ISIN

Z Encyklopedia Zarządzania

ISIN (ang. International Securities Identification Number) oznacza Międzynarodowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych. Ta norma jest używana na całym świecie do identyfikacji specjalnych papierów wartościowych jak akcje (zwykłe i uprzywilejowane), obligacje, gwarancje, transakcje terminowe, prawa poboru, fundusze powiernicze czy krótkoterminowe papiery dłużne. W celu ułatwienia procedur rozrachunkowych i płatniczych przypisuje się unikalne numery ISIN papierom wartościowym. Kody te są nadawane instrumentom finansowym emitowanym przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotom nie będącym uczestnikami KPWD, na podstawie odrębnych umów[1]

Struktura numeru ISIN

Wszystkie numery ISIN składają się z 12-cyfrowego kodu alfanumerycznego, który ma ujednolicić różnorodne oznaczenia papierów wartościowych zależne od giełdy i waluty. Kod składa się z trzech części:

  • dwuliterowy kod kraju przygotowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), pobrany z listy (ISO 3166). Kod ten zostaje przydzielony zgodnie z lokalizacją głównej siedziby firmy. Specjalny kod"XS" używa się dla papierów wartościowych międzynarodowych rozliczanych przez Euroclear oraz CEDEL czyli ogólnoeuropejskie systemy rozrachunkowe
  • 9-znakowy identyfikator liczbowy NSIN - Krajowy Numer Identyfikacji Papierów Wartościowych przypisywany przez NNA - Krajowe Biuro Numeracji każdego kraju lub obszaru. W przypadku, gdy numer krajowy składa się z mniejszej ilości cyfr niż dziewięć, zostaje uzupełniony zerami do postaci ISIN. Ten identyfikator liczbowy nie ma wewnętrznego znaczenia - jest numerem seryjnym
  • pojedyncza cyfra kontrolna, która jest obliczana z poprzedzających ją 11 znaków, wykorzystując resztę z dzielenia ich sumy przez 10. Ta cyfra pomaga w zapobieganiu użycia sfałszowanych numerów[2]

Rola ISIN

Dawniej numer ISIN były drugorzędnym sposobem identyfikacji papierów wartościowych, używane tylko do płatności i rozrachunków. Uczestnicy światowego rynku kapitałowego mogą napotkać problem z szybkim zidentyfikowaniem typu instrumentu, w związku z tym został wprowadzony jednolity standard klasyfikacji instrumentów finansowych - nieunikalny kod CFI. Kod CFI nadawany jest zgodnie ze standardem ISO 10962, jest ciągiem sześciu znaków. W ciągu ostatnich lat kraje europejskie zaczęły przyjmować ISIN jako główny identyfikator papierów wartościowych. W USA i Kanadzie numer ISIN są stosowane niezauważalnie, ponieważ są zbudowane na bazie numerów CUSIP. Coraz więcej krajów deklaruje wolę przyjęcia ISIN jako głównego albo dodatkowego identyfikatora. Powszechne stosowanie numeru ISIN jest istotne dla osiągnięcia automatycznego przetwarzania globalnego (GSTP), będącego systemem elektronicznej obsługi handlu, płatności i rozrachunku bez ręcznej interwencji. Numerów ISIN używa się do śledzenia portfeli akcji instytucjonalnych inwestorów w formacie jednolitym na wszystkich światowych rynkach przez powiernika akcji[3]

Rola Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

centralnym depozytem papierów wartościowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który jest członkiem ANNA (Association of National Numbering Agencies) Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących i od 1996 roku pełni funkcję agencji numerującej[4] KDPW to instytucja odpowiedzialna za prowadzenie oraz nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych, a także systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi[5] Funkcje i zadania KDPW określa Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r[6]

ISIN dla różnych instrumentów finansowych

ISIN dla papierów wartościowych nienotowanych publicznie

ISIN (ang. International Securities Identification Number) to unikalny identyfikator, który przypisywany jest różnym instrumentom finansowym, w tym również papierom wartościowym nienotowanym publicznie. Papier wartościowy nienotowany publicznie to taki, który nie jest dostępny na publicznych rynkach finansowych, takich jak giełda. Może to być na przykład obligacja emitowana przez prywatną firmę lub akcje emitowane dla ograniczonego grona inwestorów.

Przydzielanie ISIN dla papierów wartościowych nienotowanych publicznie jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia on jednoznaczne i niepowtarzalne oznaczenie danego instrumentu finansowego. Dzięki temu, inwestorzy i instytucje finansowe mogą łatwo identyfikować i śledzić ruchy i transakcje związane z tymi papierami wartościowymi. ISIN jest zatem ważnym narzędziem dla skutecznego zarządzania ryzykiem.

Dodatkowo, posiadanie ISIN może być wymagane przez przepisy regulacyjne, takie jak przepisy Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO). Te przepisy mają na celu ochronę inwestorów i zapewnienie przejrzystości rynku finansowego. Dzięki ISIN, organy regulacyjne mogą monitorować i kontrolować transakcje związane z papierami wartościowymi nienotowanymi publicznie, co przyczynia się do uczciwości i zaufania do rynku.

Proces emisji nowych papierów wartościowych i uzyskiwanie unikalnego numeru ISIN

Proces emisji nowych papierów wartościowych, zarówno notowanych publicznie, jak i nienotowanych publicznie, wiąże się z uzyskaniem unikalnego numeru ISIN. Proces ten jest zazwyczaj skomplikowany i wymaga współpracy między emitentem, instytucją finansową, która pełni rolę depozytariusza, a odpowiednimi organami regulacyjnymi.

W przypadku papierów wartościowych notowanych publicznie, emitent zazwyczaj musi złożyć odpowiednią dokumentację i spełnić wymagania giełdy, na której chce notować swoje papiery wartościowe. Organ regulacyjny, na przykład Komisja Nadzoru Finansowego, ocenia wniosek emitenta i podejmuje decyzję o przyznaniu unikalnego numeru ISIN. Po uzyskaniu ISIN, emitent może rozpocząć proces notowania swoich papierów wartościowych na danym rynku.

W przypadku papierów wartościowych nienotowanych publicznie, proces emisji i uzyskania ISIN może być bardziej elastyczny. Emitent zazwyczaj musi złożyć odpowiednią dokumentację do organu regulacyjnego, w tym informacje na temat papierów wartościowych, ich charakterystyki, warunków emisji i innych istotnych informacji. Po przeglądzie dokumentacji, organ regulacyjny podejmuje decyzję o przyznaniu unikalnego numeru ISIN dla tych papierów wartościowych.

Znaczenie ISIN dla instrumentów pochodnych

ISIN ma również duże znaczenie dla instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe, opcje czy swap. Instrumenty te są zazwyczaj oparte na papierach wartościowych bazowych, takich jak akcje czy indeksy giełdowe. Dlatego posiadanie unikalnego numeru ISIN dla tych instrumentów pochodnych jest kluczowe dla ich identyfikacji i śledzenia.

ISIN dla instrumentów pochodnych umożliwia inwestorom i instytucjom finansowym łatwe śledzenie i analizowanie ruchów na rynku pochodnych. Dzięki temu, inwestorzy mogą podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i zarządzać swoim portfelem bardziej skutecznie. Ponadto, ISIN dla instrumentów pochodnych jest również ważnym narzędziem dla organów regulacyjnych, które mogą monitorować i kontrolować transakcje z nimi związane.

ISIN a regulacje i bezpieczeństwo rynku

Wymogi regulacyjne dotyczące ISIN

ISIN (International Securities Identification Number) jest międzynarodowym standardem identyfikacji papierów wartościowych. Wymogi regulacyjne dotyczące ISIN zostały wprowadzone po to, aby zapewnić przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku finansowym. W ramach tych wymogów, każdy papier wartościowy musi posiadać unikatowy numer ISIN, który jest przypisywany przez odpowiednie instytucje nadzorujące.

Regulacje dotyczące ISIN są szczególnie istotne w kontekście handlu międzynarodowym, gdzie różne kraje mają różne systemy identyfikacji papierów wartościowych. Dzięki ujednoliceniu identyfikacji za pomocą ISIN, inwestorzy i instytucje finansowe mają łatwiejszy dostęp do informacji o papierach wartościowych na całym świecie.

Rola ISIN w zapewnieniu przejrzystości i bezpieczeństwa rynku

ISIN odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu przejrzystości i bezpieczeństwa na rynku finansowym. Dzięki unikatowemu numerowi ISIN, inwestorzy i instytucje mają możliwość jednoznacznego identyfikowania papierów wartościowych. To z kolei pozwala na dokładne śledzenie i analizę rynku, a także ułatwia procesy zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Jednym z aspektów, w którym ISIN przyczynia się do poprawy przejrzystości rynku, jest dostępność informacji o papierach wartościowych. Dzięki numerowi ISIN, inwestorzy mogą szybko i łatwo znaleźć informacje na temat danego instrumentu finansowego, takie jak jego emitent, rodzaj, waluta, czy termin zapadalności. To umożliwia podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji inwestycyjnych.

Ponadto, ISIN odgrywa ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa transakcji i rozliczeń. Dzięki unikatowemu numerowi, możliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie papieru wartościowego, co minimalizuje ryzyko pomyłek i nieporozumień podczas procesu handlowego. Dodatkowo, numer ISIN jest wykorzystywany w systemach rozliczeń, co pozwala na precyzyjne śledzenie i potwierdzanie przepływu papierów wartościowych.

Poprawa efektywności procesów zarządzania papierami wartościowymi

ISIN przyczynia się również do poprawy efektywności procesów zarządzania papierami wartościowymi. Dzięki standaryzacji identyfikacji, instytucje finansowe i inwestorzy mogą łatwiej zarządzać swoimi portfelami inwestycyjnymi. Unikatowy numer ISIN umożliwia szybkie wyszukiwanie i porównywanie różnych instrumentów finansowych, co ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Dodatkowo, ISIN jest wykorzystywany w systemach raportowania i analizy finansowej. Dzięki temu, instytucje finansowe i regulacyjne mają dostęp do dokładnych informacji na temat poszczególnych papierów wartościowych, co ułatwia monitorowanie rynku i podejmowanie odpowiednich działań.

Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i rozliczeń

ISIN odgrywa istotną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa transakcji i rozliczeń. Unikatowy numer ISIN umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie papierów wartościowych, co minimalizuje ryzyko błędów i nieporozumień podczas procesu transakcyjnego. Dodatkowo, ISIN jest wykorzystywany w systemach rozliczeń, co pozwala na precyzyjne śledzenie i potwierdzanie przepływu papierów wartościowych.

W przypadku transakcji międzynarodowych, ISIN jest szczególnie ważny, ponieważ ułatwia komunikację i współpracę między różnymi rynkami. Dzięki unikatowemu numerowi, instytucje finansowe mogą dokładnie śledzić i kontrolować przepływ papierów wartościowych, a także skutecznie rozliczać transakcje.


ISINartykuły polecane
Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów WartościowychGiełda Papierów WartościowychKrajowy Depozyt Papierów WartościowychCeTOLEIAmerykański certyfikat depozytowyRynek finansowyForexSORBNETKarta procesu

Przypisy

  1. Wróbel B.(2009)
  2. International Securities Identification Number
  3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  4. Chłopecki A. (2011) s. 91
  5. Dz.U. 2018 poz. 685
  6. Dz.U. nr 183 poz. 1538

Bibliografia


Autor: Monika Sygut

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.