Turystyka morska

Z Encyklopedia Zarządzania

Turystyka morska to trwałe zjawisko społeczno-ekonomiczne, które obejmuje:

 • podróże oraz wypoczynek turystów krajowych i zagranicznych statkami, promami i jachtami, przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej,
 • rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turystów krajowych.
Turystyka morska jest to rodzaj turystyki obejmujący wycieczki pełnomorskie, żeglugę przybrzeżną, żeglarstwo, kajakarstwo oraz turystykę podwodną.
Turystyka morska to wszelkie przejawy ruchliwości turystycznej znajdującej swój wyraz w wycieczkach morskich na statkach wycieczkowych, specjalnie do tego celu przeznaczonych, lub na statkach liniowych, oferujących wycieczki w sezonach martwych, w uprawianiu żeglarstwa morskiego, traktowanego nie jako wyczyn sportowy, lecz forma spędzania czasu oraz w korzystaniu z wycieczek statkami żeglugi przybrzeżnej.

TL;DR

Artykuł omawia turystykę morską, która obejmuje podróże statkami, promami, jachtami oraz żeglugę przybrzeżną. Opisane są różne formy turystyki morskiej, takie jak wycieczki pełnomorskie, żeglarstwo, kajakarstwo i turystyka podwodna. Artykuł przedstawia również determinanty rozwoju turystyki morskiej, takie jak wzrost zamożności społeczeństwa, motywacje turystów oraz czynniki polityczne. Omówione są również charakterystyki różnych rodzajów rejsów morskich oraz korzyści wynikające z rozwoju turystyki morskiej.

Rodzaje

Kryteria podziału turystyki morskiej:

 • czas trwania (turystyka krótkookresowa i długookresowa)
 • odległość celów podróży (podróże morskie bliskie i dalekie)
 • miejsce pochodzenia turysty (turystyka morska krajowa i zagraniczna)
 • sposób uprawiania (turystyka morska kwalifikowana i niekwalifikowana; zorganizowana i niezorganizowana)

Formy

Formy turystyki morskiej:

 • wycieczki pełnomorskie,
 • żeglarstwo morskie,
 • pasażerska żegluga przybrzeżna,
 • żegluga promowa,
 • kajakarstwo,
 • turystyka podwodna.

Determinanty rozwoju turystyki morskiej w Europie

 • Zaliczany do czynników ekonomicznych wzrost zamożności społeczeństwa wpływa na popyt turystyczny m.in. na wycieczki morskie.
 • W grupie czynników społeczno-psychologicznych motywacje odgrywają najważniejszą rolę w decydowaniu się na podróż morską. Należą do nich m.in. większa ilość środków transportowych, większa ilościa czasu wolnego.Turystyka morska traktowana jest jako antidotum na monotonię życia codziennego i pomaga w odstresowaniu się i odzyskaniu sił psychicznych.
 • Dla czynników politycznych istotną rolę odgrywają bezpieczeństwo oraz stabilizacja sytuacji politycznej w miejscach, w których uprawiana jest turystyka morska. Między innymi dzięki zniesieniu wiz i układowi z Schengen mamy do czynienia ze swobodą podróżowania, która wynika z postępującej integracji.
 • Czynniki podaży usług turystyki morskiej, które zostały wykreowane przez touroperatorów i przewoźników przy pomocy zróżnicowanych ofert, organizacji wycieczek oraz eksploatacji odpowiednich statków. Na popyt wpływa również rozwój infrastruktury turystycznej np. bazy noclegowej oraz rozwój sieci dróg lądowych.(I.Urbanyi-Popiołek 2013, s. 84)

Charakterystyka rejsów-wycieczek morskich

 • rejsy lecznicze; jest to stosunkowo nowy rodzaj rejsów wycieczkowych, mający znaczne możliwości rozwoju jako forma łącząca dwa cele podróży turystycznych: wypoczynek i leczenie na morzu; zastosowanie tej formuły może przynieść korzystne wyniki dzięki wykorzystaniu w rejsie, oprócz kwalifikowanej opieki lekarskiej, również leczniczych właściwości klimatu, czystego morskiego powietrza, kąpieli słonecznych i wodnych oraz gimnastyki,
 • rejsy szkolne; podróże te pozwalają na łączenie system zdobywania wiedzy z interesującą formą wycieczki morskiej, dającej możliwości obejrzenia tego, co było przedmiotem wykładu w szkole; rejsy takie są więc dopełnieniem programu szkolnego lub studiów, a także zwiększają efektywność dydaktyki,
 • minirejsy międzyportowe; są one popularną i tania formą 2-4 dniowych wycieczek morskich, stanowią także reklamę turystyki morskiej,
 • rejsy kombinowane; polegają na łączeniu środków transportu morskiego z innymi rodzajami transportu - lotniczego, drogowego, kolejowego; podróże w rejsach kombinowanych, odbywane na podstawie jednego biletu, są przyszłościowa formą turystyki morskiej,
 • rejsy inclusive; są to częste rejsy pasażerskich statków liniowych; turystyka korzysta za wszystkich usług świadczonych na statku, w portach pośrednich są oferowane wycieczki krajoznawcze, a często nawet kilkudniowy pobyt na lądzie,
 • promowe przewozy turystów; wycieczki morskie na promach pasażersko-samochodowych są dzisiaj popularna formą podróży turystycznych; mogą być realizowane zarówno na liniach promowych, jak i za pomocą nieregularnych rejsów promami; statek-prom umożliwia turyście przerwanie podróży morskiej i odbycie wycieczki na lądzie własnym samochodem lub grupowo autokarem; możliwości komunikowania się są tu znaczne i zwiększają się, gdy prom odwiedza po drodze kilka portów.

Korzyści z rozwoju turystyki morskiej

 • rozwój przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej
 • wzrost ilości miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców
 • innowacyjne oferty turystyczne wpływające na wydłużenie sezonu turystycznego
 • napływ turystów zagranicznych
 • wzrost nakładów finansowych na inwestycje w zakresie infrastruktury portowej (M. Dębski 2015, s. 50-51)


Turystyka morskaartykuły polecane
Transport wodnySport zimowyUzdrowiskoEkoturystykaFunkcje turystykiRodzaje usług turystycznychKonsekwencje rozwoju turystykiTurystyka medycznaRuch turystyczny

Bibliografia

 • Dębski M. (2015), Zarządzanie w regionie turystycznym, Przedsiębiorczość i zarządzanie, nr 4
 • Gaworecki W. (2010), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kaprowski W. (2004), Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
 • Urbanyi-Popiołek I. (2013), Kierunki rozwoju turystyki morskiej na morzu bałtyckim, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, nr 10


Autor: Anna Bieniasz, Katarzyna Kudłacz