Karencja

Z Encyklopedia Zarządzania
Karencja
Polecane artykuły


Karencja to czas ściśle określony w umowie, podczas którego nie wszystkie warunki owej umowy obowiązują. Jedna ze stron zobowiązuje się do oczekiwania na coś bądź do powstrzymania się w pełnieniu swoich obowiązków.

Karencja, a kredyt

"Karencja jest to uzgodniony w umowie kredytu czas pomiędzy zakończeniem okresu wykorzystania kredytu, a rozpoczęciem jego spłaty" (I. Heropolitańska i in.1999, s. 92).

Instytucja ta często spotykana jest w przypadku udzielania kredytów inwestycyjnych, które ze względu na swój specyficzny charakter udzielane są na okres dłuższy niż rok. Zawarcie jej w umowie o kredyt jest fakultatywne i zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Banki udzielając długoterminowych kredytów jednostkom gospodarczym, które mają wysoką pozycję na rynku, często są przychylne, aby spłaty rat kapitałowych nastąpiły po dłuższym czasie.

Kredytodawca w tej sytuacji osiąga dwie korzyści:

  • ogranicza ryzyko związane z niemożnością odzyskania części swoich pieniędzy
  • wypracowuje większą ilość dochodu, bowiem odsetki naliczane są od niespłaconej kwoty kredytu.

W przeciwnym wypadku, gdy pozycja na rynku jednostki gospodarczej ubiegającej się o kredyt jest niska i istnieje większe prawdopodobieństwo nieuregulowania zadłużenia, wówczas bank oczekuje szybkiego zwrotu pieniędzy oraz często nie jest przychylny karencji w spłacie kredytu. (P. Gawron 2015, s. 38, 39)

Karencja a ubezpieczenie

Karencja stosowana w umowach ubezpieczenia to okres jaki musi upłynąć, aby ubezpieczyciel zaczął ponosić ryzyko związane z wcześniej ustalonymi warunkami zamieszczonymi w umowie ubezpieczenia. Karencja jest bardzo istotnym zabezpieczeniem ubezpieczyciela, ponieważ chroni go przed nieuczciwymi intencjami interesariuszy. (B. Mrozowska- Bartkiewicz 2015, s. 1)

Atutami korzystania z możliwości odłożenia w czasie początku odpowiedzialności ubezpieczyciela są;
  • wykluczenie sytuacji, w których wypadek wystąpił wcześniej i weryfikacja czynników tego zdarzenia była niemożliwa bądź utrudniona
  • redukowanie nadużyć związanych z sytuacją, w której ubezpieczony wie,że wydarzenie niebawem nastąpi i przyniesie dotkliwe straty np. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia związanego ze szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, gdy prognozowane są obfite opady deszczu bądź gradu
  • eliminacje sytuacji w których ubezpieczony otrzymuje benefity w ramach ubezpieczeń grupowych, a uzyskanie ich nie byłoby możliwe w przypadku ubezpieczeń indywidualnych z powodu oszacowanego ryzyka
  • minimalizowanie antyselekcji (B. Mrozowska-Bartkiewicz 2015, s. 80)

Karencja w ubezpieczeniu, a Kodeks Cywilny

Instytucje karencji w ubezpieczeniach regulują:

  • art. 813. § 1. kodeksu cywilnego: Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
  • art. 814 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Zgodnie z powyższymi przepisami odpowiedzialność ubezpieczyciela następuje po podpisaniu umowy, a warunkuje ją opłacenie składki przez ubezpieczonego.Jednakże zgodnie z umową, która zawierana jest pomiędzy zainteresowanymi stronami, moment w którym powstanie odpowiedzialność ubezpieczyciela może być inny, bowiem strony określają ów termin w zawartym porozumieniu. (B. Mrozowska-Bartkiewicz 2015, s. 77)

Bibliografia

Autor: Anita Terech

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.