Przewóz osób

Z Encyklopedia Zarządzania
Przewóz osób
Polecane artykuły

Przewóz osób definiowany jest jako "działalność, która polega na odpłatnym (lub nieodpłatnym) świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczanie osób (...) z punktu nadania do punktu odbioru"[1].

Rodzaje transportu osób

Ze względu na aspekt organizacyjny przewóz osób można podzielić na[2]:

 • Transport regularny: jego cechą charakterystyczną jest świadczenie usług na określonym, względnie stałym szlaku. Taki przewóz osób odbywa się z jednego punktu transportowego do innego punktu w oparciu o ogłoszony i podany do wiadomości publicznej rozkład jazdy[3]. W przypadku transportu krajowego, a zatem takiego, który w całości realizowany jest na terytorium Polski, aktem prawnym regulującym jego zasady jest Ustawa z dnia 6 marca 2001r. o transporcie drogowym.
 • Transport nieregularny jest realizacją przewozu w oparciu o wcześniej zawartą umowę między przewoźnikiem, a klientem zgłaszającym zapotrzebowanie na usługę transportową. Zarówno cena, jak i warunki na jakich odbywa się przewóz podlegają negocjacjom.

Wymienione powyżej rodzaje transportu mogą być realizowane zarówno w ramach transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, jak i morskiego.

Czynniki kształtujące popyt na przewóz osób

Wśród czynników kształtujących popyt na przewóz osób wymienić można[2]:

 • nierównomierność i przestrzenne zróżnicowanie charakterystyczne dla: osadnictwa, miejsc pracy, spędzania czasu wolnego, lokalizacji produkcji i konsumpcji,
 • stan gospodarki,
 • wysokość cen przewozu,
 • poziom dochodów realnych, rozporządzalnych potencjalnych pasażerów.

Poza ogólnymi czynnikami kształtującymi popyt na przewóz osób, wspólnymi dla wszystkich gałęzi transportu, zauważyć można pewne zróżnicowanie czynników kształtujących popyt ze względu na gałąź transportu, której dotyczy przewóz: W przypadku przewozu osób transportem samochodowym czynnikami kształtującymi popyt są[1][2]:

 • rozmieszczenie i przestrzenne zróżnicowanie osadnictwa,
 • lokalizacja miejsc pracy, między innymi: dużych zakładów pracy,
 • lokalizacji ośrodków szkolnictwa i nauki,
 • rozmieszczenia miejsc handlowych, miejsc związanych z działalnością kulturalną oraz sportową,
 • obserwowany standard życia,
 • sposoby spędzania czasu wolnego przez ludność.

Popyt na przewóz osób transportem kolejowym kształtują[1]:

 • realne dochody ludności,
 • stopy bezrobocia danego regionu,
 • rozwój motoryzacji indywidualnej, dostęp do pozostałych gałęzi transportu.

Wśród czynników kształtujących popyt na przewóz osób środkami transportu lotniczego wymienia się[1]:

 • liczbę osób zamieszkujących dany obszar,
 • wielkość skupisk ludności mieszkających w pobliżu aglomeracji,
 • stopień zamożności jaki wykazują mieszkańcy miast,
 • odległość, jaka dzieli potencjalnego pasażera od zlokalizowanego najbliżej portu lotniczego,
 • dostęp do lotniska oferującego pakiet usług przewozowych oraz usług dodatkowych, którymi potencjalny pasażer jest zainteresowany.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A. (2008), Transport i Spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań, s.9.
 2. 2,0 2,1 2,2 Urbanyi-Popiołek I. (2013), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s.16.
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2001r. o transporcie drogowym, Art.18b.

Bibliografia

Autor: Sylwia Zych

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.