Zasady planowania finansowego

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasady planowania finansowego
Polecane artykuły


Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie ustaleniu celów, jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości, ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych.

Najważniejsze zasady

Główne zasady planowania finansowego to:

 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, która polega na ustaleniu jak najwyższej ceny, za którą możemy sprzedać dany produkt,
 • utrzymanie stabilności finansowej, czyli kondycji finansowej, która gwarantowałaby pewność i całkowitą kontrolę nad finansami; w tym celu najlepiej dokonać analizy wskaźnikowej, która bazuje na sprawozdaniach finansowych,
 • poprawa wyników finansowych, która zależy od systematycznego monitorowania wyników działalności w krótkim czasie, z uwzględnieniem pewnych wytycznych, które są celem nadrzędnym,
 • zachowanie płynności finansowej, które polega na wywiązywaniu się firmy z bieżących zobowiązań; jest to czynnik długookresowy, a więc płynność finansowa musi być kontrolowana w długim okresie,
 • odpowiednia strategia finansowa dopasowana do wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa; strategia ta polega na wyznaczeniu przez przedsiębiorstwo pewnego kierunku rozwoju w dziedzinie finansów, który pomógłby w osiągnięciu wytyczonych celów,
 • kontrolowanie finansów przedsiębiorstwa, które odnosi się, do stworzenia sytuacji, gdzie możliwe jest pełne sterowanie działaniami dotyczącymi finansów; jest to tworzenia długookresowych planów i konsekwentne ich realizowanie,
 • optymalizacja kosztów, czyli sytuacja gdy przedsiębiorstwo powinno znaleźć taki poziom kosztów, który pozwoliłby uniknąć problemów w obszarze finansów; należy szukać nowych rozwiązań w dziedzinie grupowania i kalkulacji kosztów, a nie ograniczać się jedynie do redukcji kosztów,
 • optymalna struktura organizacyjna, która zapewnia najszybszy i najdokładniejszy przepływ informacji oraz rozdysponowuje działania między poszczególne komórki; struktura powinna być również dopasowana do danego przedsiębiorstwa (jego wielkości, liczby zatrudnionych osób, zasięg rynkowy),
 • właściwa polityka inwestycyjna, która sprowadza się do kwestii stworzenia takich planów inwestycyjnych, na które pozwalają możliwości finansowe firmy.

Elementy planu finansowego

Przykładowe planowanie dla przepływu strumieni pieniądza powinno uwzględniać:

 • planowanie globalnej wielkości przychodów przedsiębiorstw i przewidywanie ich wzrostu,
 • planowanie kosztów, które jest pochodną wzrostu produkcji, jak również stosowanej technologii i kosztów eksploatacji środków pracy, metod wyceny zużycia środków produkcji, zasad ustalania wszystkich form wynagrodzeń, formy własności i kosztów, które powstają wskutek jej użytkowania oraz dostępność do obcych źródeł finansowania i kosztów związanych z obsługą,
 • planowanie wielkości podatków oraz pozyskania ulg podatkowych,
 • planowanie wydatków, które mogą lub wpłyną na wielkość zysku; są to koszty pojawiające się warunkowo, a wynikają z udzielonych gwarancji dla przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz mogą to być planowane wspólne inwestycje.

Bibliografia

 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa pod red. E. Nowaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 300-303
 • Tyrała P., Stęplewski B., Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego. Poradnik dla studentów, nauczycieli i menedżerów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 138

Autor: Justyna Tyras