Ubezpieczenie posagowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Ubezpieczenie posagowe
Polecane artykuły


Ubezpieczenie posagowe określane jest jako:

 1. Ubezpieczenie mające przede wszystkim na celu zapewnienie środków finansowych dziecku aby mogło rozpocząć samodzielne, dorosłe życie. Jest możliwość skorzystania z niego wcześniej jeśli zaistnieje sytuacja zwiększonych potrzeb finansowych.
 2. Ubezpieczenie opierające się na gromadzeniu oszczędności tak aby w przyszłości zapewniły one pomoc finansową dziecku gdy rozpoczyna samodzielne życie.
 3. Ubezpieczenie posagowe określane również jako "ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci" zostało wskazane w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej jako nazwa drugiej grupy ubezpieczeń działu I.

Formy ubezpieczenia

Ubezpieczenie posagowe dostępne jest w dwóch podstawowych formach. "W pierwszej sytuacji dziecko dziecko jest uposażone, a rodzic (lub inna osoba)jest ubezpieczonym i ubezpieczającym (tzw.uposażającym), a w drugim przypadku dziecko występuje jako ubezpieczony, a ubezpieczającym jest osoba dorosła." [D. Ostrowska 2016, s. 69)]

Innymi słowy ubezpieczenie zaopatrzenia dziecka może przyjąć dwie formy:

 • Ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka bez renty - możliwość wypłacania świadczeń takich jak: suma ubezpieczenia wypłacona w momencie gdy uposażone dziecko osiągnie określony w umowie wiek (najczęściej jest to przedział od 18 do 25 lat), zwrot składki ubezpieczonemu w sytuacji gdy uposażone dziecko nie dożyje wieku określonego w umowie oraz przejście na ubezpieczenie bezskładkowe w momencie śmierci ubezpieczonego rodzina lub innej osoby.
 • Ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka z rentą - możliwość otrzymania świadczeń takich jak: zapewnienie dziecku wsparcia na początku dorosłego życia w przypadku śmierci jednego z rodziców w okresie ubezpieczenia. Jest możliwość wypłacania świadczenia w postaci renty miesięcznej w przypadku śmierci jednego z rodziców lub osoby zaopatrującej. Renta to może zostać przedłużona do końca życia w sytuacji gdy dziecko zostało inwalidą w okresie ubezpieczenia. Może ona również przyjąć formę ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka na dwa życia. W sytuacji zgonu jednego z rodziców renta jest wypłacana na opisanych wyżej zasadach. Wypłata świadczenia jest równoznaczna ze zwolnieniem z opłaty składki niezależnie od tego, który z rodziców umrze. Sytuacja ulega zmianie w przypadku śmierci obojga rodziców. Renta zostaje podwyższona o określony procent (z reguły 50%). [W. Ronka-Chmielowiec 2016, s. 307-309]

Cele ubezpieczenia

Główny cel ubezpieczenia zależy od wybranego rodzaju. Może być to ochrona lub oszczędzanie. W pierwszej opcji umowa ma pełnić rolę zabezpieczenia dla dziecka w przypadku śmierci rodziców (opiekunów). Druga sytuacja nastawiona jest na budowanie kapitału. Jest zabezpieczeniem z którego można skorzystać w wybranym momencie. Zapewnienie możliwości kształcenia się na studiach wyższych, rozpoczęcia samodzielnego życia po zawarciu związku małżeńskiego, czyli zakupu bądź wydatnej pomocy przy zakupie mieszkania i jego urządzeniu, pokrycia innych potrzeb, jak np. zakup samochodu. Zapewnia ono młodej osobie środki umożliwiające rozpoczęcie samodzielnego życia. Cel ten może być rozszerzony o ubezpieczenie renty na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz o ryzyko dodatkowe.

Warunki umowy

 • Ubezpieczenie to może być zawarte z matką, ojcem lub osobą obcą, której wiek jest w przedziela od 18 do 55 lat.
 • Kończy się najpóźniej w momencie gdy osoba ubezpieczona osiągnie wiek 75 lat
 • wiek dziecka, którego dotyczy ubezpieczenie, kształtuje się pomiędzy 0 (niekiedy minimalny wiek to 1 rok) a 25 lat,
 • umowa ubezpieczenia powinna zostać zawarta przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia,
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, z reguły nie krótszy niż 5 lat (okres ten jest dostosowany indywidualnie do wieku dziecka i jego potrzeb finansowych).

Wypadki ubezpieczeniowe

W tym rodzaju ubezpieczenia wypadkami ubezpieczeniowymi są:

 • zgon ubezpieczonego,
 • dożycie przez współubezpieczonego (dziecko) określonego wieku,
 • ewentualnie ryzyka dodatkowe, takie jak np. zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, całkowite inwalidztwo ubezpieczonego,
 • śmierć dziecka rozumiana jako specyficzny rodzaj wypadku ubezpieczeniowego.

Z reguły ubezpieczenie to ma charakter ubezpieczenia tradycyjnego, w którym wysokość świadczeń jest gwarantowana przez zakład ubezpieczeń. Aczkolwiek może być oferowana w formie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Podstawowy wariant ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci może być uzupełniony dodatkowo o rentę. Następuje wówczas ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci rentowe, ma ono te same funkcje jak posagowe plus świadczenie rentowe, w przypadku śmierci zaopatrującego w okresie objętym ubezpieczeniem.

Bibliografia

Autor: Joanna Dziwik, Magdalena Postawa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.