Pełna księgowość

Z Encyklopedia Zarządzania

Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, ale również skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają:

których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską. [1]

Od 2016 roku obowiązek ten dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Wielkość w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Według projektu ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku możemy spodziewać się podwyższenia kwoty limitu przychodów do 2 mln euro, po przekroczeniu której podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

Właściciele, którzy decyduję się na pełną księgowość muszą liczyć się z dużymi kosztami związanymi z:

 • zatrudnieniem profesjonalnego księgowego,
 • korzystaniem z usług biura rachunkowego.

Jednakże zyskują oni ogromną ilość informacji na temat procesów gospodarczych zachodzących w ich przedsiębiorstwach.

Pełna księgowość gwarantuje wiedzę w zakresie:

 • ewidencji przychodów i kosztów,
 • ewidencji majątku i źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzacji majątku i zobowiązań,
 • sprawozdań finansowych,
 • karty wynagrodzeń pracowników.

TL;DR

Pełna księgowość to skomplikowany system ewidencyjny, obowiązkowy dla wielu przedsiębiorców. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z dużymi kosztami, ale zapewnia szczegółowe informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy zobowiązani są opracować zasady polityki rachunkowości i prowadzić księgi rachunkowe. Prowadzenie ksiąg wymaga przestrzegania określonych zasad i technik zapisu danych. Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość mają możliwość wyboru formy opodatkowania. Wybór formy księgowości ma wpływ na rozliczanie kosztów podatkowych.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe jest zobowiązany do opracowania zasad polityki rachunkowości w języku polskim, które według Ustawy o Rachunkowości powinny zawierać następujące informacje:

 1. zakładowego planu kont,
 2. spis stosowanych ksiąg rachunkowych,
 3. opis sposobu przetwarzania danych.

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe to narzędzia służące do ewidencji zdarzeń gospodarczych, mających miejsce w jednostce, na podstawie dokumentów księgowych.

W skład ksiąg rachunkowych zaliczamy:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg

Prowadząc księgi należy przestrzegać podstawowych zasad:

 • zamieszczać daty na dokumentach potwierdzających zdarzenia gospodarcze,
 • nadawać numer dowodu księgowego oraz datę jeśli jest ona inna niż data operacji gospodarczej,
 • zrozumiale opisywać zdarzenia gospodarcze,
 • uzgadniać kwoty w walucie polskiej,
 • przestrzegać ustalonego planu kont syntetycznych i analitycznych,
 • zapewnić jednorodność i spójność w zapisach wszystkich ksiąg,
 • zagwarantować trwałość zapisów,
 • naprawiać błędy poprzez wystawienie korekty, noty korygującej lub storna.

Technika zapisu danych

Najczęściej spotykaną formą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest forma komputerowa, która zdecydowanie ułatwia proces ewidencyjno-obliczeniowy. Księgi prowadzone w ten sposób, oprócz ogólnych zasad, powinny spełniać następujące kryteria:

 • każdy zapis w dzienniku musi być oznaczony indywidualnym, automatycznie nadanym numerem, jak i również powinien posiadać dane osoby, która dokonało tego zapisu,
 • wydruki, raporty, zestawienia komputerowe muszą zawierać:
 1. dane na temat jednostki, programu ewidencyjnego,
 2. automatyczną numeracje stron,
 3. są sporządzane do końca roku obrotowego lub przechowywane na innym nośniku danych o trwałości do 5 lat.

Pełna księgowość a podatek dochodowy

Podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości mają do wyboru dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej (zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r - o podatku dochodowym od osób fizycznych) [2]
 • według podatku liniowego, stawka 19%.

Jeżeli przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą powinien dokonać wyboru formy opodatkowania najpóźniej w dniu rozpoczęcia tej działalności poprzez złożenie oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (w przypadku spółek oświadczenie składają wszyscy jej wspólnicy). W razie niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorstwo musi przestrzegać zasad ogólnych według progresywnej skali podatkowej. Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 stycznia w nowym roku podatkowym.

Wybór formy księgowości wpływa na rozliczanie kosztów podatkowych w czasie.


Pełna księgowośćartykuły polecane
Ewidencja przychodówEwidencja środków trwałychOgólne zasady prowadzenia ksiągKsięga przychodów i rozchodówDowód księgowySprawozdanie finansoweArchiwizacja dokumentów księgowychKonto analityczneKsięgowość

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. jedn., Dz.U. 2013 poz. 330 z poz. zm.
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., t. jedn., Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z poz. zm.,

Bibliografia

 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2006), Leksykon Ryczałtu, Unimex Oficyna Wydawnicza, Wrocław
 • Czernecki J., Jeleńska A. (2016), Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Forum Doradców Podatkowych, Kraków
 • Czubakowska K. (red.) (2014), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kiziukiewicz T. (red.) (2014), Rachunkowość przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 • Martynik T. (2006), Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
 • Niemczyk L. (2015), Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
 • Winiarska K. (red.) (2014), Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Monika Pasik, Agnieszka Kapusta

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

KsięgowośćKsięgowość