Praktykant

Z Encyklopedia Zarządzania
Praktykant
Polecane artykuły

Praktykant to osoba, która odbywa praktyki w celu nabycia doświadczenia zawodowego.

Zakres obowiązków praktykanta

Pracodawcy mogą zlecać praktykantom różnorakie zadania (K. Klimkiewicz, 2015, s. 96):

 • asystowanie przy zadaniach realizowanych przez pełnoetatowych pracowników,
 • realizowanie zadań zbliżonych do wykonywanych przez pracowników,
 • realizowanie zadań, na których realizację w przedsiębiorstwie na co dzień nie ma czasu,
 • wykonywanie zadań, których nie mogą wykonywać pracownicy przedsiębiorstwa z powodu braku kompetencji.

Rodzaje praktyk

Osoba chcąca zdobyć umiejętności niezbędne do pracy może uczestniczyć w praktykach:

 • zawodowych,
 • studenckich,
 • absolwenckich.

Realizacja praktyki zawodowej

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626) ten rodzaj praktycznej nauki zawodu jest obowiązkowy i organizowany przez szkołę, do której uczęszcza uczeń – praktykant.

Umowa o praktyczną naukę zawodu

Jest zawierana pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Umowa powinna zawierać w szczególności (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626):

 1. nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;
 2. nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;
 3. zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;
 4. listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;
 5. formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres;
 6. terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;
 7. prawa i obowiązki stron umowy;
 8. sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów;
 9. dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.

Realizacja praktyki studenckiej

W myśl Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365) jest obowiązkowym przygotowaniem do wykonywania zawodu, organizowanym przez uczelnię. Praktyka powinna być uwzględniona w programie kształcenia. Jest realizowana nieodpłatnie. Uczelnia zawiera umowę z podmiotem przyjmującym studentów na praktyki. Ze strony uczelni zostaje wyznaczony kierownik praktyk, którego zadaniem jest dopilnowanie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy pomiędzy uczelnią a podmiotem przyjmującym na praktyki.

Realizacja praktyki absolwenckiej

Zasady realizowania tego rodzaju praktyk zostały szczegółowo opisane w Ustawie o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009 Nr 127 poz. 1052). Zgodnie z art. 2 pkt 1 wspomnianej Ustawy osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Praktyka absolwencka jest nieobowiązkowa. Może być realizowana nieodpłatnie lub odpłatnie.

Umowa o praktykę absolwencką

Najważniejsze informacje jakie powinny być zawarte w treści umowy o praktykę absolwencką to:

 • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;
 • okres odbywania praktyki;
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;
 • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Umowa jest zawierana w formie pisemnej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę (Art. 5 Ustawy o praktykach absolwenckich).

Zaświadczenie o odbytej praktyce

Zgodnie z zapisami art. 7 Ustawy o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009 Nr 127 poz. 1052) podmiot, u którego była realizowana praktyka absolwencka, ma obowiązek wystawienia zaświadczenia w formie pisemnej o odbytej praktyce.

Zaświadczenie powinno zawierać takie informacje jak opis:

 • umiejętności nabytych przez absolwenta w ramach praktyki,
 • rodzaju wykonywanej pracy.

Bibliografia

Autor: Aleksandra Stachura

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.