Reklama radiowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Reklama radiowa - forma reklamy wykorzystująca radio, w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. Bez względu na rodzaj reklamy, a więc zarówno reklama radiowa, telewizyjna, czy prasowa stanowią bezosobową, odpłatną formę dostarczania informacji, przede wszystkich dotyczących produktów i usług oferowanych przez daną firmę na rynku. W tej definicji zawarte są cztery podstawowe cechy reklamy: bezosobowy charakter komunikacji, masowe audytorium, odpłatność przekazu, oraz szeroko rozumiana oferta sprzedaży. Reklamowane mogą być zarówno znak firmowy (marka główna), jak i konkretne produkty (marki indywidualne, prywatne). Reklama jest szczególną formą procesu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem (…). (A. Czubała i in. Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.206).

Z uwagi na oddziałuje tylko na zmysł słuchu, nie angażuje zmysłu wzroku, a nie wymagając aktywnego myślowego uczestnictwa słuchacza, pozwala mu skupiać na sobie tyle uwagi, ile on sam chce jej poświęcić. Odbiór programów radiowych odbywa się zwykle w pracy, domu, samochodzie a więc podczas wykonywania innych czynności. Rzadko ludzie siadają w fotelach po to jedynie, aby słuchać radia. Odbiornik radiowy, włączany o różnych porach dnia, a nawet nocą, towarzyszy zwykle czynnościom nie wymagającym znacznego skupienia uwagi. Dla niektórych jest też swego rodzaju tłem lub zagłuszaczem" ciszy, do której człowiek współczesny (szczególnie mieszkaniec miasta) nie jest przyzwyczajony. (E. Szczęsna Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.28)

TL;DR

Reklama radiowa to forma reklamy wykorzystująca radio w celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Ma wiele zalet, takich jak masowość, selektywność geograficzna i psychograficzna, niskie koszty, ale również wady, takie jak chaotyczny zakup czasu i wysokie koszty pokrycia dużych terytoriów. Funkcje reklamy radiowej to informowanie, nakłanianie i przypominanie. Środki reklamy radiowej to m.in. spoty, sponsoring audycji, konkursy i animacje antenowe. Wybór stacji radiowej do emisji reklamy jest ważny, ponieważ różne stacje mają różnych odbiorców. Cena reklamy zależy od liczby słuchaczy danej stacji.

Zalety i wady reklamy radiowej

Zalety reklamy radiowej

Jako medium reklamy radio ma następujące zalety:

 • masowość radioodbiorników,
 • selektywność geograficzna i psychograficzna,
 • szybkość i możliwość dostosowania przekazu,
 • korzystny efekt psychologiczny.

Wady reklamy radiowej

Oczywiście radio nie jest medium idealnym. Pomimo jego licznych, często unikalnych zalet trudno bronie tezy, że radio nadaje się do wszystkich działań reklamowych i w każdym czasie. Radio ma również następujące wady:

 • natura przekazu,
 • chaotyczny zakup czasu,
 • wysokie koszty pokrycia dużych terytoriów,
 • rozdrobnienie stacji. (A. Grzegorczyk Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 , s.89)
 • słuchacz potrzebuje kilkukrotnie usłyszeć treść reklamy, aby przyswoić treść i zrozumieć przekaz nadawcy (A. Grzegorczyk 2013, s.53)

Funkcje reklamy

 • informowanie: funkcje ta ma na celu dostarczenie informacji o produkcie potencjalnemu klientowi, promowanie marki docelowej grupie odbiorców, podawanie informacji o cenach, przecenach produktów/usług,
 • nakłanianie: wszelkie działania mające na celu wywołanie u odbiorcy chęci posiadania danego produktu, co bezpośrednio ma doprowadzić do zakupu. Nakłanianie polega również na przekonaniu klienta, że ów produkt jest w stanie zaspokoić jego potrzeby,
 • przypominanie: niedopuszczenie do zapomnienia, utwierdzanie klienta, że dobrze zrobił kupując ich produkt i zachęcanie do zrobienia tego raz jeszcze. Ma na celu utrwalić nabywcom przekonanie, że ich produkt znacznie przewyższa jakością inne, konkurencyjne dobra (A. Barska 2016, s. 31)

Środki reklamy radiowej

 • spoty - standardowej długości nagrania dźwiękowe obejmujące tekst, muzykę, ilustrację dźwiękową,
 • sponsoring audycji - sponsorowanie produkcji lub emisji audycji, w tym finansowe i rzeczowe. poprzez ufundowanie nagród w konkursach i udostępnienie produktów niezbędnych do produkcji audycji,
 • konkursy i animacje antenowe - produkowane we współpracy z reklamodawcą programy promocyjne uwzględniające elementy programu radiowego tworzonego pod kątem aktywności gospodarczej reklamodawcy. (A. Grzegorczyk Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s.89)

Dlaczego stacja radiowa ma znaczenie?

Jednostki planujące zamieścić reklamę radiową, muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, do kogo skierowany jest ich produkt. Jest to niezbędne przy wyborze stacji radiowej, która będzie emitowała ich reklamę. Każda stacja radiowa ma bowiem określonych odbiorców, którzy często charakteryzują się podobnym wiekiem, wykształceniem czy klasą społeczną. Firmy w pierwszej kolejności będą skłonne zamieścić reklamy swoich produktów/usług w stacji, której słuchacze wykazują cechy najbardziej zbliżone do cech potencjalnego konsumenta ich dobra. Należy pamiętać, że cena reklamy radiowej uzależniona jest od liczby słuchaczy danej stacji. Im jest ich więcej, tym zarówno cena jest wyższa, jak i liczba reklamodawców, którzy ze względu na konkurencję, walczą o klienta (A. Czubała i in. 2012, s. 210-211)


Reklama radiowaartykuły polecane
Środki przekazu reklamyRodzaje reklamyMateriały reklamoweMarketing kulturyMarketing bezpośredniReklamaZasady funkcjonowania rynku usługDyferencjacjaTarget

Bibliografia

 • Barska A. (2016), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa
 • Chrząścik M. (red.) (2017), Przekazy audiowizualne w kontekście rynku, psychologii i bezpieczeństwa społecznego w Polsce, Multimedia design, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa
 • Czubała A. (red.) (2012), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Grzegorczyk A. (2010), Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Grzegorczyk A. (2013), Mapy recepcji reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Olejniczak A. (2012), Reklama - psychologiczne aspekty wpływu marketingowych sztuczek, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 1
 • Szczęsna E. (2001), Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Zawadzka A. (2017), Tajemnice reklamy o tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa


Autor: Anna Myrta