Kredyt

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Kredytobiorca)
Kredyt
Polecane artykuły


Kredyt jest stosunkiem ekonomicznym między kredytodawcą a kredytobiorcą. Operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez kredytodawcę do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (Jaworski; Zawadzka, 2002, s. 271). Kredytodawcą z reguły jest bank.

Pochodzenie nazwy

Termin kredyt wywodzi się od łacińskiego słowa credere oznaczającego ufać, wierzyć. Kredyt oznacza zatem udostępnienie w użytkowanie składników majątku na podstawie zaufania.

Znaczenie kredytu

Udzielanie kredytów jest jedną z podstawowych form działalności bankowej. Należności banków z tytułu udzielonych kredytów konsumpcyjnych i gospodarczych to grupa aktywów o dominującym udziale w sumie bilansowej banków komercyjnych, generująca najwyższe dochody i związana z najwyższym ryzykiem (Jaworski; Zawadzka, 2002, s. 728). Bank jest stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy: określa warunki kredytu oraz jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania. Kredyt odgrywa ogromną rolę zarówno jako instrument finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak i sposób pozyskania środków na inwestycje. Stał się istotnym elementem życia gospodarczego i niejednokrotnie jest niezbędny do prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s. 241).

Umowa kredytu

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie, a przy tym precyzyjnie określać w szczególności:

 • strony umowy
 • kwotę kredytu oraz jego walutę
 • cel, na który kredyt został udzielony
 • zasady i termin spłaty kredytu
 • wysokość oprocentowania kredytu, jak również warunki jego zmiany
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu
 • terminy i sposób przekazania kredytobiorcy środków pieniężnych
 • wysokość prowizji (jeżeli umowa ją przewiduje)
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy
 • w przypadku kredytów walutowych również zasady określania kursu waluty obcej

Rodzaje kredytów

Podziału kredytów można dokonać ze względu na:

 • okres kredytowania,
 • przedmiot kredytu (cel),
 • forma kredytu,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • waluta kredytu,
 • zasada oprocentowania.

Funkcje kredytu

Kredyt pełni trzy następujące funkcje:

 1. emisyjną (polegającą na wprowadzeniu pieniądza do obiegu),
 2. stymulacyjną (wykorzystanie instrumentów polityki kredytowej na kierunki rozwoju gospodarczego),
 3. dochodową (kredyt zastosowany w produkcji uruchamia mechanizm przyrostu dochodów dzięki rozwinięciu działalności wytwórczej).

Udzielenie kredytu

Bank decyduje o udzieleniu kredytu kredytobiorcy. Na decyzję wpływa przede wszystkim posiadanie zdolności kredytowej. Ponadto również:

 • wiek kredytobiorcy
 • posiadany majątek
 • forma zatrudnienia
 • liczba osób na utrzymaniu
 • miejsce zamieszkania

Jeśli kredytobiorca utraci zdolność kredytową bank może:

 • obniżyć kwotę przyznanego kredytu
 • wypowiedzieć umowę (M. Zaleska 2016)

Kredyt w walucie obcej

W umowie kredytowej powinno się zawrzeć zasady określania kursu waluty obcej. Spłaty tego rodzaju kredytu można bezpośrednio w walucie obcej. To prawo nie może się to wiązać z obowiązkiem poniesienia przez kredytobiorcę żadnych dodatkowych kosztów, bank nie może np. wymagać nabywania u niego waluty przeznaczonej na spłatę kredytu. (M. Zaleska 2016)

Kredyt a pożyczka

Kredyt[1] Pożyczka[2]
forma zawarcia umowy musi być sporządzona na piśmie dowolna forma (gdy przedmiotem umowy jest kwota powyżej 1000 zł powinna być zawarta w formie pisemnej)
koszt zazwyczaj odpłatny (prowizja, odsetki) może być nieodpłatna
cel określony w umowie dowolny
przedmiot umowy środki pieniężne środki pieniężne jak i przedmioty (oznaczone co do gatunku)
strona udzielająca bank każdy, kto posiada środki finansowe
termin zwrotu określony w umowie sześć tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Bibliografia

Autor: Anna Krawiec, Paulina Szewczyk