Rodzaje umów z pracownikami

Z Encyklopedia Zarządzania

Umowa o pracę jest jednym z najważniejszych instrumentów regulujących relacje między pracodawcą a pracownikiem. Jest to umowa, na podstawie której pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych obowiązków na rzecz pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy oraz wypłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy podstawą zatrudnienia pracownika oraz ustalenia warunków płacy i pracy jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Zazwyczaj zatrudnienie wiąże się z zawarciem umowy o pracę, która powinna być zawarta na piśmie. Choć stosunek pracy może również powstać na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. W szczególnych przypadkach, określonych w Kodeksie pracy, pracownikiem może być również osoba młodociana. Jednak zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat.

Podstawy prawne

Jedną z podstawowych zasad regulujących stosunki między pracodawcami a potencjalnymi lub faktycznym pracownikami jest powszechne prawo do swobody w wyborze miejsca oraz rodzaju pracy. Prawo to jest zagwarantowane w Konstytucji RP. Inne przepisy obowiązujące w Polsce zakazują wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu, co dotyczy zarówno procesu rekrutacji jak i warunków pracy, czyli m.in.: wynagradzania oraz możliwości szkolenia i awansów. Każdy zatrudniony ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jest wyznaczane przez organy państwa.

Zasady zawierania umów

Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla pracodawcy do akt osobowych i jeden dla pracownika). Treść umowy o pracę obejmuje następujące elementy: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, tu w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Każda z umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. Oprócz umowy o pracę pracodawca może zażądać od pracownika zawarcia umowy o zakazie konkurencji. W przypadku złamania postanowień tej umowy pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania występując na drogę sądową.

Rodzaje umów o pracę

 • Umowa o pracę na czas określony. Umowa o pracę na czas określony to umowa, która jest zawarta na określony okres czasu. Może to być umowa na kilka miesięcy, rok lub inny określony czas. Pracownik i pracodawca ustalają w umowie datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia. Umowa o pracę na czas określony jest stosowana w przypadku, gdy pracodawca potrzebuje pracownika na określony czas, na przykład w związku z sezonową pracą lub realizacją określonego projektu.
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas nieokreślony to umowa, która nie ma określonego terminu zakończenia. Pracownik i pracodawca nie ustalają daty zakończenia zatrudnienia, co oznacza, że umowa obowiązuje dopóki jedna ze stron nie zdecyduje o jej rozwiązaniu. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najczęściej stosowana w przypadku, gdy pracodawca potrzebuje pracownika na stałe, na dłuższy okres czasu.
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy to umowa, która jest zawarta na czas nieokreślony, ale dotyczy określonego zadania do wykonania. Pracownik zobowiązuje się do wykonania konkretnej pracy, na przykład projektu, remontu lub innego zadania, a umowa obowiązuje dopóki praca nie zostanie wykonana. Jest to rodzaj umowy o pracę stosowany w przypadku, gdy praca ma charakter jednorazowy lub krótkoterminowy.

Umowa o pracę na okres próbny i jej znaczenie

Umowa o pracę na okres próbny to umowa, która jest zawierana na określony czas, najczęściej krótki, w celu sprawdzenia umiejętności i kwalifikacji pracownika oraz dopasowania go do wymagań stanowiska pracy. W trakcie okresu próbnego zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę na okres próbny ma duże znaczenie dla pracodawcy, ponieważ pozwala mu ocenić umiejętności pracownika przed podjęciem długoterminowego zatrudnienia. Dla pracownika umowa o pracę na okres próbny daje możliwość zapoznania się z warunkami pracy i zdecydowania, czy dana praca odpowiada jego oczekiwaniom.

Warto zauważyć, że umowa o pracę może być także zawarta w formie umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie, jednak wtedy nie stosuje się do niej przepisów Kodeksu pracy dotyczących umowy o pracę.

Umowy cywilnoprawne: umowa o dzieło i umowa zlecenie

Umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, które regulują relacje między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa o dzieło jest zawierana w celu osiągnięcia konkretnego rezultatu, zdefiniowanego jako dzieło. Pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło.

Cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest to, że pracownik nie jest zatrudniony na stałe przez pracodawcę, ale jest wynajmowany do wykonania określonego zadania. Umowa o dzieło może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, w zależności od potrzeb stron.

Umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest kolejnym rodzajem umowy cywilnoprawnej, która reguluje relacje między pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa zlecenie jest zawierana w celu wykonania określonego zadania lub usługi. Pracownik zobowiązuje się do wykonania zlecenia, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane zadanie.

Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, pracownik nie jest zatrudniony na stałe przez pracodawcę w przypadku umowy zlecenie. Umowa zlecenie może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, zależnie od potrzeb stron.

Różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi

Główną różnicą między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, takimi jak umowa o dzieło i umowa zlecenie, jest charakter zatrudnienia. Umowa o pracę reguluje stosunek pracy, który jest oparty na podstawie zatrudnienia, podczas gdy umowy cywilnoprawne są oparte na samodzielnym wykonywaniu pracy.

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi szereg praw i przywilejów, takich jak prawo do wynagrodzenia za urlop, świadczenia socjalne i ochronę przed wypowiedzeniem. W przypadku umów cywilnoprawnych, prawa pracownika są zazwyczaj ograniczone i zależą od indywidualnych ustaleń między stronami umowy.

Prawa pracowników objętych umowami cywilnoprawnymi

Pracownicy objęci umowami cywilnoprawnymi, takimi jak umowa o dzieło i umowa zlecenie, mają pewne prawa gwarantowane przez Kodeks cywilny. Przede wszystkim mają prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę zgodnie z umową. Ponadto, mają prawo do świadczeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

Prawa pracowników objętych umowami cywilnoprawnymi są jednak zazwyczaj mniej rozbudowane niż prawa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dlatego pracownicy objęci umowami cywilnoprawnymi powinni być świadomi swoich praw i dokładnie zapoznać się z treścią umowy przed jej podpisaniem.

Wymogi formalne i obowiązki pracodawcy

Zgromadzenie akt osobowych pracownika

Pracodawca ma obowiązek zgromadzenia i prowadzenia akt osobowych swoich pracowników. Dokumenty te powinny zawierać takie informacje, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, numer ubezpieczenia społecznego, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stan cywilny, a także wszelkie inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy zatrudnieniu i ewentualnych sprawach związanych z pracownikiem.

Pracodawca ma obowiązek zachować poufność tych informacji i odpowiednio je przechowywać. Akt osobowy pracownika powinien być dostępny jedynie dla osób upoważnionych, takich jak kadra zarządzająca działająca w ramach swoich obowiązków.

Zgłoszenie do ZUS i PIP

Pracodawca ma obowiązek zgłosić każdego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zgłoszenie to powinno odbyć się w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Zgłoszenie do ZUS jest niezbędne w celu opłacania składek ubezpieczeniowych, które są nieodłącznym elementem polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu pracownik ma zagwarantowane prawo do świadczeń takich jak emerytura, renta czy zasiłki chorobowe.

Zgłoszenie do PIP jest ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Inspektorzy PIP mają prawo kontrolować warunki pracy w firmie i nakładać kary na pracodawcę, jeśli stwierdzą naruszenie przepisów.

Obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących równego traktowania pracowników

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących równego traktowania swoich pracowników. Oznacza to, że nie może dyskryminować pracowników ze względu na takie czynniki jak płeć, wiek, rasę, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność czy przekonania polityczne.

W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może odmówić zatrudnienia, awansu czy równego wynagrodzenia ze względu na powyższe czynniki. Pracodawca ma obowiązek stworzyć równoprawne i sprawiedliwe warunki pracy dla wszystkich pracowników.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, że pracodawca musi zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz podjąć odpowiednie działania w celu ich eliminacji lub zminimalizowania.

Pracodawca powinien dostarczyć pracownikom niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak: kaski, okulary ochronne, rękawice czy odzież ochronna. Ponadto, pracodawca powinien przeprowadzać regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorować warunki pracy w celu zapewnienia ich odpowiedniego poziomu.

Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownicy mają prawo składać skargi do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku naruszenia swoich praw przez pracodawcę. Inspektorzy PIP mają uprawnienia do przeprowadzania kontroli w miejscach pracy w celu sprawdzenia, czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy.

Skargi mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak: nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy, niewłaściwe warunki pracy, mobbing czy dyskryminacja. Pracownicy powinni być świadomi swoich praw i skorzystać z możliwości składania skarg, jeśli uważają, że są one naruszane.

Prawa i obowiązki pracowników

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych aspektów pracy i stanowi podstawowe źródło utrzymania dla pracowników. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę, które powinno być adekwatne do wykonywanych obowiązków oraz uwzględniać stawki minimalne ustalone przez przepisy.

Wynagrodzenie może być ustalane na różne sposoby, w tym:

Należy pamiętać, że pracownik ma prawo do otrzymywania pełnego wynagrodzenia w terminie określonym przez umowę lub przepisy prawa. W przypadku nieterminowego wypłacania wynagrodzenia, pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń, w tym złożyć skargę do odpowiednich organów.

Pracodawca ma również obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników. Składki te są istotne, ponieważ zapewniają pracownikom dostęp do świadczeń takich jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe. Pracodawca ma obowiązek regularnie odprowadzać te składki do odpowiednich instytucji.

Urlop wypoczynkowy i okres wypowiedzenia

Każdy pracownik ma prawo do regularnego urlopu wypoczynkowego, który ma na celu zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację sił. Ustawa określa minimalną ilość dni urlopu, do której pracownik ma prawo w zależności od długości stażu pracy. Pracownik ma również prawo do dodatkowych dni urlopu w związku z określonymi sytuacjami, takimi jak małżeństwo czy narodziny dziecka.

Okres wypowiedzenia jest kolejnym istotnym elementem praw pracowniczych. Pracownik i pracodawca mają określone terminy, w których mogą wypowiedzieć umowę o pracę. Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy oraz rodzaju umowy. Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, nawet jeśli nie jest już zatrudniony przez pracodawcę.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy

Pracownik ma prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Należy do nich między innymi dostęp do odpowiedniego sprzętu ochronnego, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regularne przeglądy stanu technicznego sprzętu i instalacji.

Pracownik ma również obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz korzystania z dostarczonych mu środków ochrony. Jeśli pracownik stwierdzi, że istnieje zagrożenie dla jego zdrowia lub życia w miejscu pracy, ma prawo zgłosić to pracodawcy lub organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy.

Wynagrodzenie za nadgodziny, premie i dodatki

Pracownik może być zobowiązany do pracy w nadgodzinach, czyli poza ustalonymi godzinami pracy. Za pracę w nadgodzinach pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia, które powinno być uzgodnione z pracodawcą. Wynagrodzenie za nadgodziny powinno być adekwatne do czasu i wysiłku wkładanych przez pracownika.

Dodatkowo, pracownik może otrzymywać premie i dodatki, które są uzależnione od osiągniętych wyników lub specjalnych osiągnięć. Premie i dodatki mogą mieć różne formy, takie jak premia roczna, premia za wydajność lub dodatek za pracę w trudnych warunkach.

Wynagrodzenie za nadgodziny, premie i dodatki powinny być jasno określone w umowie o pracę lub wewnętrznych przepisach firmy. Pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi tych dodatkowych świadczeń w terminie i na zasadach uzgodnionych.

Wszystkie prawa i obowiązki pracowników, mają na celu zapewnienie uczciwych warunków pracy oraz ochronę pracowników przed nadużyciami ze strony pracodawców. Pracownicy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków, aby móc skutecznie je egzekwować i chronić swoje interesy.

Klauzule dodatkowe w umowie o pracę

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji jest jednym z rodzajów klauzul dodatkowych, które mogą być zawarte w umowie o pracę. Jej celem jest ochrona interesów pracodawcy przed ryzykiem utraty tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie przed konkurencją ze strony pracownika po zakończeniu zatrudnienia.

Umowa o zakazie konkurencji określa zakres, czas trwania oraz terytorium, na których pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej lub nie może nawiązać współpracy z konkurencyjnym przedsiębiorstwem. Klauzula ta musi być uzasadniona interesem pracodawcy oraz nie może naruszać praw pracownika do wyboru zawodu oraz swobody zawierania umów.

Ważnym aspektem umowy o zakazie konkurencji jest jej odpowiednie sformułowanie. Klauzula powinna być jasna, precyzyjna i możliwa do zinterpretowania. Jeśli klauzula jest zbyt szeroka, może zostać uznana za nieważną przez sąd, co oznacza, że pracownik nie będzie zobowiązany do jej przestrzegania. Dlatego klauzula powinna ograniczać się do zakresu związanej z pracą działalności konkurencyjnej.

Warto również zaznaczyć, że umowa o zakazie konkurencji powinna być stosownie wynagradzana przez pracodawcę. Pracownik, który zobowiązuje się do niewykonania działalności konkurencyjnej przez określony czas po zakończeniu zatrudnienia, powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenie, które wynika z utraty możliwości prowadzenia własnej działalności lub podjęcia pracy u konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Inne klauzule dodatkowe, takie jak postanowienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Oprócz umowy o zakazie konkurencji, umowa o pracę może zawierać również inne klauzule dodatkowe, takie jak postanowienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy pracownik ma dostęp do poufnych informacji, taka klauzula ma na celu ochronę tych informacji przed ich ujawnieniem przez pracownika osobom trzecim.

Klauzula dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa powinna precyzyjnie określać, jakie informacje są objęte tajemnicą oraz jakie są zakazy i obowiązki pracownika w zakresie ochrony tych informacji. Pracownik powinien być świadomy, że ujawnienie poufnych informacji może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Dodatkowo, klauzula dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa powinna uwzględniać okres, przez który pracownik pozostaje zobowiązany do zachowania tajemnicy również po zakończeniu zatrudnienia. W przypadku naruszenia tej klauzuli, pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności i obciążony konsekwencjami prawno-finansowymi.

Zgodność klauzul dodatkowych z prawem

Klauzule dodatkowe zawarte w umowie o pracę muszą być zgodne z obowiązującym prawem pracy. W przypadku, gdy klauzula jest sprzeczna z przepisami prawa, może zostać uznana za nieważną przez sąd.

Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy mieli świadomość, że nie wszystkie klauzule dodatkowe są dozwolone. Istnieją określone ograniczenia, które wynikają z przepisów kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych. Przykładem jest klauzula dotycząca zakazu konkurencji, która musi być uzasadniona interesem pracodawcy oraz nie może naruszać praw pracownika.

Przed zawarciem umowy o pracę z klauzulami dodatkowymi, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Taki specjalista pomoże w określeniu zgodności klauzul dodatkowych z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz udzieli porad i wskazówek dotyczących ich odpowiedniego sformułowania.


Rodzaje umów z pracownikamiartykuły polecane
Umowa o pracęOkres próbnyOdprawa pracowniczaOkres wypowiedzeniaŹródła powstawania stosunku pracyUmowa zlecenieRegulamin wynagradzaniaRozwiązanie umowy o pracęPraca sezonowa

Bibliografia

 • Bajor P. (red.) (2004), Studium Prawa Europejskiego, Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa
 • Matuszewicz J., Matuszewicz P. (2001), Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141


Autor: Piotr Byrski

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.