Biuro podróży

Z Encyklopedia Zarządzania

Biuro podróży to instytucja odpłatnie organizująca imprezę turystyczną, wycieczkę lub pośrednicząca w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych pomiędzy ich organizatorami a klientami. W Polsce jest 4498 biur podróży, które są wpisane do rejestrów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Najwięcej znajduje się w województwie mazowieckim 970 (21.57%).

TL;DR

Biura podróży są instytucjami organizującymi imprezy turystyczne i pośredniczącymi w umowach o świadczenie usług turystycznych. Mają obowiązek zapewnić zwrot kosztów w przypadku niewypłacalności. Istnieje Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, w której można sprawdzić legalność działania biura podróży i informacje dotyczące zabezpieczenia finansowego.

Historia

Pierwsze biura pojawiły się na początku XIX wieku w czasie nasilonej emigracji zarobkowej w Europie, były to sieci biur emigracyjnych armatorów okrętowych, których podstawowym zadaniem było pośredniczenie w sprzedaży biletów okrętowych i kolejowych i dostarczanie dokumentów podróżującym. Zakres ten poszerzył się w drugiej połowie XIX wieku dzięki rozwojowi innych form transportu. Wtedy też podróże nabierały charakteru turystycznego. W Polsce zasady regulujące funkcjonowanie biur podróży zostały uregulowane w 1997 roku w ustawie o usługach turystycznych i obowiązują do dziś. [Marek R. s37]

Podstawa prawna

Ustawą regulującą działanie biur podróży jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Usługach Turystycznych (Dz.U.1997Nr133poz.884) art. 4.1. Ustawa o Usługach Turystycznych mówi:"Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych…". [Dz.U.1997Nr133poz.884]

Niewypłacalność biur

Przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną lub pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest zobowiązany na wypadek niewypłacalności do pokrycia kosztów związanych z powrotem do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu, zwrot wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. Gdy przedsiębiorca pomimo obowiązku, nie zapewnia powrotu marszałek województwa lub jego pełnomocnik upoważniony do wydawania polecenia wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów związanych z powrotem klientów do kraju oraz nadzoruje działania związane z organizacją powrotu klientów. Organem zapewniającym zwrot kosztów w chwili nie wypłacalności przedsiębiorcy jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, do którego biuro podróży dokonuje wpłaty składek. art. 5 Ustawy o Usługach Turystycznych wskazuje drogę w przypadku niewypłacalności biura turystycznego [Dz.U.1997Nr133poz.884] Omówienie istoty oraz znaczenia ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem organizatorów turystyki i pośredników turystycznych: (Henryk Sobolewski, Piotr Bober 2015)

Źródło informacji dla klientów biur podróży

Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Jej funkcjonowanie reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. "CEOTiPT jest źródłem informacji dla przyszłych klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - biur podróży. W ewidencji można sprawdzić:

  • czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  • czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania,
  • czy biuro nie zawiesiło działalności,
  • czy wobec organizatora turystyki nie toczy się postępowanie o wykreślenie z rejestru,
  • albo czy nie jest objęte zakazem prowadzenia działalności.

Data wpisu do rejestru wskazuje także, od kiedy dany przedsiębiorca działa na rynku usług turystycznych. W CEOTiPT wpisanych jest ok. 4 tys. biur podróży objętych wpisem do rejestrów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (każdy marszałek województwa prowadzi rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystyki, zarejestrowanych w danym województwie). Ewidencja prowadzona jest na podstawie danych wprowadzanych do systemu informatycznego oraz przesyłanych przez marszałka województwa kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ewidencji". ["Centralna Ewidencja Organizatorów…" 2017]


Biuro podróżyartykuły polecane
Biuro rachunkoweKrajowy Rejestr SądowyKasa chorychStrefa wolnocłowaRejestracja podatnika VATRejestr firmPodatek od nieruchomościJakość w biurze podróżyOdwołanie od reklamacji

Bibliografia


Autor: Aneta Łabuz