System motywacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
System motywacyjny
Polecane artykuły


System motywacyjny - układ wzajemnie powiązanych instrumentów oddziaływania pracowników, mających doprowadzić do wzrostu efektywności pracy i integracji celów indywidualnych z celami przedsiębiorstwa.

Cele systemu motywacyjnego

 • Wzrost indywidualnej motywacji pracowników
 • Wzrost grupowej motywacji
 • Zwiększenie efektywności pracowników
 • Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników

Celem tworzenia systemu motywowania pracowników, według S.Borkowskiej jest sukces organizacji i pracowników.

Możemy wyróżnić 4 zasadnicze grupy czynników motywacyjnych:

 • Przymus pozaekonomiczny - obejmuje wszelkie nakazy, zakazy, polecenia, zalecenia oraz rady przełożonego oraz także własne zobowiązania przyjęte na siebie dobrowolnie, które zmuszają do określonego zachowania w organizacji;
 • Kompensata materialna;
 • Identyfikacja - uznanie wyższości celów organizacji nad celami własnymi,
 • Adaptacja - oczekiwanie na realizację celów przedsiębiorstwa zgodnie z własnymi upodobaniami.

Na część systemu motywacyjnego składają się:

 • Bodźce płacowe - płace, premie dodatki, nagrody pieniężne, wyjazdy zagraniczne, opieka socjalna, samochody służbowe
 • Bodźce pozapłacowe - awanse, uznanie społeczne, możliwości rozwoju czy decydowania

Źródła motywacji pracowników

 • Utożsamianie się z celami przedsiębiorstwa
 • Wewnętrzna satysfakcja
 • Nagrody indywidualne
 • Przestrzeganie przepisów

Etapy budowy i wdrożenia systemu motywacyjnego

 • Ustalenie najważniejszych celów wprowadzania systemu motywacyjnego (należy pod uwagę strategię firmy, misję, kulturę organizacji),
 • Skonsultowanie się z kierownictwem oraz zarządem oraz ustalenie oczekiwań względem systemu,
 • Ewentualne szkolenie dla kadry kierowniczej
 • Analiza potrzeb pracowników
 • Opracowanie odpowiedniej instrukcji
 • Przeszkolenie kadry kierowniczej z zakresu motywacji
 • Zastosowanie odpowiednich narzędzi motywacyjnych
 • Obserwacja oraz wyciągnięcie wniosków
 • Wyciągnięcie wniosków
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian

Teorie motywacji

1)Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa – opisująca pięć kategorii potrzeb:

 • Potrzeby fizjologiczne (sen, głód, pragnienie)
 • Potrzeby bezpieczeństwa (stabilizacja, zabezpieczenie przed chorobą,)
 • Potrzeby przynależności (akceptacja, miłość, przynależność do grupy)
 • Potrzeby uznania (sukces, szacunek, prestiż)
 • Potrzeby samorealizacji (rozwój, talenty, zainteresowania, zaspokojenie swojej ambicji)

2)Teoria X i teoria Y D. McGregora – opisuje rolę dwóch odmiennych podejść do motywacji pracowników (negatywny – teoria X, pozytywny – teoria Y) przełożonego na postawy ludzi w kształtowaniu własnych zachowań wobec pracowników. McGregor uważał że przedsiębiorstwa stosują albo jedną albo drugą strategię

3)Dwuczynnikowa teoria Herzberga istnieją dwa rodzaje czynników motywacyjnych. Pierwsza grupa tylko niweluje niezadowolenie pracowników, natomiast druga wpływa na podniesienie ich motywacji,

Patrz także: System motywacyjny w kontekście zarządzania jakością

Bibliografia

Autor: Agnieszka Sydorów