Zanieczyszczenie powietrza

Z Encyklopedia Zarządzania
Zanieczyszczenie powietrza
Polecane artykuły


Zanieczyszczenie powietrza - jest to wprowadzenie do powietrza substancji (w postaci stałej, ciekłej lub gazowej), która jest lub może być szkodliwa dla naszego zdrowia, stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, wywiera zły wpływ na wartość użytkową gleby i wody albo koliduje z innymi sposobami korzystania ze środowiska. (Wielgosiński G., 2018, s 25)

Główne źródła emisji zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia powietrza są zanieczyszczeniami które są najbardziej szkodliwe ze wszystkich, gdyż są ruchome i przyczyniają się do skażenia na dużych obszarach prawie wszystkie komponenty środowiska. Źródła emisji zanieczyszczeń dzielą się na trzy grupy (Fuksa D., 2010, s 446)

 • punktowe - są to przede wszystkim duże zakłady przemysłowe które emitują pyły do atmosfery, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla i metale ciężkie
 • powierzchniowe, inaczej rozproszone - są to pyły emitowane przez palenisk domowe, lokalne kotłownie oraz małe zakłady przemysłowe
 • liniowe - zanieczyszczenia komunikacyjne które są odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, węgla i metali ciężkich.

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Na zanieczyszczenie powietrza składają się wszelkie czynniki wywołujące zmiany w naturalnym składzie atmosfery. Dzielimy je na:(Niemiec W., 2010, s 134)

 • pyłowe - są to cząstki stałe o bardzo małych wymiarach. Mogą być pochodzenia naturalnego (np. pożary) albo antropogenicznego (spalanie paliw, motoryzacja).
 • gazowe - zanieczyszczenia gazowe tak samo jak pyłowe, dzieli się na naturalne i antropogenne. Najniebezpieczniejsze są pochodzenia antropogenicznego, takie jak:
 • dwutlenek i tlenek węgla
 • tlenki azotu (NOx)
 • tlenki siarki
 • węglowodory aromatyczne
 • substancje radioaktywne
 • aerozolowe - są to zawieszone cząstki cieczy gromadzone w powietrzu (np.mgła). Niebezpieczne aerozole powiązane są ze smogiem kwaśnym który powstaje przy dużej ilości tlenków siarki i tlenków azotu.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Jak wspomina w swoim artykule Fuksa, "Stan powietrza atmosferycznego jest uwarunkowany przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery z terytorium Polski, transport transgraniczny oraz warunki meteorologiczne. " (Fuksa D., 2010, s 446) Na ponad 20% powierzchni Polski występuje nadmierne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Taki stan powodują następujące czynniki:

 • energetyka która opiera się na węglu kamiennym jak i brunatnym
 • rozwinięty przemysł surowcowy
 • niedobór instalacji które oczyszczają gazy odlotowe
 • bardzo szybko rozwijający się transport samochodowy
 • opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego oraz jego realizacja

Polska jest krajem w którym problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nadal jest istotny, zwłaszcza w większych miastach. Pomimo tego że w latach 1989-2008 doszło do znaczącej redukcji zanieczyszczeń, nasz kraj jest jednym z głównych emitentów zanieczyszczeń w Europie, szczególnie emisji CO2, SO2 i pyłów. (Juda- Rezler K., 2010, s 100)

Skutki zanieczyszczeń powietrza

 • Smog - pochodzi od połączenia dwóch słów: smoke (dym) i fog(mgła). Oznacza on bardzo silne zanieczyszczenie powietrza w atmosferze. Rozróżniamy dwa rodzaje smogu:
 • smog kwaśny
 • smog fotochemiczny
 • Kwaśne deszcze- są to opdy atmosferyczne powstające w wyniku absorpcji w wodzie kwaśnych zanieczyszczeń powietrza.
 • Dziura ozonowa
 • Globalne ocieplenie

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polega na (Wielgosiński G., 2018, s 25):

 • zapewnieniu jak najlepszej jakości powietrza jaką można utrzymać
 • utrzymaniu poziomów substancji w powietrzu które będą poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co na najmniej na tych poziomach
 • redukcji poziomów substancji szkodliwych w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane

Bibliografia

Autor: Mariola Paś