Zezwolenie na pracę

Z Encyklopedia Zarządzania
Zezwolenie na pracę
Polecane artykuły


Zezwolenie na pracę - To dokument uprawniający obcokrajowca do wykonywania określonej pracy. Jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Określa ono stanowisko oraz nazwę pracodawcy. Wydawane dla cudzoziemców chcących podjąć pracę w Polsce, na wniosek podmiotu powierzającego pracę. Istnieje jednak możliwość przedłużenia zezwolenia w określonych przypadkach, na wniosek podmiotu powierzającego pracę. Gdyby osoba posiadająca ważne zezwolenie na pracę zdecydowała się zakończyć współpracę z poprzednim pracodawcą oraz podjąć kolejną, na tym samym stanowisku, ale w innym zakładzie pracy, to mimo iż zezwolenie tej osoby jest aktualne, nowy pracodawca również musiałby złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla tego cudzoziemca, gdyż w zezwoleniu tym dokładnie określone są dane podmiotu powierzającego pracę. [1]

Typy zezwoleń na pracę oraz kryteria podziału

W Polsce wyróżnia się sześć typów zezwoleń na pracę. Oznaczone są one literami, a każda z nich odnosi się do innej grupy cudzoziemców. Szczegółowy podział znajdziemy w odpowiednich aktach prawnych normujących tę kwestię. W tabeli poniżej zaprezentowane zostało wszystkie 6 typów zezwoleń, wraz z określeniem kogo dotyczą. [2]

Typ zezwolenia na pracę Kryteria podziału
A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
C dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)), z pracodawcą zagranicznym
D dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)
E dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typie B-D
S dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa)

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca składa się w odpowiednim dla podmiotu powierzającego pracę Urzędu Wojewódzkiego. (Np. dla firmy mającej siedzibę oraz miejsce wykowywania działalności w Krakowie odpowiednim urzędem będzie Małopolski Urząd Wojewódzki). [3]

Przypisy


Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Patrycja Wójcik