Biuro rachunkowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Biuro rachunkowe- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, świadczący usługi osobom fizycznym, przedsiębiorstwom, instytucjom oraz innym podmiotom gospodarczym.

Zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe jest szeroki, najczęściej jest to [1]:

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku [2] usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na świadczeniu usług:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, z uwzględnieniem chronologii
 • okresowego ustalania, sprawdzania poprzez inwentaryzację stanu aktywów i pasywów
 • wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z artykułem 76a ustawy o rachunkowości[3] usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może wykonywać osoba, która spełnia określone warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe a także za przestępstwa wymienione w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości tj. np. nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych
 • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością

Zgodnie z ustawą dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych [4] uchylone zostały przepisy dotyczące warunków wydawania certyfikatów księgowych. Z dniem 10 sierpnia 2014 roku zrezygnowano z:

 • konieczności posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku wyższym ekonomicznym o specjalności rachunkowość, udokumentowanego trzyletnią praktyką w księgowości na rzecz samoregulacji w usługowym prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • konieczności trzyletniej praktyki w księgowości, posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego, ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości
 • konieczności posiadania co najmniej wykształcenia średniego, udokumentowanego dwuletnią praktykę w księgowości oraz zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy

Dodatkowe usługi biur rachunkowych

Biura rachunkowe to nie tylko miejsce, w którym zajmuje się się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem deklaracji podatkowych. Oferują one również szereg dodatkowych usług, które mogą być niezwykle przydatne dla przedsiębiorstw. Poniżej omówimy niektóre z tych usług, które mogą być oferowane przez biura rachunkowe.

 • Audyt finansowy . Jedną z kluczowych usług oferowanych przez biura rachunkowe jest audyt finansowy. Jest to niezależna i profesjonalna ocena sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa mająca na celu potwierdzenie ich rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Audyt finansowy może być przeprowadzany zarówno na zlecenie samego przedsiębiorstwa, jak i na zlecenie zainteresowanych stron, takich jak inwestorzy czy instytucje finansowe.
 • Windykacja należności . Biura rachunkowe mogą również oferować usługi związane z windykacją należności. Mając wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów, biura rachunkowe mogą pomóc przedsiębiorstwom w odzyskiwaniu niezapłaconych faktur. Mogą negocjować z dłużnikami, monitorować płatności oraz podejmować działania prawne w celu odzyskania należności.
 • Współpraca z innymi specjalistami . Biura rachunkowe często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak prawnicy, doradcy podatkowi czy analitycy finansowi. Taka współpraca pozwala na kompleksowe rozwiązanie problemów przedsiębiorstwa. Biuro rachunkowe może zapewnić wsparcie w zakresie księgowości i rachunkowości, podczas gdy inni specjaliści mogą doradzać w kwestiach prawnych, podatkowych czy strategicznych.
 • Szkolenia i warsztaty . Biura rachunkowe często organizują szkolenia i warsztaty z zakresu księgowości, podatków i finansów dla przedsiębiorców i ich pracowników. Takie szkolenia mogą pomóc w podnoszeniu kompetencji związanych z prowadzeniem finansów firmy, rozumieniem przepisów podatkowych, a także w doskonaleniu umiejętności korzystania z programów księgowych i narzędzi finansowych.
 • Biegły rewident . Biura rachunkowe mogą również występować jako biegli rewidenci. Biegły rewident to niezależna osoba, która przeprowadza szczegółową ocenę sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa i wydaje swoje niezależne zdanie na temat ich rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami. Biegły rewident może być wymagany w niektórych przypadkach, takich jak spółki akcyjne lub podmioty o znacznej skali działalności.
 • Rozliczenia podatkowe . Biura rachunkowe zajmują się również sporządzaniem deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw. Mając wiedzę na temat przepisów podatkowych i aktualnych stawek podatkowych, biura rachunkowe mogą pomóc w prawidłowym i terminowym rozliczaniu się z podatków. Mogą również doradzać w kwestiach związanych z optymalizacją podatkową i unikaniem ryzyka związanego z nieprawidłowym rozliczaniem się z fiskusem.
 • Planowanie podatkowe . Biura rachunkowe mogą również oferować usługi z zakresu planowania podatkowego. Poprzez analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz znajomość przepisów podatkowych, biura rachunkowe mogą pomóc w identyfikowaniu sposobów optymalizacji obciążeń podatkowych. Planowanie podatkowe może obejmować takie działania jak wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych, optymalizację struktury prawnej przedsiębiorstwa czy zastosowanie strategii podatkowych.
 • Restrukturyzacja finansowa . W przypadku, gdy przedsiębiorstwo ma problemy finansowe, biura rachunkowe mogą pomóc w restrukturyzacji finansowej. Poprzez analizę sytuacji finansowej, biura rachunkowe mogą identyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany w celu poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Mogą również pomóc w opracowaniu planu naprawczego i monitorować jego realizację.
 • Finansowanie zewnętrzne . Biura rachunkowe mogą także doradzać przedsiębiorstwom w kwestiach związanych z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego. Mogą analizować potrzeby finansowe przedsiębiorstwa i szukać odpowiednich źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, leasing czy dotacje. Biura rachunkowe mogą również pomóc w przygotowaniu dokumentacji i wniosków związanych z pozyskiwaniem finansowania.
 • Audyt wewnętrzny . Biura rachunkowe mogą również przeprowadzać audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach. Audyt wewnętrzny polega na niezależnej ocenie i analizie systemów kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem. Celem audytu wewnętrznego jest identyfikacja słabych punktów i wprowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności i skuteczności działania przedsiębiorstwa.
 • Rejestracja działalności gospodarczej . Biura rachunkowe mogą pomóc przedsiębiorcom w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Znając przepisy i procedury związane z rejestracją, biura rachunkowe mogą doradzać w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej, przygotowywać niezbędne dokumenty rejestracyjne oraz załatwiać formalności związane z rejestracją przedsiębiorstwa.
 • Analiza i ocena efektywności finansowej . Biura rachunkowe mogą przeprowadzać analizę i ocenę efektywności finansowej przedsiębiorstwa. Poprzez analizę wskaźników finansowych i porównanie ich z danymi branżowymi, biura rachunkowe mogą ocenić efektywność zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników analizy, mogą również zaproponować działania mające na celu poprawę efektywności finansowej.
 • Optymalizacja kosztów . Biura rachunkowe mogą również doradzać przedsiębiorstwom w zakresie optymalizacji kosztów. Poprzez analizę struktury kosztów przedsiębiorstwa, biura rachunkowe mogą identyfikować obszary, w których można wprowadzić oszczędności. Mogą również doradzać w zakresie wyboru dostawców, negocjacji warunków umów czy analizy opłacalności inwestycji.
 • Analiza i ocena ryzyka finansowego . Biura rachunkowe mogą przeprowadzać analizę i ocenę ryzyka finansowego przedsiębiorstwa. Poprzez ocenę sytuacji finansowej, analizę wskaźników ryzyka i identyfikację czynników ryzyka, biura rachunkowe mogą pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu i minimalizacji ryzyka finansowego. Mogą również doradzać w zakresie zabezpieczeń finansowych, takich jak ubezpieczenia czy instrumenty pochodne.

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku [5]za objęte ochroną ubezpieczeniową uznaje się jedynie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego (w związku z wykonywaną działalnością).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 10.000 euro.

Umowa z biurem rachunkowym

Biuro rachunkowe zawiera z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku. Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego uzależniony jest od treści umowy zlecającej prowadzenie ksiąg oraz zaistniałego stanu faktycznego, gdyż biuro nie może odpowiadać np. za dokumenty, których nie dostarczono.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) jest samorządną organizacją, która pełni kluczową rolę w regulowaniu i nadzorowaniu działalności biur rachunkowych w Polsce. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług rewizyjnych oraz ochrona interesów publicznych poprzez odpowiednie regulacje i standardy.

KIBR jest odpowiedzialna za wydawanie certyfikatów biegłych rewidentów, którzy są uprawnieni do wykonywania zawodu rewidenta. Organ ten sprawuje również nadzór nad pracą biegłych rewidentów i biur rachunkowych, monitorując ich działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami etycznymi.

Jednym z kluczowych zadań KIBR jest opracowanie i utrzymanie standardów usług biur rachunkowych. Standardy te obejmują różnorodne aspekty pracy biur rachunkowych, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, audyt czy doradztwo podatkowe. Celem tych standardów jest zapewnienie spójności i jakości usług świadczonych przez biura rachunkowe, co ma istotne znaczenie dla wiarygodności informacji finansowych przedsiębiorstw.

Członkostwo w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów ma wiele korzyści zarówno dla samych biur rachunkowych, jak i dla ich klientów. Przede wszystkim, bycie członkiem KIBR jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Klienci mogą mieć pewność, że biuro rachunkowe, z którym współpracują, spełnia odpowiednie standardy i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Członkostwo w KIBR wymaga od biura rachunkowego przestrzegania określonych standardów i zasad etycznych, co przyczynia się do budowania zaufania klientów. Biura rachunkowe, które są członkami KIBR, zobowiązują się do podejmowania działań mających na celu nie tylko rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także do świadczenia profesjonalnego doradztwa finansowego, audytu i analizy finansowej. W ten sposób, członkostwo w KIBR jest również dowodem na kompetencje i wiedzę pracowników biura rachunkowego.

Dodatkowo, członkowie KIBR mają dostęp do wielu wartościowych informacji, szkoleń i materiałów edukacyjnych, które pozwalają na rozwój zawodowy i poszerzanie wiedzy na temat najnowszych przepisów prawnych i standardów rachunkowości. KIBR organizuje również spotkania branżowe, które umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów z innymi profesjonalistami z branży.


Biuro rachunkoweartykuły polecane
Główny księgowyDoradca podatkowyBiuro podróżyObowiązki informacyjne względem GUSAudytorUsługi biegłego rewidentaUstawa o rachunkowościRzecznik patentowyZarządca nieruchomości

Przypisy

 1. Funkcjonowanie biura rachunkowego, s. 638
 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku
 3. Ustawa o rachunkowości, s. 98-100
 4. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, s. 33
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bibliografia

 • Gotowicz M. (2008), Doradca podatkowy - jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kluzek M. (2014), Księgi rachunkowe w służbie sprawozdawczości finansowej i podatkowej w świetle zachodzących przemian na przełomie XX i XXI wieku, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 5
 • Matejun M. (2010), Outsourcing rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP – implikacje dla urzędników skarbowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
 • Muż P. (2006), Czy studia zawodowe poparte studiami podyplomowymi są wystarczające, by uzyskać certyfikat księgowego, Monitor Księgowego, nr 21
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dz.U. 2014 poz. 1616
 • Sawicka-Kluźniak Z. (2011), Funkcjonowanie biura rachunkowego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 32
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. 2014 poz. 768
 • Wyrzkowska A. (2005), Jaki jest zakres odpowiedzialności biur rachunkowych, Monitor Księgowego, nr 12


Autor: Agata Kowalska, Agata Rąba