Produkt turystyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

Produkt turystyczny - to całość dostępnych na rynku dóbr i usług, które nabywa konsument, podczas podróży turystycznej oraz zbiór korzyści, jakie osiąga nabywca, w związku z udziałem w niej. Produkt turystyczny, to także wszystko, co kupują, robią oraz przeżywają turyści, od chwili opuszczenia domu, aż do powrotu z podróży (J. Kaczmarek i in. 2010, s. 74-75)

Produkt turystyczny ma bardzo złożony charakter i można go rozpatrywać w wielu kategoriach. Na produkt turystyczny składa się wiele rozmaitych dóbr materialnych i niematerialnych oraz usług, które stanowią przedmiot rynkowej wymiany.

TL;DR

Produkt turystyczny to zbiór dóbr i usług, które nabywa turysta podczas podróży. Składa się z dóbr materialnych i niematerialnych oraz usług. Produkt turystyczny może być rozpatrywany z perspektywy przedsiębiorstwa turystycznego lub turysty. Składa się z rdzenia, produktu rzeczywistego i produktu poszerzonego. Motywy zakupu produktu turystycznego mogą być emocjonalne lub racjonalne. Produkt turystyczny powinien być użyteczny, spójny i oryginalny.

Struktura produktu turystycznego

Produkty turystyczne mogą zaspokajać potrzeby wyłącznie turystów np. usługi przewodnickie, lub potrzeby turystów oraz osób niebędących turystami np. kultura. Niektóre dobra i usługi turystyczne są nabywane, w związku z uprawianiem turystyki np. odpowiednia odzież. (J. Altkorn 2006, s. 98) W skład produktu turystycznego wchodzą zarówno elementy materialne, jak i niematerialne. Tworzą go zatem: (J. Kaczmarek i In. 2010, s. 76)

 • Dobra materialne
 • Infrastruktura turystyczna
 • Naturalne i kulturowe walory turystyczne
 • Sprzęt turystyczny i sportowy
 • Pamiątki
 • Usługi
 • Baza noclegowa
 • Zakwaterowanie
 • Punkty gastronomiczne
 • Pilotaż i przewodnictwo wycieczek turystycznych
 • Imprezy kulturalne
 • Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
 • Otoczenie
 • Klimat i pogoda
 • Wizerunek miejsca
 • Nowe doświadczenia
 • Emocje i wrażenia
 • Nowe kontakty towarzyskie

Z perspektywy nabywcy dobra materialne oraz usługi turystyczne mają bezpośredni wpływ na sferę materialną turysty, podczas gdy elementy otoczenia produktu turystycznego, wpływają głównie na jego sferę psychologiczną. Dla turysty, produktem turystycznych będzie zatem suma materialnych i niematerialnych dóbr i doświadczeń, towarzyszących podróży turystycznej.

Poszczególne składniki produktu turystycznego odgrywają odmienne role, w kształtowaniu się decyzji konsumenta o podróżowaniu. W strukturze produktu turystycznego wyróżnia się trzy poziomy: (J. Altkorn 2006, s. 100-101)

 1. Rdzeń produktu - stanowi potrzebę, jaką zaspakaja turysta, w związku w wyjazdem turystycznym. Są to korzyści, które osiąga konsument podejmując decyzję o podróżowaniu. Rdzeń produktu nie jest zazwyczaj przedmiotem transakcji, lecz stanowi istotę produktu turystycznego. Rdzeniem produktu turystycznego jest np. zaspokojenie potrzeby wypoczynku.
 2. Produkt rzeczywisty - jest to właściwy przedmiot transakcji, jaką dokonuję turysta nabywając produkt turystyczny. Produkt rzeczywisty jest zbiorem elementów materialnych, usług, miejsca oraz czasu, które decydują o charakterze produktu. Produktem rzeczywistym jest np. usługa hotelarska.
 3. Produkt poszerzony - obejmuje zbiór dodatkowych korzyści, jakie otrzymuje turysta, nabywając produkt turystyczny. Są to dodatkowe elementy, towarzyszące produktowi, nie będące jego niezbędnym elementem, lecz zwiększające jego atrakcyjność. Produktem poszerzonym jest np. możliwość internetowej rezerwacji biletów do muzeum.

Produkt turystyczny może być rozpatrywany z perspektywy przedsiębiorstwa, jako zbiór produktów i usług związanych ze sprzedażą produktów i usług turystycznych, lub z perspektywy turysty, jako atrakcyjne walory turystyczne, które nabywa. Produkty turystyczne, ze względu na ich złożoność, można podzielić na:

 • Produkty proste - są to pojedyncze produkty turystyczne. Prostym produktem turystycznym może być:
 • rzecz - np. przewodniki, pamiątki, sprzęt turystyczny.
 • usługa - np. punkt informacji turystycznej, baza noclegowa, komunikacja publiczna.
 • Produkty złożone - stanowią produkty, w których skład wchodzą jeszcze inne produktu lub usługi. Do produktów zintegrowanych zalicza się:
 • wydarzenie - np. pielgrzymka, festiwal, koncert, festyn.
 • impreza (pakiet turystyczny) - np. nocleg+ zwiedzanie.

Motywy zakupu produktu turystycznego

Na decyzje o zakupie produktu turystycznego ma wpływ szereg czynników pośrednich i bezpośrednich, będących rezultatem świadomych i podświadomych potrzeb konsumentów - turystów. Motywy dokonywania zakupów produktów turystycznych można podzielić na: (J. Kaczmarek 2010, s. 173-174)

 • Motywy emocjonalne - stanowią zbiór czynników, których podłożem jest impuls. Do emocjonalnych motywów zakupu produktu turystycznego należą:
 • ambicje - najczęściej związane z ekonomiczną sytuacją konsumenta, lub grupą odniesienia, do której się porównuje.
 • moda - obejmuje decyzje o zakupie produktów, uwarunkowane obecnie panującymi trendami na rynku.
 • obawa - określa stosunek nabywcy do oszczędzania.
 • marzenia - stanowi subiektywne odczucia i pragnienia konsumenta, względem zakupu określonych dóbr.
 • Motywy racjonalne - są to czynniki związane z konkretnymi potrzebami, jakie spełnia określony produkt turystyczny. Racjonalnymi motywami zakupu produktu turystycznego są:
 • potrzeba - decyzja o podróżowaniu, jest rezultatem chęci spełnienia określonej potrzeby np. potrzeby poprawy zdrowia.
 • przyjemność i komfort - są subiektywnymi odczuciami konsumenta, związanymi z oceną jakości danych produktów.
 • korzysta cena - decyzja o zakupie jest podyktowaną atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości produktu.
 • sprawna obsługa - określa pozytywne doświadczenia z przeszłości, związane z korzystaniem z danego produktu lub usługi.
 • wygoda - decyzje, w których komfort nabywcy związany z zakupem i użytkowaniem produktu jest bardziej istotny niż inne jego aspekty np. cena.

Aby produkt turystyczny był atrakcyjny dla potencjalnych nabywców, musi posiadać następujące funkcje:

 • Użyteczność - musi spełniać określone potrzeby nabywców,
 • Spójność - wszystkie elementy produktu turystycznego powinny ze sobą współgrać.
 • Oryginalność - powinien wyróżniać się na rynku spośród innych produktów.


Produkt turystycznyartykuły polecane
Podaż turystycznaMarketing kulturyDobro konsumpcyjneUsługaSegmentacja rynku turystycznegoPopyt turystycznyKonsumentImpreza turystycznaGospodarka turystyczna

Bibliografia


Autor: Aleksandra Pietruszka