Perspektywa finansowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Perspektywa finansowa
Polecane artykuły


Perspektywa finansowa dzięki zastosowanym miernikom w łatwy sposób przedstawiają ekonomiczne wyniki działań przedsiębiorstwa.Służą do oceny sukcesu przedsiębiorstwa w długim okresie oraz czynników dzięki którym ten sukces zostanie osiągnięty. Mierniki są wybierane ze względu na cel przedsiębiorstwa i tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy, który powinien przynieść poprawę wyników finansowych.

Cele

Cele perspektywy także są formułowane w zgodzie z innymi perspektywami.Cele mogą być różnorodne poczynając od stopy zwrotu zaangażowanego kapitału kończąc na wzroście sprzedaży. Wybrane cele mogą się zmieniać ze względu na występowanie różnych faz w życiu przedsiębiorstwa oraz powinny podlegać okresowej weryfikacji tzn. przynajmniej raz do roku po to aby stwierdzić czy przyjęta wcześniej strategia finansowa jest odpowiednia a w razie potrzeby zmienić ją. Ponadto wiele przedsiębiorstw w perspektywie finansowej uwzględnia wielkość ryzyka występującego przy przyjętej strategii. Wynik perspektywy finansowej jest wynikiem wszystkich perspektyw.

Formułowanie

Formułujące perspektywę finansową zarządy firm opierają swoje działanie na 3 tezach:

Wybieranie celów w perspektywie finansowej nie powinno opierać się wyłącznie na tych 3 tezach lecz także wziąć pod uwagę fazę życia przedsiębiorstwa. W fazie wzrostu celem finansowym jest procentowa stopa wzrostu przychodów oraz przyrosty sprzedaży w docelowych segmentach rynku. W fazie utrzymania większość przedsiębiorstw wyznacza cele finansowe odnoszące się do rentowności. W fazie dojrzałości głównym celem jest maksymalizacja przepływów pieniężnych. Ogólne cele finansowe w tej fazie to operacyjne przepływy pieniężne oraz zmniejszenie kapitału obrotowy.

Bibliografia

Autor: Marcin Lipianin