Impreza turystyczna

Impreza turystyczna
Polecane artykuły


Impreza turystyczna- jest produktem turystycznym, który składa się z zestawu kilku usług lub usług dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki (turoperatorów lub agentów). (Z. Kruczek i in. 2012, s. 265). Odpowiednikiem imprezy turystycznej są m. in wycieczki. Na rynku należy do najbardziej powszechnego rodzaju produktów turystycznych. (Z. Kruczek i in. 2012, s. 265). Impreza turystyczna oznacza pakiet turystyczny, który obejmuje zakwaterowanie i transport. (O. Artyshuk 2010, s. 3)

Kategorie imprez turystycznych

Kryterium Podział
Miejsce docelowe imprezy Imprezy: krajowe, zagraniczne
Kierunek w stosunku do organizatora Imprezy: wyjazdowe, przyjazdowe
Odbiorca imprezy Imprezy: własne, zlecone
Wielkość grupy Imprezy: indywidualne, grupowe
Charakter imprezy Imprezy: pobytowe, objazdowe, objazdowo-pobytowe

Źródło: (B. Meyer i in. 2015, s. 103)

Istnieją także specyficzne typy imprez turystycznych:

 1. Imprezy lokalne (fakultatywne) – są dodatkiem do podstawowej oferty programu, urozmaicając ją. Imprezy te wymagają dodatkowych opłat. Turysta może z nich dobrowolnie skorzystać podczas pobytu. (Z. Kruczek i in. 2012, s. 267)
 2. Imprezy cykliczne– należą do nich różnego rodzaju targi czy imprezy związane z danym regionem. Posiadają stały termin, a przebieg wydarzenia wiąże się z celem podróży. (Z. Kruczek i in. 2012, s. 267). Imprezę można uzyskać z wielu źródeł, np. u organizatora lub za pomocą pośrednika. (B. Meyer i in. 2015, s. 104)
 3. Imprezy typu study tour – zorganizowane są w celu podszkolenia w zakresie organizowania imprez turystycznych, wskazania na istotę poziomu standardu ofert i zareklamowania produktów turystycznych. Uczestnikami są różne grup, np. agenci, którzy sprzedają imprezy lub dziennikarze. (Z. Kruczek i in. 2012, s. 267)

Proces organizowania imprezy turystycznej

Każdy turysta może zakupić gotową imprezę turystyczną przygotowaną w biurze podróży lub zaplanować ją sam. Wiąże się to z poświeceniem czasu, ale w zamian można zaplanować podróż marzeń według własnych upodobań i w granicach możliwości finansowych. Stworzenie określonej imprezy turystycznej przez organizatora uwzględnia kilka etapów:

 • 1. Przygotowanie, w skład którego wchodzą:
 • Zaplanowanie imprezy – polega na dokonaniu wyboru odnośnie charakteru i typu imprezy. Podczas tego etapu można sugerować się opiniami i potrzebami klientów lub ofertą konkurentów. Należy określić grupę docelową oraz przeprowadzić diagnozę środowiska, będącego miejscem pobytu.
 • Ustalenie harmonogramu – dotyczy głównie ustalenia szczegółowego porządku przebiegu wycieczki. Impreza powinna mieć chwytliwe hasło, reklamujące tematykę imprezy. Ważne jest ustalenie trasy z podaniem atrakcji, które będą zwiedzane wraz z ich krótkim opisem. Istotnym elementem programowania jest poinformowanie o imprezach fakultatywnych, które można zakupić oraz podanie środków transportu uzależnionych od standardu podróży. Podczas każdej imprezy turystycznej należy wyznaczyć czas wolny dla uczestników i podać o tym informacje w planie.
 • Dokonanie kalkulacji – przekazuje informacje na temat poziomu kosztów i tworzy możliwość określenia cen. Cena jest czynnikiem, który zachęca bądź wręcz przeciwnie zraża turystów. Dlatego bardzo ważna jest umiejętność jej określenia. Konieczne są szczegółowe dane, aby kalkulacja przebiegła poprawnie. Koszt imprezy turystycznej zależy w dużej mierze od rodzaju imprezy. Kalkulacje tworzą następujące elementy: koszty usług, marża biura turystycznego [narzut do kosztów świadczeń imprezy (B. Meyer i in. 2015, s. 110)], stawka akwizycyjna jeśli sprzedażą zajmuje się agent i podatek od towarów i usług (VAT).
 • Rezerwacja świadczeń – biura turystyczne podpisują umowy z kontrahentami, którzy wykonują usługi dla klientów biura. Można dokonać zamówienia usługi bazując na umowie o współpracę, umowie-zlecenia, umowie czarterowej i allotmentu lub w formie zapytania o usługę.
 • 2. Zbyt (sprzedaż)
 • Określenie pomysłu na reklamę
 • Sporządzenie ogłoszeń dotyczących imprezy turystycznej
 • Rozpoczęcie sprzedaży

Źródło: (B. Meyer i in. 2015, s. 104-108, 110, 114-116)

Sprzedaż to czynność związana zarówno z zawarciem umowy przez zleceniodawcę przy imprezach zleconych, jak i cały zespół działań związanych ze sprzedażą imprez własnych.(Z. Kruczek i in. 2012, s. 293). Bardzo ważnym elementem opracowania imprezy turystycznej jest stworzenie informacji, która ma zachęcić klienta do zakupu. Tworzy się w tym celu broszury lub katalogi. Kluczowym składnikiem sprzedaży jest dystrybucja. Wskazuje się na dwa rodzaje kanałów dystrybucji: bezpośredni (podczas sprzedaży producent ma bezpośredni kontakt z klientem) i pośredni (sprzedaż z udziałem agenta). (Z. Kruczek i in. 2012, s. 293-294). Do narzędzi służących przyciągnięciu klientów i sprzedaży należą:

(Z. Kruczek i in. 2012, s. 295-296).

 • 3. Wykonanie
 • Zebranie i wyjazd turystów
 • Wykonanie usług według przyjętego planu
 • Powrót
 • 4. Zestawienie wpływów i poniesionych kosztów, czyli rozliczenie

(B. Meyer i in 2015, s. 104-108, 110, 114-116)

Promocja imprez turystycznych

Nadrzędnym działaniem podczas kreowania strategii promocyjnej jest ustalenie grupy odbiorców, ponieważ bardzo ważne jest, aby nie tworzyć oferty dla ludzi mających inne oczekiwania i potrzeby. Następnie trzeba uzgodnić cel działań. Może to być nakłanianie, powiadamianie. Należy określić media, będące połączeniem z odbiorcami. Są to tzw. kanały komunikacji. Wyróżniamy dwa typy komunikacji: osobowa (np. informacje dostarczane za pomocą poczty) i nieosobowa (np. gazety). (Z. Kruczek i in. 2012, s. 297-298).

Kategorie narzędzi promocyjnych:

(Z. Kruczek i in. 2012, s. 299).

Obsługa imprez turystycznych

Pilot – jest osobą, która na podstawie umowy podpisanej z biurem podróży, dba o odpowiednią realizację usług uwzględnionych w planie wycieczki. Do jego zadań należy przewodzenie wycieczce, sprawowanie opieki nad turystami, udzielenie informacji na temat obowiązujących przepisów, zapoznawanie uczestników z dziedzictwem kulturowym zwiedzanych obszarów, poszerzanie programu o dodatkowe atrakcje.

Prawa pilota:

 1. Przewodniczenie wycieczkom, imprezom na podstawie umowy z biurem
 2. Decydowanie w obszarze określonym przez zleceniodawcę

(Z. Kruczek i in. 2011, s. 57)

Transport

Na wybór środka transportu wpływa jego jakość, cena, długość trasy oraz to w jakim celu jedziemy do danego miejsca. Ważna jest również kwestia poczucia bezpieczeństwa, czy jest to okres sezonowy czy miesiące, w których mniejsza liczba ludzi wyjeżdża, a także prędkość z jaką się poruszamy. Środek transportu odgrywa dużą rolę w sprzedaży, ponieważ jego wybór decyduje o cenie produktu turystycznego. Turysta podczas pobytu może poruszać się za pomocą podstawowych (np. samochód) lub pomocniczych (np. komunikacja miejska) środków transportu. (B. Meyer i in. 2015, s. 158-159).

Bezpieczeństwo jako niezbędny element imprezy turystycznej

Zachowanie zasad bezpieczeństwa dotyczy przejazdu do miejsca docelowego, wyboru noclegów czy przekazania wiadomości odnośnie imprezy turystycznej. Istotną kwestią jest stosowanie się kierowcy do zasad określających czas jego pracy. Zapewnia to bezpieczeństwo podczas podróży. W przypadku dzieci oraz młodzieży należy stosować zaostrzone zasady bezpieczeństwa spowodowane wiekiem uczestników. (B. Meyer 2015, s. 130-132)

Bibliografia

Autor: Magdalena Nowak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.