Koszt kwalifikowalny

Z Encyklopedia Zarządzania

Koszt kwalifikowany jest to wydatek, na który może zostać przyznana refundacja unijna. Jest on obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami należytego zarządzania finansami, zasadami rachunkowości oraz praktykami beneficjenta. Koszty powinny zostać udokumentowane w taki sposób, aby umożliwić ocenę realizacji projektu pod względem merytorycznym i finansowym[1].

Za koszty kwalifikowane uznaje się[2]:

 • zakup surowców i materiałów związanych w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
 • opinie, usługi doradcze, ekspertyzy i usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych, wykonywanych lub świadczonych na podstawie umowy przez jednostkę naukową
 • należności z tytułów zawartych w art. 12 ust.1 oraz składki z tytułu tych należności zawarte w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r., w części, która jest finansowana przez płatnika składek, jeśli te należności i składki dotyczą pracowników, którzy są zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej
 • odpłatne użytkowanie aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej jedynie do celów związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, jeżeli to użytkowanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem związanym z podatnikiem
 • dokonywane w danym roku odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnym oraz środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem budynków, budowli, lokali i samochodów osobowych, które są odrębną własnością

TL;DR

Koszt kwalifikowany to taki, na który można otrzymać refundację unijną. Są to koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, udokumentowane zgodnie z zasadami. Niekwalifikowane wydatki to m.in. prowizje, koszty pożyczek czy grzywny. Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności z przepisami. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, ale tylko jeśli nie zostały zwrócone. Okres kwalifikowalności kosztów określa, które wydatki są kwalifikowane. Wszystkie koszty muszą być poniesione i opłacone w terminie.

Wydatki niekwalifikowane

Do wydatków niekwalifikowanych należą między innymi[3]:

 • prowizje, które zostały pobrane w ramach operacji wymiany walut,
 • koszty pożyczki lub kredytu, które zostały zaciągnięte na prefinansowanie dotacji
 • grzywny i kary,
 • odprawy emerytalno-rentowne należne personelowi projektu,
 • świadczenia, które są realizowane ze środków ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 • wpłaty dokonane na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • premia, która należy się współautorowi wniosku o dofinansowanie projektu opracowującego,
 • transakcje, bez względu na liczbę płatności, które z nich wynikają, dokonane w gotówce, przekraczające kwotę, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018r. w art. 19,
 • koszt zakupu środka trwałego, który jest rozliczony notą księgową, będący własnością beneficjenta lub prawa, które przysługują beneficjentowi

Ocena kwalifikowalności wydatku

Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z przepisami prawa unijnego i krajowego (aktualnie obowiązującymi), decyzją podjętą w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego na rzecz dużego projektu, a także umową o dofinansowanie projektu oraz różnymi innymi dokumentami, co do których stosowania zobowiązał się beneficjent w umowie o dofinansowanie projektu. Ocena ta jest dokonywana przede wszystkim podczas realizacji projektu i polega na weryfikowaniu wniosków o płatność, a także w trakcie kontroli projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta[4].

Odliczanie kosztów kwalifikowanych

Kwota odliczenia, w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika[5]. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, tylko jeśli nie zostały one zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie[6]. Jeżeli podatnik w roku podatkowym prowadziła działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia to nie przysługuje mu prawo do odliczenia[7]. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane[8].

Ramy czasowe kwalifikowalności

Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane określamy pojęciem kwalifikowania kosztów. Wszystkie koszty poniesione poza tym okresem stanowią koszty niekwalifikowane. Poniesione koszty można wykazywać w przedkładanym rozliczeniu zgodnie z zasadą memoriału[9].

Wszystkie koszty wykazane w rozliczeniu muszą być faktycznie poniesione i opłacone w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia, w którym doszło do zakończenia realizacji projektu, nie później niż na dzień składania raportu końcowego[10].


Koszt kwalifikowalnyartykuły polecane
Podatek dochodowy od firmZwrot podatkuPrzychodyPodatek dochodowy od osób fizycznychRezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoZeznanie podatkoweRachunkowość budżetowaPodatek od dochodów kapitałowychFormularz PIT-5

Przypisy

 1. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (2021)
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności(2015)
 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (2020)
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020(2020),s.33
 5. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności(2015)
 6. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności(2015)
 7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności(2015)
 8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności(2015)
 9. Przewodnik kwalifikowalności kosztów-biostrateg I (2021), s.2
 10. Przewodnik kwalifikowalności kosztów-biostrateg I (2021), s.2

Bibliografia

Autor: Aleksandra Potejko

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.