Procedura założenia działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

W ramach ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca może podejmować zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową, budowlaną oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów w sposób zorganizowany i ciągły.

Za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną oraz niemającą osobowości prawnej spółkę handlową, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru określają przepisy ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Formy

Działalność gospodarczą podmioty mogą prowadzić w formie:

 • jednoosobowego przedsiębiorstwa
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo- akcyjnej
 • spółki z o.o.
 • spółki akcyjnej.


Dobór formy prawnej działalności gospodarczej zależy głównie od rodzaju i rozmiarów działalności oraz od potrzebnego kapitału. Działalność gospodarcza w niewielkim zakresie, polegająca na przykład na wytwórczości, handlu, usługach, prowadzona osobiście lub przy udziale niewielkiej liczby pracowników, opiera się na ustawie Prawo działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza wymagająca współdziałania jako właścicieli większej liczby osób fizycznych i prawnych, a także zaangażowania większego kapitału, jest prowadzona w formie spółki. Dla każdej z tych form działalności przepisy określają odrębne procedury rejestracji.

Ewidencja podmiotów gospodarczych jest prowadzona w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców.

Oprócz czynności związanych z utworzeniem podmiotu gospodarczego i jego ewidencją lub rejestracją przeprowadzone być muszą jeszcze inne czynności, zanim podmiot gospodarczy rozpocznie faktycznie swoją działalność.

Jedną z tych czynności jest założenie rachunku bankowego. Przy zakładaniu rachunku bankowego bank wymaga potwierdzonej kserokopii zaświadczenia urzędu gminy o wpisie do ewidencji lub postanowienia sądu o rejestracji, zależnie od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Podmioty gospodarcze rozpoczynające działalność podlegają rejestracji w powszechnym systemie rejestrowania podmiotów występujących w gospodarce, nazywanym systemem REGON. Na podstawie wniosku sporządzonego na specjalnym formularzu, kierowanego do wojewódzkiego urzędu statystycznego, każdy pomiot gospodarczy otrzymuje swój numer statystyczny REGON, potwierdzony zaświadczeniem terenowego urzędu statystycznego, który jest stosowany do celów statystycznych, podatkowych i innych.

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu do ewidencji lub rejestru handlowego, otwarciu rachunku bankowego i rejestracji w REGON należy dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz określić formę opodatkowania i prowadzenia ewidencji. Tam uzyskuje się Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji lub koncesji albo na podstawie innych uprawnień podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia prowadzenia działalności w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności. Osoba prowadząca działalność gospodarczą płaci składkę w zależności od dochodu zadeklarowanego. Osoby zatrudnione powinny być ubezpieczone przez właściciela na normalnych warunkach pracowniczych.

Metody ewidencjonowania

Sposób i zakres ewidencjonowania obrotu gospodarczego oraz prowadzenie rachunkowości zależy od formy organizacyjno - prawnej podmiotu gospodarczego i zakresu jego działalności. Rachunkowość może być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają wszystkie spółki prawa handlowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli ich przychód przekroczył w poprzednim roku podatkowym poziom określony przepisami podatkowymi.

Podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w mniejszym zakresie, a nieobjęte zryczałtowanymi formami opodatkowania, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzący działalność na mniejszą skalę, działający w niektórych usługach, handlu oraz innych rodzajach działalności mogą korzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania. Zryczałtowane formy opodatkowania możemy podzielić na:

Jednostka gospodarcza rozpoczynając swoją działalność musi posiadać dokumentację, obejmującą:

 • zakładowy plan kont,
 • wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych,
 • dokumentację systemu przetwarzania danych przy wykorzystaniu komputera.

Księgi rachunkowe, w których dokonuje się ewidencji księgowej obejmują:

 • dziennik, w którym dokonuje się chronologicznej ewidencji dokumentów,
 • konta księgi głównej, na których dokonuje się ewidencji syntetycznej, wynikającej z treści operacji gospodarczej,
 • konta ewidencji analitycznej,
 • wykaz składników aktywów i pasywów,
 • zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

Zakładowy plan kont składa się z:

 • wykazu kont księgi głównej, które służą do ewidencji syntetycznej,
 • zasad księgowania operacji gospodarczych na kontach syntetycznych,
 • zasad wyceny poszczególnych składników bilansu,
 • zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, czyli ewidencji analitycznej,
 • zasad powiązania kont ewidencji szczegółowej z kontami księgi głównej.

W celu ujednolicenia zasad ewidencji operacji gospodarczych, przy opracowywaniu zakładowego planu kont można wykorzystać wzorcowy plan kont, który w przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą ustala Minister Finansów.

Wykaz kont księgi głównej zawiera nazwy i symbole kont, przeznaczonych do ewidencjonowania posiadanych środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz procesów gospodarczych w nich zachodzących.

Bibliografia

 • S. Dębski, D. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, wyd.WSiP, Warszawa 1994, s. 381-402
 • J. Maciejewska, Rachunkowość finansowa, wyd. WSiP, Warszawa 2000, s. 12-17.

Autor: Magdalena Machynia