Opłaty za korzystanie ze środowiska

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Koszty ochrony środowiska)
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Polecane artykuły


Opłaty za korzystanie ze środowiska i podatki ekologiczne są głównymi instrumentami ekonomicznymi służącymi ochronie środowiska oraz realizacji polityki ekologicznej przez władze publiczne. Są one kierowane przynajmniej w części do organizacji, fundacji czy funduszy mających za zadanie ochraniać środowisko i propagować zachowania ekologiczne wśród społeczeństwa. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska (Małecki P., 2007, s. 2). Do takich opłat można zaliczyć tak zwaną opłatę klimatyczną, która często stosowana jest w dużych miastach czy uzdrowiskach i są naliczane zaraz po przyjeździe do danego miejsca.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Na mocy prawa ochrony środowiska podmioty gospodarcze ponoszą opłaty ekologiczne za:

 • wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pobór wód powierzchniowych i podziemnych stanowiących własność państwa,
 • wprowadzanie ścieków do wód stanowiących własność państwa lub do ziemi,
 • składowanie odpadów.

Inne opłaty pobierane za korzystanie ze środowiska:

 • produktowa,
 • depozytowa,
 • za wycinanie drzew i krzewów,
 • za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych,
 • za wykorzystywanie gruntów pokrytych wodami,
 • za wyłączenie gruntów rolnych lub leśnych z produkcji,
 • opłaty koncesyjne i eksploatacyjne za prawo wydobywania kopalin w określonym miejscu i czasie,
 • opłaty usługowe za zbiorowe unieszkodliwianie zanieczyszczeń np. za odprowadzanie ścieków do kanalizacji albo składowanie odpadów na wysypiskach,
 • opłaty administracyjne za rejestrowanie, kontrolę, autoryzację lub inne czynności urzędowe.

Opłaty ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym emisja zanieczyszczeń do środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy opłaty nie są naliczane w przypadku gdy nie przekracza ona 800 złotych (Ustawa z dnia 16.11.2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce) lub za pobór wód zazwyczaj w celach badań, energetyki wodnej czy hodowli zwierząt lub wprowadzania do ziemi mało zanieczyszczonych wód lub w celu hodowlanym. Zwolnienie z opłat nie wyklucza jednak składania sprawozdań.

Opłaty są naliczane indywidualnie, zależą one między innymi od charakteru działalności, ilości szkodliwych związków emitowanych do atmosfery czy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Kary pieniężne za korzystanie ze środowiska w sposób niezgodny z prawem

Za niestosowanie się do nakazów prawnych i brak uiszczania odpowiednich opłat organy mogą nałożyć kary za:

 • odprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w ilościach przekraczających wielkość określoną w pozwoleniu wodno-prawnym,
 • za wyprowadzanie do wód powierzchniowych lub do gleby ścieków, które nie odpowiadają warunkom określonym w pozwoleniu,
 • za przekroczenie możliwego poziomu hałasu,
 • za składowanie odpadów w miejscach niedozwolonych do tego lub w sposób niezgodny z ustaleniami decyzji administracyjnej,
 • za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganej zgody władz centralnych,
 • za niszczenie terenów zielonych, krzewów i drzew powodowane niewłaściwym wykorzystaniem sprzętów mechanicznych i środków chemicznych,
 • karne odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat i kar ekologicznych.

Wymuszający charakter kar pieniężnych polega na tym, że przedsiębiorstwo nie może ich włączyć do kosztów, obciążają one jego wynik finansowy. Są uiszczane z dochodu po opodatkowaniu i tym samym są instrumentem o silniejszym od opłat oddziaływaniu bodźcowym.

Bibliografia

Autor: Magdalena Chałka, Agnieszka Wójtowicz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.