Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych

Z Encyklopedia Zarządzania

Charekterystyka

Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych (ERSPW) - elektroniczna platforma hurtowego obrotu obligacji i bonów skarbowych na regulowanym rynku pozagiełdowym, Centralnej Tabeli Ofert (Obecnie BondSpot). Rynek powstał w kwietniu 2002 roku w ramach organizowanego przez Ministerstwo Finansów systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych. Od listopada 2004 roku rynek ten funkcjonuje, korzystając z włoskiego systemu Telematico - MTS Poland. MTS Poland od 4 stycznia 2010 roku działa pod nazwą Treasury BondSpot Poland. Rynek Treasury BondSpot Poland jest częścią systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych, opracowanego przez Ministerstwo Finansów przy współudziale Narodowego Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz środowiska bankowego. Celem systemu jest zapewnienie uczestnikom płynności i przejrzystości, efektywnego dostępu do systemu obrotu i pełnej obsługi w zakresie natychmiastowego zawieranych transakcji.

Uczestnicy Rynku

Uczestnikami ERSPW mogą być Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) oraz inne banki, na których uczestnictwo wyrazi zgodę Emitent. Uczestnicy rynku działają jako:

  • Market Makerzy - uczestnicy uprawnieni do zawierania transakcji na Rynku za pośrednictwem Systemu poprzez wprowadzanie ofert i dyspozycji - uczestnicy ci, wystawiają własne oferty kupna i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z określoną minimalną jednostką kwotowania oraz spreadem nie przekraczającym maksymalnego spreadu określonego Regulaminem,
  • Market Takerzy - uczestnicy uprawnieni wyłącznie do składania dyspozycji stanowiących akceptację w całości lub części oferty Market Makerów,
  • Inwestorzy instytucjonalni.

Obecnie na Rynku działa 33 uczestników, w tym 12 posiadających status primary dealer (DSPW).

Przedmiot obrotu

Przedmiotem transakcji są pakiety papierów wartościowych, których wartość nominalna wynosi 5 mln zł lub wielokrotność tej wielkości.


Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowychartykuły polecane
ISINCeTOKrajowy Depozyt Papierów WartościowychObrót pozagiełdowyRynek pozagiełdowyGiełda Papierów WartościowychCzłonek giełdyKomercyjny weksel inwestycyjno-terminowyBony skarboweKasa zapomogowo pożyczkowa

Bibliografia

  • Nojszewska E. (2010), Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
  • Przybylska-Kapuścińska W. (2007), Rynek papierów wartościowych strefy euro, Wolters Kluwer
  • Socha J. (2003), Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa


Autor: Elżbieta Nogieć