Kredyt gotówkowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Kredyt gotówkowy to kredyt udzielany w gotówce przez instytucje finansowe, zazwyczaj na dowolny cel konsumpcyjny[1]

Podstawową cechą kredytów gotówkowych jest udzielanie ich pod postacią środków pieniężnych (bez względu na to czy wypłacane są w sposób fizyczny, czy przekazywane na rachunek bankowy).

TL;DR

Kredyt gotówkowy to kredyt udzielany w gotówce na dowolny cel konsumpcyjny. Ma wiele zalet, takich jak prosty proces uzyskania i brak konieczności zabezpieczenia, ale też wady, takie jak wysokie koszty i oprocentowanie oraz niskie kwoty możliwe do uzyskania. Istnieją różne rodzaje kredytów gotówkowych, np. konsumencki i konsolidacyjny. Umowa o kredyt gotówkowy zawiera informacje o celu, kwocie i sposobie przekazania środków. Prowizja i koszty składają się na koszty kredytu. Plan spłaty określa kwoty rat i terminy spłat. Niespłacanie rat ma konsekwencje, takie jak wezwanie do zapłaty i windykacja. Przykłady kredytów gotówkowych to kredyt lombardowy i kredyt studencki.

Zalety kredytu gotówkowego

Można wyróżnić m.in. poniższe zalety:

  • uniwersalny charakter - nie występuje potrzeba informowania kredytodawcy o celu, na jaki zostanie spożytkowany
  • prosty proces sprawdzania zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy
  • decyzja i przekazanie środków są względnie szybkie
  • często nie jest wymagane zabezpieczenie (czasem jednak potrzebny jest żyrant)
  • bogata oferta kredytów tego typu na rynku
  • kredyt da się uzyskać przez internet

Podstawowe wady

Wady kredytu gotówkowego:

  • wysoki koszt (znaczna ich część przypada na prowizje)
  • wysokie oprocentowanie
  • stosunkowo niskie kwoty możliwe do uzyskania

Rodzaje kredytów gotówkowych

Wyróżnia się (między innymi), dwa podstawowe rodzaje kredytów gotówkowych:[2]

  • konsumencki, który można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny
  • konsolidacyjny - przeznaczany na spłatę innych zobowiązań.

Kredyty gotówkowe dzielą się również ze względu na walutę:

  • kredyty złotowe
  • udzielane w walucie obcej

Umowa o kredyt gotówkowy

Stronami zawierającymi umowę o kredyt gotówkowy są: kredytodawca (najczęściej bank) i kredytobiorca (konsument). Umowa ta, zawarta pomiędzy stronami informuje o celu kredytu, jeśli jest wskazany oraz o jego kwocie. Zawiera też całkowitą kwotę kredytu, którą bank wylicza według zasad wskazanych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W dalszej części zawiera informację o tym, kiedy i w jaki sposób zostaną przekazane środki pieniężne. Można wskazać numer rachunku bankowego kredytobiorcy, aby tam skierowane zostały środki pieniężne lub dokonać wypłaty w kasie banku. Zawiera także informację o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. Sama procedura uzyskania kredytu gotówkowego jest stosunkowo prosta, sprowadza się do okazania przez kredytobiorcę zaświadczenia o wysokości zarobków oraz informacji o ewentualnych zadłużeniach. Powoduje to znaczny wzrost ryzyka dla kredytodawcy, czego rezultatem jest wspomniane już wysokie oprocentowanie[3]

Prowizja i koszty

Obok prowizji, na koszty kredytu gotówkowego składają się inne opłaty związane z kredytem oraz rachunkiem do jego spłaty. Prowizja pobierana jest jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (z kwoty kredytu). W skład oprocentowania natomiast, wchodzi: marża banku (ustalana na dzień zawarcia umowy i podawana w punktach procentowych) oraz zmienna stawka bazowa.

Plan spłaty kredytu

Plan spłaty kredytu, czyli harmonogram określa kwoty wszystkich rat oraz terminy spłat w okresie trwania umowy. Harmonogram jest załącznikiem do umowy o kredyt gotówkowy i nie wymaga podpisu żadnej ze stron. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych. Na wysokość rat składa się kapitał i odsetki. Przy regulowaniu zobowiązania pierwszeństwo mają odsetki, dopiero po ich spłacie bank dokona pomniejszenia kwoty kredytu o wysokość wpłacanej raty.

Niespłacanie rat kredytu gotówkowego wiąże się z konsekwencjami. Pierwszym działaniem jakie podejmie bank będzie wezwanie do zapłaty oraz przekształcenie niezapłaconej kwoty w należność przeterminowaną. Należność tego typu wiąże się z dodatkowymi odsetkami. Nierespektowanie przez kredytobiorcę wezwania oraz dalszy brak spłaty będzie skutkował wypowiedzeniem umowy kredytowej przez kredytodawcę. Dalszym krokiem może być pobranie kwoty należności przeterminowanej z innego rachunku bankowego kredytobiorcy. Ostatecznym rozwiązaniem po jakie sięgnie kredytodawca może być przekazanie informacji o długu do podmiotu zewnętrznego zajmującego się działaniami windykacyjnymi.

Przykłady kredytów gotówkowych

Za przykład kredytu gotówkowego mogą służyć:

  • kredyt lombardowy - jest nietypowym przykładem kredytu gotówkowego. Udzielany, przez lombard mający status instytucji pożyczkowej, pod zabezpieczenie, które może przyjmować postać zarówno papierów wartościowych oraz należności, jak i przedmiotów lub innych towarów materialnych. Stosowany głównie w sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie uzyskać żadnej innej formy finansowania.
  • kredyt studencki - dotowany przez państwo, o znacznie niższym oprocentowaniu i kosztach


Kredyt gotówkowyartykuły polecane
Faktoring odwrotnyInstrumenty rynku pieniężnegoObligacjeCertyfikat depozytowyDepozytFaktoringAgregat M2Kredyt konsumpcyjnyRefinansowanie

Przypisy

  1. [1] Głuchowski J. (red.) (2001), Leksykon Finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 144-145
  2. [2] Pietrzak E. (red.) (2010). Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 379,380,390
  3. [3] Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 176-179

Bibliografia


Autor: Sebastian Chodyna, Karol Cabaj, Łukasz Buczak