RAMP

Z Encyklopedia Zarządzania
RAMP
Polecane artykuły

Metoda RAMP (Risk Analysis and Management for Project) jest to unormowany, wszechstronny proces, który polega na zdefiniowaniu, ocenie oraz zarządzaniu ryzykiem w projektach inwestycyjnych. Ryzyko jest analizowane w sposób kompleksowy, biorąc pod uwagę ryzyko występujące podczas całego czasu trwania inwestycji (zarówno podczas etapu przygotowania, jak i realizacji projektu), a nie tylko podczas jej realizacji. Metodyka ta została stworzona przez dwa instytuty z Wielkiej Brytanii - Institute of Civil Engineers oraz Institute of Chartered Actuaries i została po raz pierwszy przedstawiona w roku 2000 (W. Pellowski, D. Skorupka 2007, s. 73). Rodzaje ryzyka, które przy wykorzystaniu metody RAMP są wyróżniane najczęściej to: polityczne, ekonomiczne, społeczne, naturalne, finansowe oraz projektowe (L. Walaszczyk 2016, s. 37).

Struktura metody RAMP

W metodzie RAMP proces analizy ryzyka został podzielony na 4 etapy (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 65):

Faza wstępna, nazywana również uruchomieniem procesu, polega na ustaleniu celów oraz stworzeniu wstępnego (lecz dokładnego) planu przeprowadzanej inwestycji. Ten etap składa się z dwóch części (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 65):

 • planowania, organizacji oraz uruchomienia procesu RAMP, w tym:
 • akceptacja sposobu działania,
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem oraz jej zespołu,
 • zdefiniowanie inwestycji,
 • wyznaczenie okresu w jakim ryzyko będzie monitorowane,
 • określenie poziomu oraz zakresu wykorzystania metody RAMP,
 • ustalenie budżetu metody RAMP,
 • określenia kierunku działania oraz obszarów ochrony, w tym:
 • ustalenie przedmiotu działania oraz najważniejszych parametrów inwestycji,
 • stworzenie planu działania,
 • ustalenie założeń działania.

Drugi etap, przegląd ryzyka zawiera w sobie, aż 7 elementów (W. Pellowski, D. Skorupka 2007, s. 73–74):

 • stworzenie planu oraz wstępne rozpoznanie ryzyka,
 • identyfikacja ryzyka,
 • ocena ryzyka,
 • przygotowanie metod łagodzenia ryzyka (w tym: redukcje, eliminacje, unikanie i transfer ryzyka, redukcje niepewności, ubezpieczenie od ryzyka oraz strategie łagodzenie ryzyka),
 • ocena ryzyka w innych obszarach i podjęcie decyzji o kontynuacji,
 • stworzenie planu reakcji na ryzyko w pozostałych obszarach,
 • ogłoszenie wybranej strategii łagodzenia ryzyka oraz planu reakcji na niekorzystne wydarzenia.

Kolejny, trzeci etap – zarządzanie ryzykiem polega na (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 66):

 • wdrożeniu opracowanej strategii oraz planów poprzez:
 • połączenie strategii z zasadniczym nurtem zarządzania,
 • utrzymanie poziomu łagodzenia ryzyka,
 • monitorowanie zmian,
 • kontrolowaniu ryzyka przy pomocy:
 • monitorowania postępów,
 • efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • badaniu trendów,
 • ciągłego rozpoznawania oraz oceny ryzyka, a także zmian w prowadzeniu projektu,
 • w razie potrzeby przeprowadzenie pełnego przeglądu ryzyka.

Ostatni etap, faza zamykająca obejmuje (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 66):

 • ocenę realizacji inwestycji, w tym:
 • przeanalizowanie rezultatów inwestycji,
 • porównanie rzeczywistego wpływu ryzyka na projekt z planowanym wpływem,
 • analiza procesu RAMP poprzez:
 • ocenę efektywności metody,
 • wyciągnięcie wniosków na potrzeby przyszłych inwestycji,
 • propozycje usprawnień procesu,
 • końcowe wnioski.

Bibliografia

Autor: Olga Marmuszewska