Rodzaje usług turystycznych

Z Encyklopedia Zarządzania

Omawiając usługi turystyczne trzeba zacząć od infrastruktury turystycznej, która umożliwia poprzez świadczenie usług zaspokojenie potrzeb turystów. Zagospodarowanie turystyczne stanowi:

 • baza komunikacyjna - jest informacją i ułatwieniem dla turystów w nowym miejscu pobytu.Tworzą ją m.in. szlaki kolejowe, infrastruktura drogowa, infrastruktura naziemna, porty promowe,
 • baza noclegowa - to wszystkie obiekty umożliwiające turystom skorzystanie z noclegu.Należą do nich: hotele, motele, kempingi, pensjonaty, schroniska, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe, pola biwakowe.
 • baza żywieniowa - są to wszystkie miejsca zapewniające wyżywienie m.in. restauracje, kawiarnie.
 • baza towarzysząca - to m.in. kąpieliska, baseny, szlaki, wyciągi narciarskie.

TL;DR

Artykuł omawia usługi turystyczne, infrastrukturę turystyczną oraz trzy główne rodzaje turystyki: krajową, przyjazdową i wyjazdową. Opisuje także różne rodzaje usług turystycznych, takie jak transportowe, noclegowe, informacyjne, gastronomiczne, organizatorskie, przewodnickie, pilotażu, rekreacyjne i sportowe, ubezpieczeniowe, kulturalno-rozrywkowe, infrastruktury lokalnej i handlowe. Podkreśla znaczenie jakości świadczonych usług dla zadowolenia turystów.

Trzy główne rodzaje turystyki

Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy:

 1. turystykę krajową - podróże mieszkańców po własnym kraju
 2. turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej
 3. turystykę wyjazdową- wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę

Te z kolei dzielimy na:

 • turystykę wewnątrzkrajową (krajowa jak i przyjazdowa) - podróże po kraju rodzimych turystów i osób przyjezdnych z zagranicy
 • turystykę narodową (krajowa jak i wyjazdowa) - podróże za granicę i po własnym kraju mieszkańców tego kraju
 • turystykę międzynarodową (przyjazdowa jak i wyjazdowa) - podróże do kraju osób

z zagranicy i podróże za granicę mieszkańców tego kraju

Usługi turystyczne

To czynności, które mają na celu zaspokojenie materialnych i niematerialnych potrzeb turystycznych ludzi.Na rynku turystycznym można zobaczyć bardzo obszerne usługi świadczone turystom, które są dostosowane do ich potrzeb i wymagań. Posiadają one specyficzne cechy:

 • występują jako pojedyncze usługi, które odnoszą się zarówno do rzeczy jak i ludzi,
 • pakiet usług,

Usługi te są komplementarne, czyli wzajemnie od siebie zależne.Wspólnie zaspokajają popyt turystyczny.

 • mają powiązanie z walorami turystycznymi,
 • są substytucyjne,
 • mają abstrakcyjny charakter co znaczy, że nie można przed zakupem ich sprawdzić i ocenić,
 • konsumowane są w chwili wytworzenia, usługa turystyczna nie może zatem być zmagazynowana,
 • ruch turystyczny jest obsługiwany przez samodzielne podmioty,
 • są sezonowe co oznacza, że popyt na usługi turystyczne jest zróżnicowany pod względem czasowym, przestrzennym i rodzajowym,
 • spełniają funkcje społeczne, ponieważ kształtują wolny czas ludzi uczestniczących w ruchu turystycznym,
 • mają charakter rynkowy,
 • cechuje ich rynek nabywcy.

Rodzaje usług turystycznych

Transportowe - jest to jedna z podstawowych usług turystycznych.O wyborze środka transportu decyduję m.in. budżet i cel podróży. Usługi te obejmują transport:

 • samochodowy i autokarowy - jest to najwygodniejsza forma transportu ze względu na swobodę poruszania oraz niezależność.Wybierają ją ludzie, którzy indywidualnie chcą zarządzać swoim czasem i z łatwością docierać tam, gdzie nie mogą przedostać się inne środki transportu.
 • kolejowy - cieszy się dużą popularnością, ze względu na atrakcyjne ceny biletów, często stosowane zniżki, bezpieczeństwo oraz komfort podróży, który jest zapewniany przez wagony sypialne, usługi gastronomiczne, klimatyzację oraz łączność z internetem.
 • lotniczy - jest to często wybierana forma transportu ze względu na szybkość dotarcia do miejsca docelowego oraz atrakcyjne ceny biletów. Transport lotniczy również na pokładzie zapewnia usługi gastronomiczne i komfortowy przelot pasażerów.
 • żeglugi pasażerskiej-cieszy się coraz większą popularnością, głównie w czasie urlopu. W ten sposób swój wypoczynek spędza coraz więcej turystów.

Noclegowe - należą również do grupy podstawowej usług turystycznych. Są związane z zapewnieniem turyście noclegu na określony czas podczas pobytu poza stałym miejscem zamieszkania. Obiekty noclegowe to:

 • hotele
 • motele
 • kempingi
 • domy wycieczkowe
 • pensjonaty
 • pola biwakowe
 • schroniska
 • schroniska młodzieżowe

Informacyjne - są świadczone przez punkty informacji turystycznej, które pomagają turystą dostarczając im dokładnej informacji o danym miejscu.

Gastronomiczne - wyróżniamy tu:

 • punkty gastronomiczne (pijalnie, bufety, lodziarnie),
 • zakłady żywieniowe (restauracje, bary, bistra, jadłodajnie),
 • zakłady uzupełniające (kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, winiarnie, oraz piwiarnie),

Organizatorskie.

Pośrednictwa i organizacji Usługi pośrednictwa i organizacji świadczą nam:

 • sprzedaż oraz rezerwację noclegów,
 • sprzedaż oraz rezerwację biletów środków transportu,
 • sprzedaż usług gastronomicznych,
 • sprzedaż usług wypoczynkowych i ubezpieczeniowych,

Skorzystanie z usług świadczonych przez biuro podróży daje nam psychiczny komfort, że wszystko zostało prawidłowo zarezerwowane i dopilnowane.

Przewodnickie - to oprowadzanie turystów po danym obszarze lub obiekcie i udzielanie dokładnej informacji oraz przekazywanie wiedzy.Są trzy rodzaje przewodników w zależności od terenu:

 1. miejski
 2. górski
 3. terenowy

Pilotażu - usługa ta jest pełniona przez pilota wycieczki, który sprawuję opiekę nad grupą podczas trwania całej imprezy turystycznej.

Rekreacyjne i sportowe - są to miejsca, pozwalające turyście na odpoczynek, relaks i regenerację sił.Często są jedyną atrakcją i celem uczestników ruchu turystycznego.

Ubezpieczeniowe - jest to bardzo ważna usługa zapewniająca formę zabezpieczenia w przypadku choroby lub nagłego wypadu. Każde biuro podróży organizujące wycieczkę poza granicą kraju jest zobowiązane zapewnić wszystkim uczestnikom dwa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL). Ważne jest również aby turysta wyjeżdżając poza granicę swojego kraju zapewnił sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kulturalno-rozrywkowe i atrakcje turystyczne - należą do nich m.in. galeria, kino, teatr, muzeum.

Infrastruktury lokalnej - ta usługa wiąże się z bezpieczeństwem uczestników ruchu turystycznego. Obejmuje opiekę medyczną, policję, straż pożarną.

Handlowe - to m, in. sprzedaż ubrań, żywności, pamiątek, sprzętu turystycznego

Dla każdego turysty bardzo ważna jest jakość świadczonych usług. Im bardziej usługa jest atrakcyjna tym większa gwarancja, że ludzie będą wracać i polecać miejsce bądź daną usługę znajomym.


Rodzaje usług turystycznychartykuły polecane
SchroniskoTurystyka morskaInfrastruktura rekreacyjnaGospodarka turystycznaTurystyka medycznaPrzedsiębiorstwo turystyczneCentrum handlowePrzemysł turystycznyCentrum konferencyjneRandomizacja

Bibliografia

 • Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaziak B. (2014), Podstawy turystyki, WSiP, Warszawa
 • Gaworecki W. (2010), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt Turystyczny, PWE, Warszawa
 • Meyer B. (red.) (2004), Wybrane aspekty obsługi rynku turystycznego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Seweryn R. (2005), Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 697
 • Walas B., Kruczek Z. (2013), Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Marketing, WSiP, Warszawa
 • Zawadzka L., Zieliński G. (2013), Kluczowe determinanty łańcucha wartości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych, Zarządzanie i Finanse, 11(4/2)


Autor: Katarzyna Cynarska, Justyna Urbaniak