Podaż turystyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Podaż turystyczna
Polecane artykuły


Podaż turystyczna - to suma wszystkich oferowanych dóbr i usług na rynku, przez przedsiębiorstwa turystyczne, w określonym miejscu, czasie i po danej cenie. Podobnie jak popyt turystyczny, podaż turystyczna jest relacją miedzy ceną, a ilością, a nie jedynie ilością. (J. Altkorn 2006, s. 28)

Podaż turystyczna, z marketingowego punku widzenia, wyraża się w produktach turystycznych, czyli dostępnych na rynku dobrach i usługach, które nabywają konsumenci, w związku z udziałem w podróży turystycznej oraz korzyści, będące jej rezultatem. (W. Gaworecki 2010, s. 220)

Cechy i struktura podaży turystycznej

Ze względu na złożoność produktu turystycznego, podaż turystyczną dzieli się na: (A. Panasiuk 2007, s. 104)

 • pierwotną – obejmującą przyrodniczce i naturalne walory turystyczne, transport, zabytki i język.
 • wtórną – do której zalicza się m.in. obiekty hotelarskie, gastronomiczne, urządzenia wypoczynkowe oraz pośredników w organizacji podróży.

Cechą szczególną dla podaży turystycznej, jest jej związek z miejscem, w którym jest świadczona. Podaż turystyczną tworzą zatem następujące elementy: (W. Gawocercki 2010, s. 220)

Strukturę podaży turystycznej tworzą następujące elementy: (A. Niemczyk 2010, s. 11)

 • Dobra turystyczne
 • Podstawowe
 • Naturalne
 • Kulturowe
 • Komplementarne
 • Transport
 • Baza noclegowa
 • Baza gastronomiczna
 • Usługi turystyczne
 • Podstawowe
 • Usługi hotelarskie i gastronomiczne
 • Usługi telekomunikacyjne
 • Usługi informacyjne
 • Komplementarne

Podaż turystyczna występuje na obszarach atrakcyjnych dla turystów pod wieloma względami. Na atrakcyjność miejsca turystycznego ma wpływ wiele czynników. Do głównych właściwości podaży turystycznej zalicza się: (A. Panasiuk 2007, s. 105-106)

 1. Silny związek z miejscem występowania atrakcyjnych walorów turystycznych np. walorów krajoznawczych, wypoczynkowych lub specjalistycznych.
 2. Na podaż turystyczną mają wpływ czynniki nie związane bezpośrednio z turystyką np. transport oraz sytuacja gospodarcza państwa.
 3. Określona chłonność i pojemność turystyczna bazy noclegowej, społecznej oraz walorów turystycznych danych regionów i miejsc atrakcyjnych dla turystów.
 4. Komplementarność niektórych produktów turystycznych.
 5. Zmiany w natężeniu popytu turystycznego wpływają na sezonowość podaży turystycznej na określonych obszarach turystycznych, co może rodzić negatywne skutki w postaci np. braku możliwości wykorzystania obiektów turystycznych w okresie spadku popytu.
 6. Podaż turystyczna jest cenowo nieelastyczna i składają się na nią głównie koszty stałe oraz kapitałochłonność, z uwagi na wysokie koszty związane z m.in. budową bazy noclegowej.
 7. Z uwagi na niematerialny charakter usług, nie istnieje możliwość ich magazynowania.

Determinanty podaży turystycznej

Podaż turystyczna kształtuje się w miejscach, uznawanych przez turystów, jako atrakcyjne. Popyt turystyczny przemieszcza się do miejsca występowania podaży turystycznej, z uwagi na nieprzenośny charakter podaży. (A. Panasiuk 2007 s. 106) Do podstawowych determinantów podaży turystycznej zalicza się: (J. Altkorn 2006, s. 28)

 • cena produktów turystycznych,
 • dostęp do czynników wytwórczych, takich jak praca i kapitał,
 • zmiany opłacalności wytwarzania innych dóbr,
 • zmiany produktywności, na które wpływa zmiana sposobów wytwarzania,
 • liczba producentów na rynku,
 • rozwój technologii.

Pomiar podaży turystycznej

Badania podaży turystycznej mogą być prowadzone w skali lokalnej, regionalnej, krajowej lub międzynarodowej, lecz zawsze z uwzględnieniem tych samych elementów – walorów turystycznych oraz dóbr i usług turystycznych określonego rejonu. Wskaźniki podaży turystycznej powinny dostarczać informacji o: (E. Dziedzic, T. Skalska 2012, s. 28)

Atrakcyjność turystyczną można zmierzyć przy wykorzystaniu mierników podaży turystycznej. Pomiar podaży jest zbiorem subiektywnych i obiektywnych ocen poszczególnych produktów turystycznych danego obszaru. Do pomiaru podaży turystycznej służą następujące mierniki: (A. Panasiuk 2007, s. 123)

 • Walory turystyczne obszaru
 • liczba walorów naturalnych i antropogenicznych np. rezerwaty przyrody, zabytki, obiekty architektury, muzea, targi, festiwale, imprez kulturalne
 • Baza noclegowa
 • liczba obiektów noclegowych (hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych)
 • liczba dostępnych miejsc w obiektach noclegowych
 • Baza gastronomiczna
 • liczba obiektów gastronomicznych (restauracji, barów, kawiarnii)
 • liczba dostępnych miejsc w obiektach gastronomicznych
 • sieć transportowa np. koleje, linie lotnicze, porty, komunikacja autobusowa i tramwajowa
 • rodzaj i liczba środków transportu
 • jakość dróg
 • częstotliwość połączeń
 • Baza uzupełniająca
 • liczba i rodzaj obiektów towarzyszących np. wypożyczalni sprzętu turystycznego, sklepów z pamiątkami, pól golfowych, kompleksów handlowych i innych.

Bibliografia

Autor: Aleksandra Pietruszka