Wskaźnik bieżącej płynności

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Wskaźnik płynności)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) informuje w jakim stopniu bieżące pasywa są pokrywane przez bieżące aktywa. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o posiadanej przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych opierając się na aktywach bieżących. Wskaźnik bieżącej płynności jest wyrażany przez stopień równowagi, który występuje między wartością znajdującą się w bilansie składników aktywów obrotowych a wartością wykazywanych przez jednostkę krótkoterminowych pasywów. Przyjmuje się, że przewaga występująca między aktywami obrotowymi nad wartością pasywów krótkoterminowych może świadczyć o zadowalającym poziomie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik bieżącej płynności informuje również, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zaciągnięte przez przedsiębiorstwo zobowiązania bieżące. Wskazana relacja pozwala na stwierdzenie, czy zobowiązania bieżące, występujące w jednostce organizacyjnej, znajdują pokrycie w aktywach obrotowych.

Płynność finansowa - najczęściej spotykana definicja określa płynność finansową przedsiębiorstwa jako jego zdolność do terminowej spłaty bieżących zobowiązań, czyli takich których zapłata zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od momentu bilansowego. Oznacza ona możliwość regulowania przez jednostkę tych zobowiązań przedsiębiorstwa, które wynikają z tak zwanych transakcji zwykłych/codziennych oraz sytuacji pozwalających na zakup towarów w korzystnej cenie.

Bieżące zobowiązania określa się jako takie zobowiązania, które są zaciągane na bieżąco, stale, występujące prawie każdego dnia, na przykład rachunki za prąd, zapłata za świadczone usługi telekomunikacyjne bądź podobne, dostawy towarów, wypłacane wynagrodzenia bądź też stale regulowane podatki. Są to zobowiązania, których termin płatności, czyli termin ich wymagalności, jest ustalony w najbliższym czasie, przykładowo wystawiona faktura musi zostać uregulowana w ciągu 7 dni.

Wielkości wskaźnika bieżącego płynności finansowej W literaturze nie znajduje się optymalnej wielkości wskaźnika bieżącej płynności finansowej. Według J. Ostaszewskiego przedział, w którym powinna mieścić się wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej, obejmuje przedział wartości od 1,6-1,9. Przekroczenie tego poziomu informuje o tym, że przedsiębiorstwo zbyt dużo zamroziło środki w aktywach obrotowych. Jedną z alternatyw jest ich inwestycja w różne przedsięwzięcia. Kolejny z przedziałów podawany w literaturze przedstawiany jest przez R. Kowalaka, który podaje wartości z przedziału od 1,2 do 2,0. Inny spotykany w literaturze przedział podawany jest przez L. Bednarskiego, który uwzględnia w przedziale wartości od 1,5 do 2,0. Niska wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej informuje o tym, że jednostka gospodarcza nie ma w posiadaniu odpowiednich zasobów gotówkowych aby uregulować bieżące zobowiązania, które zaciągnęła w przeszłości. Podane odchylenia wynikają z różnych przyczyn. Przykładami tych przyczyn mogą być między innymi wybór branży do badania, gdyż każda branża identyfikuje się różnymi wartościami pozycji w bilansie, wpływających na wielkość wskaźnika bieżącej płynności; zmieniające się otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa, a także od wybranej strategii finansowej przedsiębiorstwa.

TL;DR

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Płynność finansowa oznacza możliwość terminowej spłaty bieżących zobowiązań. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej nie ma optymalnej wartości, ale wartości z przedziału 1,6-1,9 są akceptowane. Niska wartość wskaźnika oznacza brak odpowiednich zasobów gotówkowych do uregulowania zobowiązań. Wskaźnik oblicza się dzieląc aktywa bieżące przez pasywa bieżące.

Sposób obliczania wskaźnika bieżącej płynności finansowej

Poniższy wzór opisuje w jaki sposób oblicza się wskaźnik bieżącej płynności finansowej:

Aktywa bieżące można obliczyć jako różnica aktywów obrotowych (znajdują się one w aktywach pozycja B w bilansie) a należnościami z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy (składnik ten znajduje się w aktywach w bilansie w pozycji B II 1)

Natomiast pasywa bieżące są liczone w następujący sposób:

Zobowiązania krótkoterminowe znajdują się w pasywach w bilansie w pozycji B III. Natomiast zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy znajdują się w pasywach w bilansie w pozycji B III 1. Rezerwy krótkoterminowe umieszczone są w pasywach w pozycji B I 3. Ostatni składnik wzoru na pasywa bieżący, czyli krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe znajdują się w pasywach w pozycji B IV 2.


Wskaźnik bieżącej płynnościartykuły polecane
Płynność finansowaCykl konwersji gotówkiAnaliza płynności finansowejWskaźnik rotacjiSpreadZysk operacyjnyKredyt obrotowyAnaliza wykorzystania majątkuAnaliza wskaźnikowa

Bibliografia

 • Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kaczmarek T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa
 • Kowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
 • Kowalska S. (2013), Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 58
 • Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa
 • Sierpińska M., Jachna T. (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wasilewski M., Pisarska A. (2009), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76
 • Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Witczak I. (2014), Płynność finansowa jako miara sprawności funkcjonowania firm farmaceutycznych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


Autor: Michał Bubula