Wiarygodność kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wiarygodność kredytowa
Polecane artykuły


Wiarygodność kredytowa to pojęcie określające poziom rzetelności klientów co do terminowej spłaty kredytów – określanej na podstawie historii kredytowej oraz posiadanych zobowiązań. Pojęcie pokazuje również jak klient radził sobie z trudnościami napotkanymi przy spłatach. Kredyty źle obsługiwane mogą znacznie wpłynąć na decyzje banku, a nawet zdyskwalifikować wnioskodawcę ubiegającego się o kredyt. W przypadku nowych przedsiębiorstw, wiarygodność kredytowa jest dużo niższa niż małych i średnich przedsiębiorstw, które istnieją na rynku rok lub dłużej. Wynika to z faktu, że ponad 90% spośród nowych przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszego roku funkcjonowania. Banki najczęściej zaczynają finansować nowe podmioty po roku ich działalności, po wnikliwej ocenie ich zdolności kredytowej (Juszczyk S. 2008, s. 17).

Do oceny wiarygodności kredytowej służy Rating, który jest procesem wydawanym przez niezależną agencję, która dokonuje kompleksowej analizy działalności podmiotu gospodarczego oraz otoczenia ekonomicznego w jakim funkcjonuje. Jest to więc niezależna oraz obiektywna ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa, które decyduje się na zaciągnięcie długu na rynku.

Wiarygodność kredytowa a zdolność kredytowa

Wiarygodność kredytowa często jest błędnie utożsamiana ze zdolnością kredytową, która to jest określana na podstawie konkretnych kryteriów i w zasadzie pokrywa się z bieżącą płynnością finansową a prezentuje zdolność do terminowego i pełnego wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Bank rozpatrując wniosek klienta ubiegającego się o kredyt wymaga dokumentów niezbędnych do ustalenia zdolności kredytowej, m. in.:

  • sprawozdań finansowych,
  • dokumentów potwierdzających terminowe wywiązywanie się ze zobowiąza publicznoprawnych,
  • dowodów potwierdzających realność zabezpieczeń kredytu.

Scoring

Modele Credit Scoring umożliwiają określenie ryzyka kredytowego związanego z poszczególnymi klientami. Polegają one na ustaleniu wiarygodności kredytowej klienta poprzez porównanie jego profilu z profilem klientów, którzy otrzymali już kredyty. Im podobniejszy profil danego klienta do klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym ocena punkowa otrzymana przez tego klienta jest wyższa (M. Iwuć 2015, s. 13). Proces taki może odbywać się w momencie zawierania umowy z klientem i opiera się na danych z wypełnionych przez niego formularzy aplikacyjnych - scoring aplikacyjny. Proces credit scoringu może być również realizowany już po zawarciu umowy z klientem, na podstawie danych behawioralnych klienta - scoring behawioralny. Odpowiednie postępowanie w stosunku do klientów, których cechuje wysokie ryzyko zaprzestania płatności, umożliwia skuteczne zmniejszenie strat.

Zaletą z zastosowania tego typu rozwiązań dotyczących oceny wiarygodności kredytowej jest:

  • zwiększenie zysków firmy w wyniku identyfikacji grupy klientów o największym ryzyku kredytowym,
  • zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń finansowych,
  • wyznaczenie czynników wpływających na zmiany ryzyka kredytowego.

Z drugiej strony posiadanie oceny ratingowej przez podmiot prywatny lub publiczny (np. spółka, samorząd) zapewnia większe zaufanie w środowisku finansowym, a przy wysokich ocenach przyciąga większą ilość inwestorów (J. Czempas 2014, s. 110)

Bibliografia

Autor: Malwina Majewska, Weronika Bielańska