Usługi informacji turystycznej

Z Encyklopedia Zarządzania
Usługi informacji turystycznej
Polecane artykuły


Informacja występuje na wszystkich etapach podróży turystycznej, różny jest jednak jej rodzaj, zakres, forma i stopień niezbędności. Przy udzielaniu informacji należy uwzględnić fakt, że zakres informacji posiadanej przez turystów jest dość zróżnicowany, ale w podstawowej części opiera się na wiadomościach zapamiętanych podczas nauki w szkole oraz wiadomościach bieżących, uzyskiwanych poprzez media (telewizja, radio, prasa, Internet) lub od znajomych. Potencjalny turysta wymaga informacji już w czasie uściślania swoich planów wyjazdowych (dotyczy ona między innymi terminów, rodzajów i cen oferowanych imprez turystycznych), podczas przygotowania do konkretnej podróży (między innymi informacje o walorach turystycznych, miejscowych warunkach, potrzebnych dokumentach, terminach wyjazdów) oraz podczas podróży (m.in. informacja krajoznawcza, organizacyjna).

Faza przygotowania podróży

W fazie przygotowania informacja ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ może być czynnikiem decydującym o rodzaju, terminie i charakterze wybranej przez turystę podróży. Potencjalny turysta potrzebuje przede wszystkich informacji o możliwości nabycia dóbr i usług potrzebnych przed i w czasie podróży (takich jak nocleg, wyżywienie, transport, dokumenty podróży, miejscowa waluta), charakterze walorów turystycznych w wybranym regionie oraz ich dostępności (w tym komunikacyjnej). Informacje te dostępne są w formie wydawnictw, medialnej i osobowej. Informacji osobowej udzielają przede wszystkim pracownicy biur podróży, punktów informacji turystycznej, piloci, piloci-rezydenci i przewodnicy. Udzielana informacja powinna być przede wszystkim rzetelna, a temu służy profesjonalizm osób jej udzielających. Funkcję informacyjną pełni także reklama, będąca często częścią informacji medialnej czy wydawniczej.

Faza podróży

Podczas podróży turystycznej ulega zmianie charakter informacji turystycznej: na etapie przygotowania jest to przede wszystkim informacja funkcjonalna, na pozostałych dominuje informacja przypominająca i krajoznawcza. Informacja funkcjonalna dotyczy podstawowych aspektów podróży turystycznej, takich jak czas i miejsce wyjazdu, rodzaj środka transportu, długość trwania podróży, miejsce zakwaterowania i tym podobne. Informacja przypominająca dotyczy faktów zawartych w informacji funkcjonalnej, których stałe przypominanie ma zapewnić uczestnikom jak najlepszą orientację w realizacji imprezy oraz jej prawidłowy przebieg. Informacja krajoznawcza ma na celu przekazanie wiedzy na temat walorów turystycznych regionu docelowego oraz obszarów leżących na trasie podróży.

Funkcje centrów IT

Omawiając problematykę usług informacji w obsłudze ruchu turystycznego, należy podkreślić znaczenie funkcjonowania systemu informacji turystycznej "it". Przez pojęcia informacja turystyczna rozumieć należy: uporządkowany zbiór danych, służących organizatorom i konsumentom usług turystycznych, system obejmujący sieć centrów i punktów informacji turystycznej, metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych. Do głównych grup korzystających z usług systemu "it" są: turyści, animatorzy i promotorzy turystyki, twórcy i potencjalni twórcy produktu turystycznego, potencjalni inwestorzy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, hotelarze i restauratorzy, organizacje społeczne i młodzieżowe, pracownicy socjalni, touroperatorzy, inne jednostki współpracujące w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Każda z tych grup powinna otrzymać informacje dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości finansowych. Mogą być one przygotowywane dzięki systemom segregowania informacji z bazy danych "it" oraz doświadczeniu kadry informacji turystycznej. Bazy te powinny zawierać informacje o walorach turystycznych, informacje o zagospodarowaniu i usługach turystycznych, informacje o produktach turystycznych. Bazy systemu "it" powinny być systematycznie gromadzone i aktualizowane.

Centra "it" powinny powstać we wszystkich miastach, powiatach i gminach o znaczeniu turystycznym. Istnieje potrzeba tworzenia okresowych punktów "it", na przykład w miejscowościach o typowo sezonowym charakterze ruchu turystycznego i z okazji ważnych imprez. Informatorami turystycznymi mogą być też m.in. specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, taksówkarze, uczniowie i studenci szkół turystycznych.

Bibliografia

Autor: Ewelina Bardel