Ubezpieczenie na życie

Z Encyklopedia Zarządzania

Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem stosunku prawnego ubezpieczenia życiowego jest umowa ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 805 KC przez umowę ubezpieczenia życiowego zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia świadczenia w postaci zapłaty umówionej sumy pieniężnej, renty albo innego świadczenia, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej, a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia składki.Regulacje dotyczące umowy ubezpieczenia życiowego zawarte są w przepisach art. 805-820 KC.

TL;DR

Ubezpieczenie na życie jest formą ochrony życia i zdrowia, polegającą na wypłacie umówionej sumy pieniężnej w przypadku śmierci, dożycia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Istnieje wiele różnych form ubezpieczeń na życie, takich jak ubezpieczenie na wypadek śmierci, na dożycie, mieszane, renty życiowe, posagowe, grupowe i z funduszem inwestycyjnym. Ubezpieczenia mogą być zawierane na całe życie lub na określony czas. Mają one funkcje ochronną, oszczędnościową oraz służą realizacji różnych celów, takich jak ochrona interesów rodziny, finansowej niezależności, pracodawcy, a także pomnażanie oszczędności.

Historia

Historia ubezpieczeń życiowych sięga XVI wieku, kiedy to żeglarze i kupcy ubezpieczali się na wypadek śmierci lub schwytania przez piratów. Ubezpieczenie to stanowiło przeważnie część ubezpieczenia ładunku statku. Najwcześniejsza udokumentowana umowa ubezpieczenia na życie została zawarta 18 czerwca 1583 roku przez Office Of Insurance w Londynie. W wieku XVII były tworzone pierwsze zakłady ubezpieczeń w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. W XIX i XX wieku dużą popularnością cieszyły się ubezpieczenia przemysłowe, które rozwijały się głównie w Wielkiej Brytanii oraz USA.

Formy ubezpieczeń na życie

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci - wypłata świadczenia następuje w chwili śmierci ubezpieczonego. Dzięki temu ubytek finansowy budżetu domowego zostaje zrekompensowany.
 • ubezpieczenia na dożycie - wypłata świadczenia następuje w przypadku śmierci ubezpieczonego, lub w chwili dożycia wieku, jaki określony jest w polisie (np. dożycie 60 lat)
 • ubezpieczenie mieszane- łączy w sobie ubezpieczenia na dożycie, które zapewnia kapitał i ubezpieczenie z grupy terminowej.
 • renty życiowe - wypłacane są do chwili śmierci ubezpieczonego. Podnoszą standard życia na emeryturze.
 • ubezpieczenia posagowe - wypłata świadczenia następuje w chwili osiągnięcia przez dziecko wieku, jaki określony jest w umowie. Ma na celu zabezpieczyć dziecko na wypadek śmierci rodzica i zapewnić mu lepsze wejście w dorosłe życie.
 • ubezpieczenie grupowe - mogą z niego korzystać grupy osób (np. pracownicy), a umowa zawierana jest na czas określony dla każdego na takich samych warunkach.
 • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym - składka wpłacana przez ubezpieczonego podzielona jest na dwie części. Część oszczędnościowa składki daje możliwość uzyskania korzyści finansowych, jakie moją przynieść inwestycje.

Podział ubezpieczeń ze względu na okres ich zawarcia

 • Ubezpieczenie bezterminowe - to ubezpieczenia zawierane na całe życie ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane jest zazwyczaj po śmierci, lub po dożyciu 100 lat.
 • Ubezpieczenie terminowe - to ubezpieczenie zawierane jest na czas określony. Świadczenie wypłacane jest na wypadek śmierci, lub wypadków i chorób. W tym przypadku ochrona wygasa po dożyciu określonego wieku, co skutkuje brakiem wypłaty odszkodowania w razie zdarzeń losowych

Funkcje ubezpieczeń

 • funkcja ochronna, zaspokaja potrzeby finansowe powstałe po stracie ubezpieczonego. Uzyskane z ubezpieczenia świadczenie może służyć spłacie należności podatkowo-sądowych, stanowić dochód dla rodziny lub fundusz na leczenie,
 • funkcja oszczędnościowa, jest związane z funduszami inwestycyjnymi. Pozwala ubezpieczonemu na uzyskanie korzyści takich jak: pożyczka, udział w zysku, wartość wykupu, emerytura.

Cele zawierania ubezpieczeń

 • ochrona interesu osób spokrewnionych z ubezpieczonym
 • ochrona interesu nie tylko osób niespokrewnionych z ubezpieczonym, ale także niezależnych od niego finansowo
 • ochrona interesów pracodawcy lub wspólnika, gdzie istnieje ryzyko ponoszenia dużej straty materialnej w wyniku śmierci ubezpieczonego
 • ochrona siebie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, których skutkiem są: kalectwo i choroby
 • pomnażanie oszczędności


Ubezpieczenie na życieartykuły polecane
Ubezpieczenie posagoweUbezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadkówUbezpieczenie nieruchomościUbezpieczenie komunikacyjneUbezpieczenieOdszkodowanieRodzaje ubezpieczeńUbezpieczenie od odpowiedzialności cywilnejAlimenty

Bibliografia

 • Doan O. (red.) (1996), Ubezpieczenia życiowe, Poltext, Warszawa
 • Rodek K., Visan J. (1996), Marketing ubezpieczeń na życie, Warszawa
 • Sangowski T. (red.) (1998), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Poznań
 • Szczepańska M. (2011), Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93


Autor: Marcin Kopala, Anna Szopa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.