Dotacje na rozpoczęcie działalności

Z Encyklopedia Zarządzania

Dotacja na rozpoczęcie działalności pełni rolę bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez określoną instytucję w celu wsparcia danego przedsiębiorstwa. Dotacja ta stanowi jedno z kilku źródeł koniecznych do realizacji własnego, biznesowego pomysłu (P. Dywański i in. 2013, s. 42).

Zakładając działalność gospodarczą większość środków finansowych trzeba zgromadzić jeszcze przed jej uruchomieniem. Celem tego zabiegu jest sfinansowanie w początkowym okresie jak największej ilości wydatków i kosztów związanych z przedsiębiorstwem. Zalicza się w szczególności wydatki na (J. Musiałkiewicz 2014, s. 64):

 • lokal, służący do prowadzenia działalności;
 • wyposażenie i umeblowanie lokalu;
 • zatrudnienie pracowników;
 • załatwienie formalności związanych z opłatami skarbowymi i administracyjnymi;
 • promocję firmy (strona internetowa, ulotki, reklamy, ogłoszenia);
 • zakup potrzebnych usług, towarów czy materiałów.

Do sprawnego uruchomienia własnej działalności potrzebne będą niezbędne środki finansowe. Kwota ta zależy od (J. Musiałkiewicz 2014, s. 64):

 • rodzaju wybranej działalności;
 • formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa;
 • skali działania firmy;
 • liczby zatrudnionych pracowników.

TL;DR

Artykuł omawia dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są bezzwrotną pomocą finansową dla przedsiębiorców. Dotacje te są dostępne dla bezrobotnych i mogą być przyznane na podstawie wniosku złożonego do starosty. Artykuł omawia również zasady przyznawania dotacji z Funduszu Pracy oraz możliwość otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich. Wskazane są również bariery i ograniczenia związane z korzystaniem z dotacji unijnych.

Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnym

Od wielu lat Dotacje dla osób bezrobotnych stanowią znaczącą pozycję w mechaniźmie instytucji rynku pracy w Polsce (J. Poteralski 2013, s. 231). Szacuje się, że w latach 2007-2011 z tej formy pomocy skorzystało 265 tys. osób. Głównym celem dotacji jest umożliwienie samozatrudnienia osobom bezrobotnym, co w prawie 100% kończy się powodzeniem (J. Poteralski 2013, s. 231).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie rozpoczynanej działalności gospodarczej może starać się o przyznanie od starosty środków w wysokości nie wyższej niż sześciokrotność wynagrodzenia przeciętnego. Wniosek o dofinansowanie należy skierować do starosty właściwego za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy. Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać od doradcy zawodowego. Jako, że środki na dotację dla bezrobotnych, otrzymywane przez starostę, przyznawane są na cały rok kalendarzowy, najlepszym momentem złożenia wniosku będzie początek roku. Osoba bezrobotna powiadamiana jest pisemnie w terminie 30dni o uwzględnieniu lub odmowie wniosku. Osoba niepracująca, która otrzymała zapomogę, ma obowiązek przedstawienia w powiatowym urzędzie pracy dokumentów, które potwierdzają wydatki zawarte w umowie dotyczącej dotacji. Obowiązek zwrotu świadczenia wraz z odsetkami ma ta jednostka, która wykorzystała dotację do celów niezgodnych z postanowionymi w umowie (J. Musiałkiewicz 2014, s. 66).

Zasady przyznawania dotacji z funduszu pracy

Często zdarza się, że dotacje z Funduszu Pracy stanowią dla wielu przyszłych przedsiębiorców jedyne dostępne źródło finansowania w fazie startu przedsiębiorstwa (M. Rękas 2010, s. 210). Jednak aby przyznanie środków dotacji przebiegło pomyślnie należy spełnić warunki określone przez powiatowy urząd pracy.

Jednym z koniecznych warunków otrzymania pomocy finansowej dla rozpoczynanej działalności jest posiadanie statusu bezrobotnego. Dodatkowo osoba ta zobowiązana jest do prowadzenia przedsiębiorstwa przez minimum 12 kolejnych miesięcy i terminowego regulowania obciążeń publiczno-prawnych. Kolejnym czynnikiem stanowiącym o uzyskaniu dotacji jest prowadzenie działalności w formie samozatrudnienia oraz zestawienie zabezpieczeń. Należy podkreślić, iż zapomogi nie otrzyma osoba niepracująca, która skorzystała w przeszłości z pomocy publicznej na rozwój działalności oraz osoba karana za przestępstwa gospodarcze (M. Rękas 2010, s. 210).

Warto zauważyć, że każdy urząd pracy ma możliwość indywidualnego ustalenia warunków służących przyznaniu dotacji. Na rynku obserwuje się zróżnicowanie wymagań służących do akceptacji wniosku o dofinansowanie. Badania wykazały, że posiadanie wkładu własnego ułatwia otrzymanie pozytywnego uwzględnienia wniosku (M. Rękas 2010, s. 211).

Fundusze europejskie

Decydując się na podjęcie działalności gospodarczej, można ubiegać się o otrzymanie na ten cel dofinansowania z funduszy europejskich. Jako Fundusze europejskie można określić środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które są przeznaczone na finansowanie celów uznanych przez nią za ważne. Fundusze europejskie planuje się na podstawie wieloletnich budżetów Unii Europejskiej, które określane są perspektywami finansowymi. W ich ramach zawarte są priorytety Unii Europejskiej oraz maksymalne kwoty możliwe do wydania na określone cele. W roku 2014 powstała nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Jak podaje autor, rodzaje przedsięwzięć oraz podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe, są ustalone w tzw. programach operacyjnych. Programy operacyjne mogą obejmować (J. Musiałkiewicz 2014, s. 67):

 • cały kraj (program krajowy);
 • jedno województwo (program regionalny);
 • wybrany sektor w gospodarce (program sektorowy).

Bariery w wykorzystaniu funduszy unijnych

W uzyskaniu dotacji z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności przeszkodzić mogą pewne ograniczenia. Należą do nich (M. Tokarski 2017, s. 335):

 • Niejasność informacji dotyczących terminów i instytucji, które obsługują dany program unijny;
 • Możliwość wyczerpania wszystkich środków przed zakończeniem okresu programowania;
 • Trudności w podziale kosztów, które są kwalifikowane jako uprawnione do refundacji z UE, a które nie mają do tego praw;
 • Często wymogiem programu unijnego jest wkład środków własnych;
 • Barierę może stanowić także wymóg przedstawienia biznesplanu oraz wniosku o dotację unijną;
 • Skorzystanie z dofinansowania unijnego nakłada konieczność prowadzenia działalności przez minimum 5 lat.


Dotacje na rozpoczęcie działalnościartykuły polecane
Dotacje na założenie firmyDofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczejZakład pracy chronionejPracownicze plany kapitałoweUstawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychDotacjaDotacje dla firmTrwałość projektuPomoc de minimis

Bibliografia

Autor: Daniel Kowalczyk