Analiza sytuacji finansowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Analiza sytuacji finansowej
Polecane artykuły


Charakterystyka

Analiza ekonomiczna i finansowa z uwagi na łatwy dostęp do aktualnej informacji, jednoznaczność otrzymywanych wyników i zakres prowadzonych badań należy do najczęściej wykorzystywanych metod oceny działalności przedsiębiorstwa.

Jako najczęściej wykorzystywane metody analizy sytuacji finansowej, należy tutaj wymienić:

  • rachunek kosztów, którego zadaniem jest badanie i transformowanie, według przyjętego modelu, informacji o kosztach działalności podmiotu, służących użytkownikom do oceny sytuacji, podejmowania decyzji gospodarczych i kontroli ich realizacji, tworzenie podstaw decyzyjnych dla potrzeb polityki cenowej, kontrola przebiegu procesów produkcyjnych i uzyskiwanych efektów (B. Micherda 2002, s. 134-135);
  • sprawozdania finansowe - będące zbiorem informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej, sporządzonym za dany okres z zastosowaniem konwencjonalnych formuł ich opisu i prezentacji. Obrazują one skutki finansowe przeszłych zdarzeń i decyzji kierowniczych. W oparciu o sprawozdania finansowe podejmuje się decyzje dotyczące nabycia, zbycia lub utrzymania udziałów danej jednostki, jak również ponownego mianowania lub zmiany członków kierownictwa (B. Micherda 2002, s. 180);
  • analiza bilansu - zawierającego dane o wielkości majątku, jego strukturze, a także źródłach finansowania aktywów,
  • analiza rachunku zysków i strat - pozwalająca na analizę podstawowych źródeł powstawania zysku lub straty netto (B. Micherda 2002, s. 206);
  • analiza wskaźnikowa - zakładające względne miary służące do porównywania i oceny sytuacji finansowej jednostki. Istota analizy wskaźnikowej sprowadza się do ustalenia kluczowych relacji pomiędzy zmiennymi pochodzącymi ze sprawozdań finansowych (w niekiedy także informacji zewnętrznych, dotyczących przykładowo: stopy inflacji, czy też rynkowej ceny akcji), w celu dokonania oceny działalności podmiotu gospodarczego, ocenę wielkości i struktury posiadanego majątku, źródeł jego pokrycia, a także rentowności, płynności i wypłacalności firmy (B. Micherda 2002, s. 211)

Bibliografia

  • Micherda B., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak