Metody opodatkowania firm

Z Encyklopedia Zarządzania

Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą ma do wyboru następujące formy ewidencji podatkowej:

  • Karta podatkowa - Karta podatkowa jest to najprostsza forma opodatkowania zalecana osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Taki rodzaj opodatkowania może wybrać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, również jako wspólnik spółki cywilnej. Jako forma opodatkowania jest zamieszczona w przepisach Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Mr 144 z 1998 r. poz. 930, z późn. zm.). Charakterystyczną cechą karty podatkowej jest to, że wysokość podatku płaconego w każdym miesiącu jest stała, niezależnie od przychodów czy kosztów działalności.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Forma ta została wprowadzona w 1994 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z grudnia 1993 roku w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Obecnie ryczałt można uzyskać, składając stosowne oświadczenie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności oświadczenie należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku spółek oświadczenie składają wszyscy wspólnicy. Gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złożył w określonym terminie oświadczenia, ma obowiązek opłacania podatku na zasadach ogólnych.
  • Księga przychodów i rozchodów - Księga Przychodów i Rozchodów - to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Prowadzą ją podatnicy, których przychód netto ze sprzedaży produktów, operacji finansowych czy towarów w minionym roku podatkowym był niższy niż 1 200 000 euro, przeliczając na złote, a którzy nie wybrali innej formy rozliczenia z US (tzn. ryczałt czy karta podatkowa). (B. Padurek, 2012, s. 60)
  • Pełna księgowość - Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, ale również skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.


Metody opodatkowania firmartykuły polecane
Formy opodatkowaniaPełna księgowośćZdarzenie gospodarcze a operacja gospodarczaEwidencja przychodówKalendarz ekonomicznyProcedura założenia działalności gospodarczejRyczałt od przychodów ewidencjonowanychBiuro rachunkowePodatki bezpośrednie

Bibliografia

  • Kwiedorowicz-Andrzejewska M. (2012), Wybór formy opodatkowania a korzyści finansowe dla firm z sektora MSP. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (261)


Autor: Krzysztof Woźniak