Wywiadownia gospodarcza

Z Encyklopedia Zarządzania
Wywiadownia gospodarcza
Polecane artykuły


Wywiadownia gospodarcza - instytucja zajmująca się gromadzeniem oraz weryfikacją wiarygodności kredytowej firm. Wywiadownia sporządza i odpłatnie udostępnia raporty oraz informacje finansowe o firmach.

Źródłem informacji dla wywiadowni są własne bazy danych, Monitor Polski B, Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencje działalności gospodarczej, rejestry dłużników, zestawienia upadłości firm, publikacje, ankiety wysyłane do wypełnienia przedsiębiorcom, wywiady telefoniczne z badaną firmą oraz z jej partnerami, wizytacje w badanej firmie, urzędach administracji publicznej, i inne. Dane pozyskiwane przez wywiadownię o innych podmiotach gospodarczych są pozyskiwane zgodnie z prawem, przede wszystkim z tzw. źródeł otwartych (jawnych i ogólnodostępnych).

Raporty wywiadowni służą firmom w głównej mierze do oceny wiarygodności potencjalnych partnerów w biznesie (klientów, kontrahentów, dostawców).

Zastosowanie informacji pozyskanych z wywiadowni gospodarczej

Bazy danych finansowych mają szerokie zastosowanie przy m.in.

 • głębokiej i szybkiej analizie branż, firm i rynków;
 • analizie kredytowej;
 • ocenie stanu finansów firm;
 • ocenie partnerów handlowych i konkurencji,
 • badaniach marketingowych (przy planowaniu strategii marketingowej),
 • planowaniu przyszłej strategii firmy (rozwój działalności, zamrożenie, zmiana profilu, zmiana grupy docelowej).

Najczęstszymi klientami wywiadowni gospodarczych są banki, firmy consultingowe, fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe oraz przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne i usługowe.

Zawartość raportu wywiadowni gospodarczej

Standardową usługą każdej wywiadowni jest raport handlowy. Stanowi on opis organizacyjno-prawnej i finansowej sytuacji badanej firmy oraz ocenę jej wiarygodności. Zawartość merytoryczną takiego raportu stanowią przede wszystkim:

 • dane rejestrowe firmy (forma prawna, adresy działalności, kapitał, struktura własności,
 • prawo reprezentacji, kierownictwo, przedmiot działalności,
 • informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (wypłacalności, dyscyplinie płatniczej, doświadczeniach windykacyjnych, obecności w rejestrach długów, dane bilansowe, wskaźniki ekonomiczne wraz z komentarzem),
 • inne informacje (zatrudnienie, firmy związane, kierunki importu i eksportu, inwestycje rozpoczęte itd.),
 • proponowany przez wywiadownię pułap kredytu kupieckiego.

Informacje z wywiadowni na różnych etapach współpracy z kontrahentem

Sytuacja finansowa firm może ulegać zmianom, dlatego zaleca się, by weryfikacja kontrahenta była procesem ciągłym, a nie jednorazowym, realizowanym wyłącznie przed zawarciem pierwszej umowy.

Informacje z wywiadowni można pozyskać na różnych etapach, tzn.:

 • przed podjęciem współpracy, w celu:
 • zapoznania się z sytuacją firmy,
 • sprawdzenia prawdziwości danych organizacyjno-prawnych firmy przed zawarciem umowy;
 • wspomagania negocjacji,
 • w trakcie trwania współpracy, w celu:
 • nadzorowania kontraktów obciążonych dużym ryzykiem,
 • rozważenia decyzji o rozszerzeniu obszaru współpracy.

Korzyści płynące z usług wywiadowni gospodarczej

Skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczej może przynieść wiele przyszłych pożytków:

 • koszt takiej usługi jest znacznie niższy w porównaniu do negatywnych efektów współpracy z niewiarygodnym kontrahentem,
 • uzyskanie szczegółowych informacji o firmie odbywa się w bardzo krótkim czasie, w porównaniu do tego, jak czasochłonne i trudne jest samodzielne wyszukiwanie informacji.
 • pewność, że za realizację zlecenia zdobycia informacji odpowiada wyspecjalizowana, kompetentna instytucja;
 • bardziej świadome i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

Bibliografia

Autor: Magdalena Mazurek, Joanna Lelakowska