Składowanie odpadów

Z Encyklopedia Zarządzania
Składowanie odpadów
Polecane artykuły


Składowanie odpadów – jest to proces postępowania z odpadami, których nie można poddać ponownemu spożytkowaniu gospodarczemu lub nie da się ich unieszkodliwić w żaden bezpieczny dla środowiska sposób; polega on na ich bezpiecznym lokowaniu w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, tj. na składowiskach odpadów. Składowisko odpadów jest to kompleks budynków o ściśle określonych warunkach użytkowych, znajdujący się na terenach określonych przepisami zorganizowanego deponowania odpadów o znanych właściwościach. (C. Rosik - Dulewska 2010, s. 73)

Składowanie odpadów na tle innych metod utylizacji odpadów

Przetwarzanie odpadów to cykl ich odzysku lub ich zneutralizowania. W czasie odzysku, na wszelkie sposoby dążymy do ponownego wykorzystania danego odpadu w całości, a gdy nie jest to możliwe, to w jak największej jego części lub odzyskania tylko pewnych substancji lub materiałów. Neutralizowanie odpadu jest dokładnym przeciwieństwem, nawet jeśli skutkiem jest odzysk pewnej substancji lub energii. Składowanie odpadów jest procesem neutralizowania i w porównaniu do innych możliwości zagospodarowania odpadów jest procesem najbardziej korzystnym pod względem ekonomicznym, dlatego największy współczynnik składowanych odpadów jest w krajach rozwijających się, lecz pomimo tego w krajach wysoko rozwiniętych jak Stany Zjednoczone, Australia czy Finlandia również stosuje się tą metodę przetwarzania odpadów, lecz w dużo mniejszym stopniu. (M. Nowak 2014, s. 1)

Rodzaje składowisk na terenie państw Unii Europejskiej

Coraz więcej odpadów zostaje poddanych procesom obróbki lub utylizacji, ale pomimo tego ich składowanie jest ostatecznym sposobem na ich zneutralizowanie. Na terenie Unii Europejskiej wyróżniamy następujące rodzaje składowisk (J. Kostecka 2014, s. 3):

  • Składowiska komunalne – deponowane są na nich w głównej mierze odpady gospodarcze i bytowe o bardzo niskiej zawartości materiałów szkodliwych dla otoczenia,
  • Składowiska odpadów obojętnych – na ten rodzaj składowisk trafiają głównie odpady mineralne, jak pozostałości z placów budowy czy wydobyta ziemia,
  • Składowiska odpadów niebezpiecznych – na ich terenie składowane są wyłącznie odpady szkodliwe dla środowiska lub w sposób bezpośredni zagrażające życiu. Ten rodzaj składowisk cechuję się wyższym poziomem ochrony.

Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej

Artykuł 80 traktatu pomiędzy Polską a Unią Europejską, zobowiązuje nas do zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Współpraca pomiędzy państwami ma na celu zmniejszenie ilości produkowanych odpadów, a także poprawianie standardów utylizacji i składowania odpadów. Jedną z najważniejszych zasad mających na celu ochronę środowiska w Unii Europejskiej jest reguła, zgodnie z którą jasno wynika, że koszty składowania oraz utylizacji odpadów ponosi przede wszystkim ich wytwórca. (C. Rosik - Dulewska 2010, s. 11) Unia Europejska ciągle stara się udoskonalać akty prawne związane z ochroną środowiska.

Składowanie odpadów promieniotwórczych na terenie Polski

Na terenie polski, nie występuje elektrownia jądrowa, pomimo tego mamy do czynienia z materiałami promieniotwórczymi na terenie naszego kraju. Są to najczęściej nisko aktywne odpady promieniotwórcze w formie ciekłej lub stałej, a przechowywane są one wszystkie w jednym miejscu, na składowisku odpadów w Różanie. Aktualnie na całym świecie stosuje się dwa rodzaje gospodarowania odpadami promieniotwórczymi: otwarty cykl paliwowy oraz zamknięty cykl paliwowy. Otwarty cykl polega na przechowywaniu odpadów promieniotwórczych na specjalnie przygotowanych do tego składowiskach, natomiast zamknięty cykl to rodzaj "recyklingu” wypalonego już paliwa jądrowego. Cykl zamknięty jest nieporównywalnie droższy, ale co za tym idzie bardziej bezpieczny i ekologiczny. Natomiast w obu cyklach zachodzi potrzeba przygotowania odpadów. Proces ich przygotowania to "zestalanie” i prowadzi do zmniejszenia oddziaływania promieniowania na otoczenie oraz zmniejsza kubaturę odpadów. (T. Minkiewicz 2010) Następnie odpady mogą zostać przetransportowane na składowisko odpadów.

Bibliografia

Autor: Bartłomiej Matoga