System motywacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

System motywacyjny - układ wzajemnie powiązanych instrumentów oddziaływania pracowników, mających doprowadzić do wzrostu efektywności pracy i integracji celów indywidualnych z celami przedsiębiorstwa.

Cele systemu motywacyjnego

 • Wzrost indywidualnej motywacji pracowników
 • Wzrost grupowej motywacji
 • Zwiększenie efektywności pracowników
 • Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników

Celem tworzenia systemu motywowania pracowników, według S.Borkowskiej jest sukces organizacji i pracowników.

Możemy wyróżnić 4 zasadnicze grupy czynników motywacyjnych:

 • Przymus pozaekonomiczny - obejmuje wszelkie nakazy, zakazy, polecenia, zalecenia oraz rady przełożonego oraz także własne zobowiązania przyjęte na siebie dobrowolnie, które zmuszają do określonego zachowania w organizacji;
 • Kompensata materialna;
 • Identyfikacja - uznanie wyższości celów organizacji nad celami własnymi,
 • Adaptacja - oczekiwanie na realizację celów przedsiębiorstwa zgodnie z własnymi upodobaniami.

Na część systemu motywacyjnego składają się:

 • Bodźce płacowe - płace, premie dodatki, nagrody pieniężne, wyjazdy zagraniczne, opieka socjalna, samochody służbowe
 • Bodźce pozapłacowe - awanse, uznanie społeczne, możliwości rozwoju czy decydowania

Źródła motywacji pracowników

 • Utożsamianie się z celami przedsiębiorstwa
 • Wewnętrzna satysfakcja
 • Nagrody indywidualne
 • Przestrzeganie przepisów

Etapy budowy i wdrożenia systemu motywacyjnego

 • Ustalenie najważniejszych celów wprowadzania systemu motywacyjnego (należy pod uwagę strategię firmy, misję, kulturę organizacji),
 • Skonsultowanie się z kierownictwem oraz zarządem oraz ustalenie oczekiwań względem systemu,
 • Ewentualne szkolenie dla kadry kierowniczej
 • Analiza potrzeb pracowników
 • Opracowanie odpowiedniej instrukcji
 • Przeszkolenie kadry kierowniczej z zakresu motywacji
 • Zastosowanie odpowiednich narzędzi motywacyjnych
 • Obserwacja oraz wyciągnięcie wniosków
 • Wyciągnięcie wniosków
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian

Teorie motywacji

1)Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa - opisująca pięć kategorii potrzeb:

 • Potrzeby fizjologiczne (sen, głód, pragnienie)
 • Potrzeby bezpieczeństwa (stabilizacja, zabezpieczenie przed chorobą,)
 • Potrzeby przynależności (akceptacja, miłość, przynależność do grupy)
 • Potrzeby uznania (sukces, szacunek, prestiż)
 • Potrzeby samorealizacji (rozwój, talenty, zainteresowania, zaspokojenie swojej ambicji)

2)Teoria X i teoria Y D. McGregora - opisuje rolę dwóch odmiennych podejść do motywacji pracowników (negatywny - teoria X, pozytywny - teoria Y) przełożonego na postawy ludzi w kształtowaniu własnych zachowań wobec pracowników. McGregor uważał że przedsiębiorstwa stosują albo jedną albo drugą strategię

3) Dwuczynnikowa teoria Herzberga istnieją dwa rodzaje czynników motywacyjnych. Pierwsza grupa tylko niweluje niezadowolenie pracowników, natomiast druga wpływa na podniesienie ich motywacji,

Implementacja systemu motywacyjnego w praktyce

Wprowadzenie systemu motywacyjnego w organizacji wymaga przemyślanego planu i realizacji kilku kluczowych kroków. Pierwszym etapem jest analiza i zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz celów organizacji. Następnie należy opracować strategię motywacyjną, która będzie uwzględniać zarówno wymagania pracowników, jak i cele organizacji. Kolejnym krokiem jest projektowanie konkretnych narzędzi i programów motywacyjnych, takich jak premie, awanse czy programy rozwojowe. Po tym etapie następuje implementacja systemu motywacyjnego, czyli wprowadzenie go w życie w organizacji. Ważne jest również monitorowanie i ocena efektywności systemu, aby móc wprowadzać niezbędne korekty i ulepszenia.

Sukces implementacji systemu motywacyjnego zależy od wielu czynników. Jednym z kluczowych jest zaangażowanie i wsparcie zarządu oraz kierownictwa organizacji. Ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za wprowadzenie systemu motywacyjnego miały pełne poparcie i zrozumienie ze strony decydentów. Kolejnym istotnym czynnikiem jest komunikacja i zaangażowanie pracowników. System motywacyjny będzie skuteczny tylko wtedy, gdy pracownicy będą go rozumieć i akceptować. Ważne jest również odpowiednie dostosowanie systemu do specyfiki organizacji i branży, a także uwzględnienie różnorodności pracowników.

Podczas wdrażania systemu motywacyjnego mogą wystąpić różne przeszkody i wyzwania. Jednym z najczęstszych jest opór ze strony pracowników, którzy mogą obawiać się zmiany lub nie wierzyć w skuteczność systemu. Aby przezwyciężyć ten problem, ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i szkoleń dla pracowników, aby zrozumieli korzyści wynikające z systemu motywacyjnego. Innym wyzwaniem może być brak odpowiednich zasobów finansowych lub technologicznych. W takiej sytuacji warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak niematerialne nagrody czy wykorzystanie istniejących narzędzi i zasobów.

Poprawna implementacja systemu motywacyjnego może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Jednym z głównych efektów jest zwiększenie zaangażowania pracowników i ich motywacji do osiągania lepszych wyników. System motywacyjny może również przyczynić się do wzrostu produktywności i efektywności organizacji, poprzez stymulowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków na najwyższym poziomie. Dodatkowo, poprawa atmosfery i relacji w miejscu pracy może przyczynić się do zwiększenia retencji pracowników i zmniejszenia kosztów związanych z fluktuacją kadry.

Mierzenie efektywności systemu motywacyjnego

Monitorowanie i ocena efektywności systemu motywacyjnego jest istotne dla zapewnienia jego sukcesu i skuteczności. Pozwala to zarówno na identyfikację obszarów wymagających poprawy, jak i na docenienie działań, które przynoszą dobre rezultaty. Regularna ocena systemu motywacyjnego pozwala również na dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb organizacji i pracowników.

Do pomiaru efektów systemu motywacyjnego można stosować różne metody i wskaźniki. Jednym z popularnych wskaźników jest wskaźnik zaangażowania pracowników, który może być mierzony za pomocą ankiet lub badań. Inne metody to np. analiza wskaźników produktywności, efektywności czy jakości pracy. Ważne jest również monitorowanie wskaźników finansowych, takich jak wzrost przychodów czy zysków, które mogą być efektem działania systemu motywacyjnego.

Feedback od pracowników jest kluczowy dla skutecznej oceny systemu motywacyjnego. Pracownicy powinni mieć możliwość wyrażenia swoich opinii, sugestii i uwag dotyczących systemu motywacyjnego. Ich zaangażowanie w proces oceny pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz umożliwia wprowadzenie niezbędnych zmian i ulepszeń.

Ocena efektywności systemu motywacyjnego może być przeprowadzana za pomocą różnych narzędzi i technik. Jednym z popularnych narzędzi jest ankietowanie pracowników, które pozwala na zebranie opinii i informacji na temat skuteczności systemu motywacyjnego. Innymi technikami są np. wywiady indywidualne, analiza danych i wskaźników, a także obserwacja i monitorowanie pracy pracowników.

Wiele organizacji stosuje innowacyjne podejście do oceny efektywności systemu motywacyjnego. Przykładem może być firma Microsoft, która regularnie przeprowadza tzw. "360-stopniowe oceny", w których pracownicy oceniają swoich współpracowników, a także otrzymują opinie zwrotne od swoich przełożonych i podwładnych. Innym przykładem jest firma IBM, która wykorzystuje analizę danych i sztuczną inteligencję do monitorowania efektywności systemu motywacyjnego i identyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Nowe trendy w systemach motywacyjnych

W dzisiejszych czasach systemy motywacyjne ewoluują i uwzględniają różnorodne trendy i innowacje. Jednym z takich trendów jest personalizacja i indywidualizacja programów motywacyjnych, które uwzględniają różnice i preferencje pracowników. Innym trendem jest rosnące znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co przekłada się na programy motywacyjne, które oferują elastyczność i możliwość pracy zdalnej. Inne innowacje to np. wykorzystanie sztucznej inteligencji do identyfikacji indywidualnych potrzeb pracowników czy gamifikacja, czyli wykorzystanie elementów gier do motywowania pracowników.

Nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy gamifikacja, mają coraz większe znaczenie w systemach motywacyjnych. Sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikacji indywidualnych potrzeb pracowników i dostosowaniu programów motywacyjnych do ich preferencji. Analiza danych może służyć do monitorowania efektywności programów motywacyjnych i identyfikowania obszarów wymagających poprawy. Natomiast gamifikacja może sprawić, że system motywacyjny stanie się bardziej atrakcyjny i angażujący dla pracowników.

W dzisiejszych czasach pojawiają się coraz bardziej nowatorskie podejścia do motywacji pracowników. Jednym z takich podejść jest job crafting, czyli możliwość dostosowania swojej roli i obowiązków w pracy do swoich preferencji i umiejętności. Kolejnym jest empowerment, czyli delegowanie odpowiedzialności i uprawnień pracownikom, co pozwala im czuć się bardziej zaangażowanymi i odpowiedzialnymi za swoje zadania. Innym podejściem jest holakracja, czyli struktura organizacyjna oparta na samorządności i samodzielnym zarządzaniu zespołami.

Zmiany społeczno-kulturowe, takie jak rosnące znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym czy większa wartość przywiązana do rozwoju osobistego, mają wpływ na kształtowanie systemów motywacyjnych. Młodsze pokolenia, takie jak Millennials czy Generacja Z, mają inne oczekiwania i preferencje dotyczące pracy i motywacji. Pracodawcy muszą dostosować swoje systemy motywacyjne do tych zmian i uwzględnić różnorodność oczekiwań pracowników.


System motywacyjnyartykuły polecane
Czynniki motywacyjneSystem motywacyjny w kontekście zarządzania jakościąZarządzanie przez kulturę organizacyjnąIdentyfikacja systemu zarządzania jakościąJakość zarządzaniaRozwój zarządzania personelemKary i nagrodyWarunki pracy - społeczneMotywowanie pracowników

Bibliografia

 • Grabowska B., Hysa B. (2014), System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1921
 • Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Prystupa K. (2015), Klasyka teorii zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy determinanty ekonomiczno - organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Penc J. (1998), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków


Autor: Agnieszka Sydorów