Informacja turystyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Informacja turystyczna to jeden z ważnych składników rynku turystycznego. Dzisiaj turyści dokładnie planują swoje wyjazdy, albo samodzielnie, albo przy pomocy specjalistów z biur turystycznych. Potrzeby informacyjne klientów zależą od wielu warunków. Inne są potrzeby informacyjne turystów indywidualnie planujących wyjazdy, a inne turystów zorganizowanych udających się np. na wycieczkę. Inne są potrzeby informacyjne przed rozpoczęciem imprezy, a inne już w czasie jej trwania. Potrzeby formacyjne turystów podróżujących, zmieniających co chwile miejsce pobytu, są większe niż osób udających się na wypoczynek do jednej miejscowości. Informacja podawana turystą musi być prawdziwa, rzetelna, jednoznaczna, nie wprowadzająca w błąd i co najważniejsze natychmiastowa. Szczególnie ważne jest określenie ceny oraz tego, co dana usługa obejmuje, jeśli usłudze mogą towarzyszyć dodatkowe wydatki, należy je jasno z góry określić. Zakresy i sposoby przygotowania informacji są zróżnicowane, że z trudem poddają się jakiejkolwiek klasyfikacji. W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych stosuje się olbrzymią gamę środków i technik, począwszy od informacji ustnej poprzez foldery, ulotki mapy i przewodniki regionalne aż po takie środki, jak Internet i film. W większych ośrodkach turystycznych oraz w miastach funkcjonują na ogół biura informacji turystycznej.

TL;DR

Artykuł omawia znaczenie informacji turystycznej na rynku turystycznym. Przedstawia różne rodzaje informacji turystycznej oraz cele, jakie niesie za sobą taka informacja. Opisuje również elementy prawidłowej informacji turystycznej oraz podział informacji ze względu na formę. Przedstawione są również wybrane elementy form informacji turystycznej, takie jak foldery, mapy, Internet, film oraz biura informacji turystycznej.

Definicja informacji turystycznej

W literaturze dotyczącej informacji turystycznej przyjmuje się, że obejmuje ona przekazywanie informacji oraz wszystkie działania mające na celu sprawne przemieszczanie się turystów (w czasie i przestrzeni), mające na celu ułatwienie wykorzystania walorów turystycznych (poznawczych, wypoczynkowych), oraz wykorzystanie bazy usług turystycznych i paraturystycznych. Jest ona potrzebą turystów związaną z uprawianiem turystyki.

Cele jakie niesie za sobą informacja turystyczna

Głównym celem informacji turystycznej jest pozyskanie przez turystów informacji dotyczących np.:

 • wyboru miejsca podróży,
 • miejsca recepcji turystycznej,
 • pogłębienie wiedzy i rozwój intelektualny turysty.

Elementy prawidłowej informacji turystycznej

Prawidłowo sformułowana informacja turystyczna powinna być:

 • merytoryczna (informacje w niej zawarte powinny być dostosowane do zainteresowań grupy użytkowników do której jest ona adresowana),
 • pełna (różny stopień szczegółowości informacji),
 • selektywna (sformułowana w ten sposób, aby umożliwiła precyzyjne i szybkie odnajdywanie informacji),
 • prawdziwa (mająca odzwierciedlenie w rzeczywistości),
 • aktualna (nieaktualna informacja jest traktowana tak samo jak informacja nieprawdziwa),
 • dostępna (osiągalna dla jak największej liczby osób nią zainteresowanych),
 • jednoznaczna (bez wątpliwości),
 • zrozumiała (przystępna dla odbiorcy),
 • prezentowana w ciekawy sposób (pobudza zainteresowanie ewentualnego odbiorcy).

Podział informacji turystycznej ze względu na formę

Można wyróżnić trzy podstawowe formy świadczenia informacja|informacji turystyczna|turystycznej]], a mianowicie:

 • formę wydawniczą (katalogi, przewodniki, foldery, czasopisma socjalistyczną, mapy itd.),
 • formę medialną (telewizja, prasa, radio, film czy Internet,
 • formę osobową (pracownicy biur turystycznych, touroperatorzy, rodzina, przyjaciele, znajomi).

Opis wybranych elementów form informacji turystycznej

 • Folder, ulotka

Folder i ulotka są zwykle kolorowymi materiałami promocyjnymi, przekazujące istotne treści tematyczne. Folder jest drukiem informacyjnym w formie broszury, a jego głównym celem jest reklamowanie danego przedsięwzięcia. Foldery muszą być tak opracowane, aby w krótkim tekście były zawarte najważniejsze informacje oraz zachęta do skorzystania z danej oferty. Foldery i ulotki nie mogą być ani za duże ani za ciężkie. Dystrybucja folderów i ulotek może odbywać się pocztą, przez rozdawanie albo wystawienie na ogólno-dostępnych stoiskach w centrach. Bardzo ważne jest to, aby w folderach i ulotkach znajdowały się tylko prawdziwe informacje. Przede wszystkim należy podać adres i telefon kontaktowy, opis lub schemat dojazdu, położenie i typ gospodarstwa, rodzaje prowadzonej produkcji, warunki zakwaterowania.

 • Mapy i przewodniki regionalne

Mapy i przewodniki regionalne zawierają coraz częściej ofertę wypoczynku na wsi, stanowią bardzo cenny środek przekazu informacji turystycznej. Turyści mogą otrzymać schematyczną mapę regionu wraz z ulotką lub folderem. Mapy bezpłatne wskazują zazwyczaj lokalizacje obiektu do którego turysta się udaje, a także drogę dojazdu. Coraz częściej mapy takie są wydawane i rozprowadzane przez gminy lub stowarzyszenia agroturystyczne. Jednak turystyka musi mieć dokładną mapę danego miasta lub regionu, która umożliwi mu poruszanie się w terenie.

 • Internet

Internet staje się potężnym narzędziem informacyjnym w ręku współczesnego człowieka. Nadaje się również doskonale do oferowania usług agroturystycznych. Pozwala połączyć wszystkie zalety wcześniej omawianych środków informacyjnych. Dodatkowo pozwala na bezpośredni kontakt z turystą" udzielając mu, oprócz wszystkich niezbędnych informacji, również odpowiedzi na konkretne pytanie. Internet umożliwia bezpośrednią sprzedaż usług. Mimo że z roku na rok na rok wzrasta liczba użytkowników Internetu, prawdopodobnie nigdy nie stanie się on jedynym źródłem informacji. Wielu ludzi starszych i słabiej wykształconych nie jest wstanie prawidłowo i skutecznie się nim posługiwać.

 • Film

Może w ciekawy sposób przedstawić, rolnictwo, przemysł i zachęcić do zwiedzania ciekawych miejsc. Powinien on być na tyle interesujący aby po jego obejrzeniu wywołać pragnienie zobaczenie danego obiektu. Trudno jest wyprodukować dobry film agroturystyczny, który byłby chętnie oglądany przez turystów. Celem filmu agroturystycznego jest przedstawienie rolnictwa, wsi, przyrody, procesu produkcyjnego w taki sposób, aby zachęcić turystów do odwiedzin. Film agroturystyczny powinien zainteresować turystę, wskazać miejsce, które powinien odwiedzić, a nawet co warto skonsumować lub kupić. Filmy mogą być przygotowane dla poszczególnych segmentów konsumentów.

 • Biuro informacji turystycznej

Biura informacji turystycznej - Współczesna turystyka rozwija się dzięki biurom informacji turystycznej. Spełniają one aktywną rolę na rynku agroturystycznym, gdzie popyt reprezentowany przez turystę spotyka się z podażą, Którą reprezentują poszczególni pracownicy. Prawie we wszystkich miastach nastawionych na turystykę oraz w punktach ciekawych od strony turystycznej funkcjonują większe lub mniejsze biura informacji turystycznej. Duże biura informacji turystycznej pełnią najróżnorodniejsze funkcje. Przy wyborze biura informacji turystycznej usługodawcy powinni się kierować zasięgiem działania biura, sposobami prowadzenia działań promocyjnych oraz wysokością ewentualnych opłat, które musieli by ponieść w zamian za reklamę.


Informacja turystycznaartykuły polecane
Przewodnik turystycznyUsługi informacji turystycznejReklama biura podróżyMateriały reklamoweImpreza turystycznaStoisko targoweReklama radiowaRodzaje witryn internetowychCold calling

Bibliografia

 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, nr1
 • Kruczek Z., Walas B. (2010), Promocja i informacja turystyczna, Wydawnictwo Proksenia, Kraków
 • Kurek W. (red.) (2011), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Panasiuk A. (2010), Informacja Turystyczna, C.H. Beck, Warszawa
 • Sznajder M., Przezbórska L. (2006), Agroturystyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Sylwia Hołda, Karolina Gryboś