ISIN

Z Encyklopedia Zarządzania
ISIN
Polecane artykuły


ISIN (ang. International Securities Identification Number) oznacza Międzynarodowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych. Ta norma jest używana na całym świecie do identyfikacji specjalnych papierów wartościowych jak akcje (zwykłe i uprzywilejowane), obligacje, gwarancje, transakcje terminowe, prawa poboru, fundusze powiernicze czy krótkoterminowe papiery dłużne. W celu ułatwienia procedur rozrachunkowych i płatniczych przypisuje się unikalne numery ISIN papierom wartościowym. Kody te są nadawane instrumentom finansowym emitowanym przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotom nie będącym uczestnikami KPWD, na podstawie odrębnych umów.[1]

Struktura numeru ISIN

Wszystkie numery ISIN składają się z 12-cyfrowego kodu alfanumerycznego, który ma ujednolicić różnorodne oznaczenia papierów wartościowych zależne od giełdy i waluty. Kod składa się z trzech części:

  • dwuliterowy kod kraju przygotowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), pobrany z listy (ISO 3166). Kod ten zostaje przydzielony zgodnie z lokalizacją głownej siedziby firmy. Specjalny kod"XS” używa się dla papierów wartościowych międzynarodowych rozliczanych przez Euroclear oraz CEDEL czyli ogólnoeuropejskie systemy rozrachunkowe
  • 9-znakowy identyfikator liczbowy NSIN- Krajowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych przypisywany przez NNA - Krajowe Biuro Numeracji każdego kraju lub obszaru. W przypadku, gdy numer krajowy składa się z mniejszej ilości cyfr niż dziewięć, zostaje uzupełniony zerami do postaci ISIN. Ten identyfikator liczbowy nie ma wewnętrznego znaczenia- jest numerem seryjnym
  • pojedyncza cyfra kontrolna, która jest obliczana z poprzedzających ją 11 znaków, wykorzystując resztę z dzielenia ich sumy przez 10. Ta cyfra pomaga w zapobieganiu użycia sfałszowanych numerów.[2]

Rola ISIN

Dawniej numer ISIN były drugorzędnym sposobem identyfikacji papierów wartościowych, używane tylko do płatności i rozrachunków. Uczestnicy światowego rynku kapitałowego mogą napotkać problem z szybkim zidentyfikowaniem typu instrumentu, w związku z tym został wprowadzony jednolity standard klasyfikacji instrumentów finansowych – nieunikalny kod CFI. Kod CFI nadawany jest zgodnie ze standardem ISO 10962, jest ciągiem sześciu znaków. W ciągu ostatnich lat kraje europejskie zaczęły przyjmować ISIN jako główny identyfikator papierów wartościowych. W USA i Kanadzie numer ISIN są stosowane niezauważalnie, ponieważ są zbudowane na bazie numerów CUSIP. Coraz więcej krajów deklaruje wolę przyjęcia ISIN jako głównego albo dodatkowego identyfikatora. Powszechne stosowanie numeru ISIN jest istotne dla osiągnięcia automatycznego przetwarzania globalnego (GSTP), będącego systemem elektronicznej obsługi handlu, płatności i rozrachunku bez ręcznej interwencji. Numerów ISIN używa się do śledzenia portfeli akcji instytucjonalnych inwestorów w formacie jednolitym na wszystkich światowych rynkach przez powiernika akcji. [3]

Rola Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

centralnym depozytem papierów wartościowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który jest członkiem ANNA (Association of National Numbering Agencies) Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących i od 1996 roku pełni funkcję agencji numerującej.[4] KDPW to instytucja odpowiedzialna za prowadzenie oraz nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych, a także systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.[5] Funkcje i zadania KDPW określa Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. [6]

Przypisy

Bibliografia

Autor: Monika Sygut

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.