Agregat M2

Agregat M2
Polecane artykuły


Charakterystyka

Agregat M2 często jest traktowany jako podstawowa miara podaży pieniądza (w Polsce jest nią agregat M3). Składa się z gotówki w obiegu i depozytów, czyli ze składników agregatu M1 oraz z depozytów terminowych w bankach komercyjnych z terminem pierwotnym (czyli terminem na jaki są zakładane) do 2 lat włącznie oraz depozytów z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy np. weksle, bony pieniężne o charakterze krótkoterminowym. Te składniki charakteryzują się niższą płynnością, niż składniki agregatu M1.

Mimo, że depozyty terminowe mogą również być zerwane przed okresem, na jaki zostały zawarte, taka operacja wiąże się zazwyczaj z utratą naliczonych odsetek. Stąd też posługiwanie się tym rodzajem pieniądza do regulowania bieżących transakcji wiąże się z wyższym kosztem niż w przypadku składowych agregatu M1. A to właśnie oznacza niższą płynność.

Kategoria M2 informuje o stanie oszczędności, które są jednocześnie podstawą możliwości kredytowych sektora bankowego. Agregat ilości pieniądza M2 ze względu na zawarte w nim dodatkowe wkłady terminowe podmiotów gospodarczych, które z racji wyższego oprocentowania są ulokowane w bankach, a których terminy są dostosowane do terminów przyszłych zobowiązań płatniczych, można również przyporządkować owej funkcji pieniądza jako środka płatniczego.

Skład agregatu M2

W skład agregatu M2 wchodzą:

 • pieniądz gotówkowy (monety i banknoty o obiegu poza sektorem bankowym),
 • wkład w bankach i podobnych instytucjach płatne na żądanie (depozyty bieżące),
 • depozyty i inne zobowiązania banków wobec podmiotów niebankowych o pierwotnym terminie zapadalności do 2 lat,
 • depozyty oszczędnościowe (ze względu na termin),
 • małe rachunki terminowe,
 • jednodniowe umowy odkupu polegające na tym, że CentralnyBank sprzedaje papiery wartościowe i zobowiązuje się do odkupienia ich dnia następnego po określonej cenie,
 • udziały w spółkach lokacyjnym na rynku pieniężnym (są to depozyty, które przynoszą procent i pozwalają wystawić czeki na nie mniejsze niż ustalone minimum,
 • krótkoterminowe depozyty w walutach obcych.

Elementy

W konwencji statystycznej NBP od 2003 roku do M2 zalicza się:

Bibliografia

 • Gruszecki T. (2004), Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kaźmierczak A. (1998), Podstawy polityki pieniężnej, PWN, Warszawa.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Ekonomia. Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Miary pieniądza - portal NBP

Autor: Barbara Mazurkiewicz i Joanna Możdżeń