Przedsiębiorstwo turystyczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Przedsiębiorstwo turystyczne to wyspecjalizowana jednostka działalności gospodarczej zajmująca się obsługą ruchu turystycznego i zaspokajaniem potrzeb zgłaszanych przez turystów.

Według J. Sikory "przedsiębiorstwo turystyczne zajmuje się świadczeniem usług turystycznych, jednakże istnieje pewna część jednostek gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną lub handlową, pośrednio związanych z turystyką. Wynika to ze specyfiki produktu turystycznego, który charakteryzuje się komplementarnością i zdolnością do substytucji i jest on pewnym pakietem dóbr i usług oferowanych turyście". (Sikora J. 2012, s. 28)

Na rynku obserwuje się wiele przedsiębiorstw, które są określane przedsiębiorstwa turystyczno-rekreacyjne lub przedsiębiorstwa organizacji turystyki rekreacji i sportu, ponieważ pełnią zarówno funkcje turystyczną jak i rekreacyjną (np. obiekt noclegowy z zapleczem sportowo-rekreacyjnym). (Panasiuk A. i in. 2013, s. 50-51)

TL;DR

Przedsiębiorstwo turystyczne to firma, która obsługuje ruch turystyczny i spełnia potrzeby turystów. Istnieją różne rodzaje takich firm, takie jak biura podróży, hotele, restauracje, firmy transportowe, usługi sportowo-rekreacyjne, sanatoria i uzdrowiska oraz firmy zajmujące się informacją i promocją turystyczną. Każdy rodzaj przedsiębiorstwa ma swoje cechy i funkcje.

Rodzaje przedsiębiorstw turystycznych

Za najważniejsze cechy służące do podziału i klasyfikacji przedsiębiorstw turystycznych uważa się:

 1. przedmiot działalności usługowej
 2. obszar działania
 3. rodzaj odbiorców i miejsce w procesie dystrybucji
 4. formę własności
 5. wielkość przedsiębiorstwa

Z pierwszego kryterium wynika następujący podział przedsiębiorstw turystycznych:

 • Biura podróży, występujące w roli pośrednika między jednostkami oferującymi usługi a turystami, organizatora imprez turystycznych oraz podmiotu świadczącego własne usługi,
 • przedsiębiorstwa prowadzące zakłady hotelarskie i gastronomiczne,
 • przedsiębiorstwa transportu turystycznego zajmujące się przemieszczaniem turystów do miejsc ich pobytu turystycznego i z powrotem oraz w różnym zakresie w ramach danego obszaru recepcji turystycznej,
 • przedsiębiorstwa usług sportowo-rekreacyjnych, których działalność pozwala na rozwijanie (nie tylko wśród turystów) aktywności fizycznej w zakresie wynikającym z charakteru (walorów) i funkcji określonego obszaru turystycznego,
 • przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
 • jednostki zajmujące się informacja i pomocą turystyczną. (Panasiuk A. i in. 2013, s. 47-48)

Natomiast jeśli chodzi o kryterium podmiotowe to przedsiębiorstwa turystyczne dzielimy na:

 • agencje promocji i reklamy turystyki,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe zajmujące się ubezpieczeniami turystycznymi,
 • instytucje badawcze turystyki (Sikora J. 2012, s. 28)

Możemy również wyodrębnić podział ze względu na:

 • pełnioną funkcję- hotel jako zakład noclegowy, restauracja jako zakład żywieniowy, biuro turystyczne jako pośrednik i organizator,
 • lokalizację- hotel miejski, gospoda wiejska,
 • jakość- kategoryzacja hoteli, gospodarstw agroturystycznych (Sikora J. 2012, s. 28)

Przykłady przedsiębiorstw turystycznych

Przedsiębiorstwo hotelarskie dostarcza usługi, które można zdefiniować jako "zespół świadczeń (działań osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie hotelarskim, rozumianych jako obsługa klienta) i usług zaspokajających zarówno podstawowe potrzeby bytowe, jak i potrzeby osób podróżujących (np. nocleg, wyżywienie, higiena osobista, odpoczynek, regeneracja sił), przebywających poza miejscem swego zamieszkania". Wyróżniamy: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska i pola biwakowe. Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie muszą spełniać następujące warunki:

 • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany,
 • wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnym przepisami.

Przedsiębiorstwa gastronomiczne przede wszystkim zaspokajają potrzeby żywieniowe ludności miejscowej oraz turystów. Wyróżniamy:

 • Zakłady gastronomii otwartej:
 1. typu żywieniowego (restauracje, jadłodajnie, zakłady szybkiego żywienia, sprzedaż z automatów, bary),
 2. oferujące napoje (puby, winiarnie, cocktail-bary),
 3. rozrywkowe (kawiarnie, kluby nocne, dyskoteki),
 4. w środkach transportu,
 • zakłady gastronomii zamkniętej (np. stołówki, kantyny, żywienie w szpitalach),
 • zakłady gastronomii hotelowej (w hotelach, na campingach, w pensjonatach, w domach wczasowych).

Wyróżnia się również usługi cateringowe, które mają na celu produkcje i dostarczanie gotowych dań i napojów (Panasiuk A. i in. 2013, s. 49-50)

Przedsiębiorstwa transportu turystycznego zajmują się przewozem turystów do miejsca docelowego ich podróży oraz z powrotem. Usługi transportowe dostarczane są przez: kolej, transport drogowy, lotnictwo cywilne oraz żeglugę morską i śródlądową.

Przedsiębiorstwa usług sportowo-rekreacyjnych - celem jest rozwój aktywności fizycznej i ruchowej u turystów.

Przedsiębiorstwa sanatoryjno - uzdrowiskowe są ściśle związane z określonymi walorami uzdrowiskowymi i daną przestrzenią geograficzną. Świadczą również usługi turystyczne połączone z zaspokajaniem potrzeb leczniczych turystów.

Przedsiębiorstwa zajmujące się informacją i promocją turystyczną. (Panasiuk A. i in. 2013, s. 50)

Patrz także:


Przedsiębiorstwo turystyczneartykuły polecane
Przemysł turystycznyUsługa gastronomicznaRodzaje usług turystycznychRynek usług turystycznychInfrastruktura rekreacyjnaGospodarka turystycznaCentrum logistyczneUsługi informacji turystycznejSektor usług turystycznych

Bibliografia


Autor: Katarzyna Rzepka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.