokracjaDoktrynaSamoorganizacjaSpołeczeństwo obywatelskieDzieło sztukiŚwiadomość społecznaEtykaAgenda 21Generalizacja historyczna

Przypisy

 1. Z. Kobyliński, s. 22
 2. Duriasz-Bułhak, Połomski i Potok, s. 9
 3. K. Hełpa-Liszkowska, s. 4
 4. Zeidler red. 2010
 5. Z. Kobyliński, s. 21
 6. Hewison R., s. 32
 7. Valderrama,1995
 8. S.Owsianowska, M.Banaszkiewicz, s. 2

Bibliografia

 • Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. (red.) (2011), Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
 • Hełpa-Liszkowska K. (2013), Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Hewison R. (1987), The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, Methuen, London
 • Kobyliński Z. (2011), Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, Warszawa
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M. (2015), Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Valderrama F. (1995), A history of UNESCO, UNESCO, Paris
 • Zeidler K. (red.) (2010), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Warszawa


Autor: A.Prokurat