Zdolność kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Zdolność kredytowa
Polecane artykuły


Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie (W. Cywnar, W. Patena 2007, str. 2350),(S. Flejterski, B. Świecka 2006, str. 256).
W praktyce bankowej możemy wyróżnić dwie główne kategorie zdolności kredytowej:

 • zdolność formalnoprawna - wiarygodność prawna kredytobiorcy; zdolność do nawiązania stosunków kredytowych ważnych z mocy prawa. W tym celu należy zebrać niezbędną dokumentację o kredytobiorcy i zweryfikować posiadane informacje.
 • zdolność merytoryczna - dotyczy aspektu personalnego (elementy, które wpływają na zaufanie do kredytobiorcy, np. charakter, zaangażowanie w planowane przedsięwzięcie, stan majątkowy itp.) i ekonomicznego (ocena elementów charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy zarówno obecną jak i przyszłą oraz jakość zabezpieczeń prawnych).

Zdolność kredytową w polskim prawie reguluje ustawa prawa bankowego, w której znajdziemy zapis o tym, że przyznanie kredytu przez bank jest uzależnione od zdolności kredytowej jaką posiada kredytobiorca.Bank może żądać przedstawienia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do ustalenia zdolności kredytowej.

Bank może udzielić kredytu osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej i posiada zdolność prawną, pod warunkiem:

 • ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie, przy czym programem naprawy gospodarki podmiotu, o którym mowa powyżej, może być w szczególności układ przyjęty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawa restrukturyzacyjnego. (Ustawa o prawie bankowym 1997, s. 87)

Ocena zdolności kredytowej

Ocena zdolności kredytowej - może dotyczyć zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Wyróżnia się trzy metody oceny zdolności kredytowej:

 • analizę ilościową,
 • analizę jakościową,
 • analizę punktową (credit scoring).

Do weryfikacji wiarygodności kredytowej i wypłacalności klientów wykorzystuje się metody oceny i pomiaru ryzyka kredytowego firm takie jak:

 • metoda opisowa - przyporządkowanie kredytobiorcy do określonej klasy ryzyka. Każda klasa posiada opis warunków na podstawie których zalicza się kredytobiorcę do danej klasy.,
 • metoda punktowa - przypisanie wielkościom wskaźników określonych wag. Wybór kryteriów, które opisują sytuację ekonomiczną kredytobiorcy i przypisanie punktów danym wielkościom. Suma punktów składa się na ocenę łączną,
 • metoda finansowa - przeprowadzenie analizy wskaźnikowej - analiza oraz ocena sprawozdań finansowych kredytobiorcy,
 • analiza dyskryminacyjna - jest stosowana jako uzupełnienie tradycyjnych metod. Stwarza się model ekonometryczny, a w nim zmiennymi objaśniającymi są cechy danego obiektu (wskaźniki finansowe),
 • metoda CAMPARI ICE - nazwa wywodzi się od pierwszych liter kryteriów, które bierze się do oceny potencjalnego kredytobiorcy: Character (charakter, chęć spłaty kredytu), Ability (zdolność), Means (środki), Purpose (cel), Amount (kwota), Repayment (spłata), Interest (odsetki), Income (dochód), Collateral (zabezpieczenie), Extras (pozostałe, dodatkowe cechy),
 • metoda 5C/6C - czyli 5 kryteriów oceny ryzyka kredytowego: Character (charakter, chęć spłaty kredytu), Capacity (zdolność do spłaty kredytu), Capital (kapitał), Collateral (zabezpieczenie), Conditions (warunki) oraz coraz częściej dodaje się szóste C - Confidence (zaufanie).

Czynniki uwzględniane przy ocenie zdolności kredytowej

Czynniki, które mogą wpłynąć na naszą zdolność kredytową:

 • rodzaj rat,
 • długość okresu spłaty kredytu,
 • wybór waluty,
 • zapytania o kredyt do banków,
 • wysokość wydatków jakie ponosimy co miesiąc.

Bank ustala naszą zdolność kredytową na podstawie:

 • Naszych poręczycieli,
 • Biznes planu i naszych kalkulacji,
 • Informacji ile potrzebujemy oraz ile mamy,
 • Naszych zobowiązań i możliwości zwiększenia ich,
 • Danych z Biura Informacji Gospodarczej,
 • Raportu z Biura Informacji Kredytowej.

Przykładowe źródła informacji wykorzystywanych do oceny zdolności kredytowej

 • Informacje od innych banków odnośnie: solidności kredytobiorcy, przebiegu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, rozmiarów i rozwoju działalności gospodarczej,
 • Informacje dostarczone przez wywiadownie gospodarcze (wyspecjalizowane firmy, które zajmują się zbieraniem informacji z legalnych, dostępnych źródeł oraz ich oceną i wykonywaniem na ich podstawie raportów handlowych o danym przedsiębiorstwie),
 • Informacje z Biura Informacji Kredytowej dotyczące kredytów udzielonych przez SKOK-i i banki,
 • Informacje z Biura Informacji Gospodarczej, w tym bezpośrednio ze stron Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej, Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji kredytowej oraz InfoMonitora, który ma dostęp do listy dłużników Związku Banków Polskich.

Bibliografia

Autor: Paweł Zygar, Aleksandra Duda

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.