Baby Boomer

Baby Boomer
Polecane artykuły


Baby boomer – osoba należąca do pokolenia baby boomers, a więc pokolenia osób, które urodziły się po zakończeniu II wojny światowej. Szacuje się, iż przedstawiciele tej grupy to ludzie urodzeni w latach 1946-1964, kiedy miał miejsce powojenny wyż demograficzny. W społeczeństwie polskim są to osoby, dla których podstawowym obowiązkiem jest praca. Wynika to z faktu, iż przedstawiciele owego pokolenia byli świadkami i jednocześnie uczestnikami transformacji jaka zachodziła w gospodarce. Swoją pracę zaczynali jeszcze w czasach socjalizmu, a kontynuowali ją po przebudowie starego systemu na nowy – kapitalistyczny. Osoby te stanowią najmniejszy odsetek ludności korzystającej z Internetu w porównaniu z innymi pokoleniami. Media społecznościowe nie odgrywają dużej roli w ich życiu, a same realizują swoje zainteresowania i hobby niejako „na zewnątrz”, bez użycia komputera.[1]

Baby boomers w gospodarce

Starzejące się społeczeństwo polskie nadal jest zmorą demografów, polityków, ekonomistów i lekarzy. Niski wskaźnik dzietności, oraz wydłużająca się ciągle długość życia budzą niepokój o stabilność gospodarki Polski i jej pozycję na arenie międzynarodowej. To wszystko powoduje, że o procesie starzenia się społeczeństwa mówi się ostatnio bardzo dużo, a władze regionalne i krajowe podejmują odpowiednie kroki, by zmniejszyć tempo postępowania tego zjawiska. Negatywne skutki tego procesu to między innymi: mniejsze wpływy do budżetu Państwa z tytułu podatków na skutek zmniejszenia się zasobów pracujących podatników, wzrost wydatków państwowych na rzecz wypłat świadczeń emerytalnych, wzrost kosztów opieki medycznej, czy nierównowaga na rynku pracy.

Przypuszcza się, że proces starzenia może mieć również wpływ na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Jest to jednak wciąż kwestia sporna, której wyjaśnienie wymagałoby przeanalizowania relacji występujących między pracownikami po pięćdziesiątce, a młodszymi współpracownikami, wpływu ilości pracowników pokolenia baby boomers na zachodzące procesy wdrażania innowacji, a także ewentualnej możliwości wykorzystania kompetencji, doświadczenia i wiedzy osób w wieku 50+ dla wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wg autorki zdolności twórczych i przedsiębiorczości jednostek nie należy przypisywać grupie w konkretnym wieku, ponieważ są one kwestią indywidualną. W jednym pokoleniu mogą występować zarówno jednostki innowacyjne i przedsiębiorcze, jak i te pozbawione tych cech.[2]

Cechy szczególne pokolenia

To co przede wszystkim odróżnia ludzi tego pokolenia od ich poprzedników i następców to styl życia, sposób zachowywania, oraz wartości przez nich wyznawane. Dzisiaj pięćdziesięcio-, sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatkowie wyglądają znacznie młodziej niż dwadzieścia lat temu. Są bardziej aktywni zawodowo i towarzysko, wykazują większe skłonności do podróżowania, chętnie korzystają z nowoczesnych technologii.

Boomersi w biznesie

Osoby reprezentujące pokolenie baby boomers uważane są za bardziej lojalnych pracowników, pracodawców, oraz partnerów biznesowych, niż ci z młodszych pokoleń. Według nich jedynie ciężka i systematyczna praca gwarantuje przyszły sukces i stabilność emerytalną, co jest dowodem perspektywicznego spojrzenia na życie. Wśród czynników, które wpływają na poziom odczuwanej przez nich satysfakcji z pracy można wyróżnić:

 • możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności,
 • bezpieczeństwo zatrudnienia,
 • stałe wynagrodzenie,
 • pozostawanie w relacjach z kierownictwem i współpracownikami firmy,
 • stabilność finansowa przedsiębiorstwa.

Pomimo zajmowania wysokich stanowisk i pełnienia funkcji kierowniczych przez ludzi tego pokolenia, w miejscach pracy postrzegani są oni jako mniej wydajni i mniej produktywni. Na wykonanie powierzonych zadań potrzebują stosunkowo więcej czasu niż reszta, są osobami niedecyzyjnymi i niezbyt skłonnymi do podejmowania ryzyka, oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian.[3]

Boomer=senior?

Określenie baby boomer funkcjonuje w literaturze angielskojęzycznej, natomiast w polskiej – praktycznie nie występuje. Do opisu ludzi urodzonych w latach 1946-1964 używa się raczej pojęć wywodzących się z psychologii np.: seniorzy, osoby starsze, osoby w wieku okołoemerytalnym, osoby w wieku 50+. Błędem jest jednak utożsamianie tych pojęć ze specyfiką pokolenia boomersów, ponieważ z reguły wywołują one raczej negatywne skojarzenia i budują nieco stereotypowy wizerunek starości. Okres starości kojarzony jest z dezaktywacją i wycofywaniem się z aktywności zawodowej i społecznej. Co ciekawe, jak pokazuje Indeks Aktywności Przedsiębiorczej Kauffmana, rośnie poziom przedsiębiorczości osób ze starszych przedziałów wiekowych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Na przykładzie Amerykanów można zaobserwować znacznie większą aktywność populacji w przedziale wiekowym 55-64 lat w porównaniu z ludźmi dwudziestoletnimi w latach 1997-2007. W tym okresie, ponad 60 procent firm została założona właśnie przez przedstawicieli mieszczących się w przedziale wiekowym 35-54 lat. Według ostatnich badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to właśnie wiek równy 35 lat lub powyżej jest główną determinantą sprzyjającą prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Osoby w tym wieku ze względu na dysponowanie większym kapitałem zgromadzonym na przestrzeni lat, oraz wiedzą i doświadczeniem zawodowym są znacznie lepiej przygotowane do otwarcia i prowadzenia własnej działalności. Rokowania tego typu przedsiębiorstw na rynku są wyższe i mają większe szanse na przetrwanie kryzysu.[4]

Mocne i słabe strony baby boomers

Reprezentanci pokolenia w wieku 50+ z punktu widzenia pracodawcy i nie tylko mają szereg zalet:

 • dysponują cenną wiedzą pragmatyczną zdobytą w trakcie trwania ich kariery zawodowej,
 • mają więcej wolnego czasu, a przez to są bardziej dyspozycyjni niż ich młodsi współpracownicy,
 • praca jest dla nich na pierwszym miejscu („żyją po to by pracować”),
 • cechuje ich inna niż pozostałych etyka pracy (oddani swojemu pracodawcy),
 • są zdyscyplinowani i pracowici.

Niestety, mają również wiele problemów:

 • z posługiwaniem się nowoczesnymi technologiami,
 • ze znajomością języków obcych,
 • nie są tolerancyjni wobez zmian,
 • lubią postępować według schematów,
 • są uzależnieni od obowiązków rodzinnych.[5]

Przypisy

 1. M.Murzyn, J.Nogieć (2015). Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr.3
 2. A.Richert-Kaźmierska (2013). Przedsiębiorcy pokolenia baby boomers wobec innowacyjności w:Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr.795, str.101-107
 3. A.Richert-Kaźmierska (2013). Przedsiębiorcy pokolenia baby boomers wobec innowacyjności w:Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr.795, str.107-114
 4. A.Richert-Kaźmierska (2013). Przedsiębiorcy pokolenia baby boomers wobec innowacyjności w:Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr.795, str.107-114
 5. B.Chomątowska, A.Żarczyńska-Dobiesz (2018). Bariery dzielenia się wiedzą przez przedstawicieli pokolenia "Baby boomers", "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", nr.1, str.35-45Bibliografia

Autor: Paulina Skiba