Dotacje na założenie firmy

Z Encyklopedia Zarządzania
Dotacje na założenie firmy
Polecane artykuły

Dotacje na założenie firmy- są ułatwieniem dla osób, które mają pomysł na biznes, natomiast nie maja środków na rozpoczęcie działalności. Przyszli własciciele firm mogą skorzystać z pomocy proponowanej przez urzędy pracy lub ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje dotacji i pożyczek dostępnych dla osób chcących założyć własną firmę. Dotacje mogą być udzielane przez urzędy pracy lub finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wnioskujący muszą przedstawić biznesplan i spełnić określone warunki. Rząd Polski również oferuje program pożyczek dla studentów i bezrobotnych. W ramach dofinansowania można pokryć wydatki związane z wynajęciem lokalu, zakupem środków trwałych, materiałów i reklamą. Środki unijne mogą być pozyskane poprzez konkursy lub pozakonkursowo, a wsparcie może wynieść nawet do 20 tysięcy złotych. Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek i spełnić określone warunki, takie jak wiek poniżej 30 lat. Proces pozyskania dotacji z UE składa się z kilku etapów, w tym analizy, przygotowania dokumentacji, rozmowy kwalifikacyjnej i realizacji projektu.

Pomoc z urzędu pracy

Wszystkie osoby, które chcą założyć własna firmę wspierają urzędy pracy. Urzędy pracy mogą zaproponować bezzwrotna i nieopodatkowaną dotację , której wartość wynosi sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dofinansowanie to przysługuje osobom, które co najmniej trzy miesiące są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Urzędzie pracy. Z dotacji tej nie mogą skorzystać studenci studiów dziennych, który w ciągu ostatniego roku nie przyjęli pracy proponowanej przez urząd. Wykluczone są tez osoby które korzystały już z podobnego dofinansowanie.

Wniosek składa się w miejscowym Urzędzie pracy, do takiego wniosku musi być dołączony biznesplan. Następnie po otrzymaniu dofinansowanie na rozpoczęcie działalności podpisuje się umowę z Urzędem Pracy. Jednym z najważniejszych punktów jest prowadzenie założonej działalności przez minimum dwanaście miesięcy. Firma ta w tym okresie nie może zostać zawieszone oraz taka osoba nie może podejmować innego zatrudnienia. W ciągu roku jest prowadzone kilka naborów, na pozyskanie dofinansowania na założenie działalności [1]

Finansowaniu podlegają:

 1. Wydatki związane z wynajęciem lokalu (do 5000 zł)
 2. Zakup środków trwałych (nie ma określonego limitu)
 3. Zakup materiałów i towarów ( do 7000 zł)
 4. Wydatki związane z reklama ( do 3000 zł)

Ubiegając się o dotację na założenie firmy w Urzędzie Pracy, przyszły przedsiębiorca musi pamiętać o poręczeniach. Mogą do nich należeć:

 1. Weksel
 2. poręczenie
 3. gwarancja bankowa
 4. blokada rachunku bankowego

Pożyczki dla studentów i bezrobotnych

Rząd Polski przygotował program skierowany do absolwentów studiów oraz osób bezrobotnych mający na celu pomoc finansową przy założeniu własnego biznesu. Projekt nazywa się „Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie” jest on realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach tego programu przyszły przedsiębiorąc może skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub otrzymanie pożyczki na utrzymanie stanowisk pracy. Fundusz Pracy , dysponuje środkami, w ramach których przyznawane są pożyczki dla przedsiębiorców. Okres spłaty takiej pożyczki to 7 lat, najczęściej jej oprocentowanie w skali roku dla osób chcących prowadzić żłobek lub klubik dziecięcy jest na poziomie 0,6 % (0,1 stopy redyskonta weksli NBP). Natomiast dla wszystkich pozostałych przyszłych przedsiębiorców oprocentowanie wynosi 0,14% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP). Karencja w spłacie może wynosić do dwunastu miesięcy. W związku z tym przez pierwszy okres (do roku) nie ponoszą opłat związanych z pożyczką. Maksymalne kwota dofinansowania na okres 7 lat to 100 tysięcy złotych. Jest również możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, natomiast jeśli jest to związane z zamknięciem firmy wprowadzone są dodatkowe obostrzenia. Firma nie może zostać zlikwidowana wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od spłaty ostatniej raty [2].

Aby uzyskać pożyczkę należy wypełnić i złożyć kompletny wniosek. W skład takiego wniosku powinny wchodzić :

 1. opis plany przedsiębiorstwa
 2. biznesplan
 3. cel pożyczki

Środki unijne

Wśród dofinasowań płynących z Unii Europejskiej nie brakuje tych na rozwój własnych przedsiębiorstw. Można je pozyskać na drodze konkursowej lub pozakonkursowej. Duża część środków jest przeznaczona dla osób zakładających własną działalność. Również wiele z tych funduszy pozwala rozwinąć nowo założony biznes. Największe szanse na uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej maja osoby poniżej 30 roku życia. Wsparcie to może wynieść nawet do 20 tysięcy złotych. Dodatkowo można ubiegać się o pozyskanie funduszy na założenie własnego biznesu od lokalnych grup, którym zostały przydzielone fundusze europejskie na takie działania.

W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała program „Dobry czas na Biznes „ jest on skierowany do osób powyżej 30 roku życia. „Bezzwrotna dotacja na start” obejmuje szkolenia, dworactwo i dotacje w wysokości do 25 000 zł. Dzięki temu programowi można również otrzymać wsparcie indywidualne i profilowane w zakresie księgowości, prawa pracy i utrzymania na rynku. Wsparcie to jest całkowicie bezpłatne. Jest ono skierowane do grupy osób, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków [2]:

 1. osoba powyżej 50 roku życia
 2. długotrwale bezrobotny
 3. osoby z niepełnosprawnością
 4. osób o niskich kwalifikacjach
 5. dla kobiet

Proces pozyskania dofinansowania

Proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z kilku etapów:

 1. Analiza i wybór odpowiedniego programu
 2. Przygotowanie dokumentacji:
  1. Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu)
 3. Rozmowa kwalifikacyjna - dotycząca pozyskania dofinansowanie
 4. Pozytywna decyzja - dotycząca uzyskania pozyczki na start
 5. Podpisywanie umowy
 6. Realizacja projektu (zakup sprzetu, działania marketingowe, wyjanecie lokalu)
 7. Rozliczenie projektu (przedstawienie faktur zakupu itp.)

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. 2,0 2,1 Dofinansowanie na start

Bibliografia

Autor: Karolina Boryczko

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.